Leestip: Handboek WWFT

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij gaat de auteur in op het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de mogelijke sancties door diverse toezichthouders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanpak ondermijning in 2020

De aanpak van ondermijning wordt in 2020 verder versterkt met een breed pakket van preventieve en repressieve maatregelen. De integrale intelligencepositie krijgt een forse impuls en regio’s en landelijke diensten brengen de aanpak op een hoger niveau door de uitvoering van hun integrale versterkingsplannen. Ondermijnende criminaliteit is niet gebonden aan landgrenzen: de internationale samenwerking met grenslanden, Europese partners en met bron- en transitlanden wordt verstevigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: ‘Witwas foxtrot’: grote stappen, snel thuis?

Door K.M.T. (Kim) Helwegen, Jaeger

Een voorwaarde om van witwassen te kunnen spreken, is dat sprake is van geld of voorwerpen met een criminele herkomst. Het komt echter geregeld voor dat het niet duidelijk is of een voorwerp uit misdrijf afkomstig is, laat staan dat kan worden vastgesteld uit welk misdrijf een voorwerp precies afkomstig zou zijn. Een verdenking van witwassen kan evengoed ontstaan als geen direct bewijs aanwezig is voor specifieke begane misdrijven (zogenaamde brondelicten of gronddelicten) In dergelijke gevallen zal een rechter bij zijn afwegingen of sprake is van witwassen in de regel een zestal stappen doorlopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens nalaten melden ongebruikelijke transacties en doen van cliëntenonderzoek

Rechtbank Amsterdam 18 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5196

Verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte heeft daarnaast vier maal nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse banken bundelen krachten tegen witwassen

In de strijd tegen het witwassen hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) een belangrijke stap gezet om samen te werken. De ambitie is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL). De banken gaan het komende half jaar in het verband van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderzoeken of dat haalbaar is en hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan. Andere banken kunnen zich later bij dit initiatief aansluiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^