Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen

Mr. Arpi Karapetian promoveerde op 14 maart 2019 aan de Universiteit van Groningen cum laude op het proefschrift: ‘Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beschouwing over de wettelijke grondslag voor oplegging van de bijkomende straf van ontzetting van rechten

Gerechtshof Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1182

De verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie, die zich gedurende een periode van enkele jaren heeft bezig gehouden met het stelselmatig plegen van flessentrekkerij in georganiseerd verband. De verdachte en zijn mededaders gebruikten hiervoor speciaal daartoe opgerichte ondernemingen. In een enkel geval werd gebruikgemaakt van een al langer bestaand bedrijf met een goede reputatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Hoe achtergehouden informatie door feitelijk leidinggevers Imtech mede noodlottig werd

Op 13 augustus 2015 werd het aan de beurs te Amsterdam genoteerde bedrijf Koninklijke Imtech N.V. (verder: Imtech), lange tijd geliefd bij beleggers, failliet verklaard. Het bedrijf verleende technische diensten en had op dat moment ongeveer 22.000 werknemers wereldwijd in dienst. Daarmee werd het toen een van de grootste faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven van de laatste twintig jaar. Banken (waaronder ABN AMRO) weigerden nog langer het bedrijf financieel te ondersteunen teneinde het bedrijf uit het dal te loodsen waarin het bedrijf was terechtgekomen door en na het debacle van een in Polen gepland themapark.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb: met curator getroffen schikking m.b.t. civielrechtelijke (bestuurders)aansprakelijkheid staat vervolgingsbevoegdheid van Openbaar Ministerie niet in de weg

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1947

De verdachte heeft daarnaast een transactievoorstel van de faillissementscurator aanvaard om zijn bestuurdersaansprakelijkheid af te kopen. Dit staat volgens de verdediging aan de vervolgingsbevoegdheid van het OM in de weg, omdat deze transactie mede een punitief karakter draagt in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waardoor strafvervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bedrieglijke bankbreuk: falende klacht over aanmerken van verdachte als (feitelijk) bestuurder

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:229

Het middel bedoelt kennelijk te klagen dat niet (zonder meer) uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte als (feitelijk) bestuurder van A heeft gehandeld, zodat het desbetreffende verweer van de verdediging ten onrechte is verworpen en de bewezenverklaring onvoldoende met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly and PDF ^