Dodelijk bedrijfsongeval: vrijspraak van overtreding Arbeidsomstandighedenwet en -besluit

Rechtbank Gelderland 4 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1557

De enkele omstandigheid dat het risico van het werken met een Kooiaap niet in de RI&E is opgenomen, heeft naar het oordeel van de rechtbank in dit geval niet tot gevolg gehad dat er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers bestond of te verwachten was. Er waren genoeg risico beperkende maatregelen genomen. Er is onder deze omstandigheden geen sprake van overtreding van artikel 32 van de Arbowet door verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Op 13 november 2018 is het Initiatiefwetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in een bevoegdheid voor de Minister voor Rechtsbescherming om organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden bij beschikking te verbieden. Het voorstel is blijkens de toelichting specifiek gericht op het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) en soortgelijke organisaties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude: overwegingen toetsingskader strafbaarheid rechtspersoon & beoordelingskader feitelijk leidinggeven

Rechtbank Noord-Holland 5 december 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:11702

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbelasting van een cliënt en het feitelijk leidinggeven aan het niet voldoen aan een informatieverplichting jegens de fiscus.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Financiën niet bepalend bij keuze voor 1 of 3 rechters

Bij de keuze om een rechtszaak door 1 of 3 rechters te laten behandelen, spelen financiële motieven geen rol. Dat blijkt uit een kort intern onderzoek van de Rechtspraak. De indruk was ontstaan dat rechtbanken extra geld probeerden binnen te halen door een meervoudige kamer (van 3 rechters) op te tuigen als dat niet nodig was. Daar is niets van gebleken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt omstandigheden waaronder hoofdelijke betalingsverplichting kan worden opgelegd

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:381

Bij de bepaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden uitgegaan van het voordeel dat de betrokkene in de concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft behaald. Art. 36e, zevende lid, Sr voorziet daarbij in het opleggen van een individuele verplichting tot betaling van het totale geschatte bedrag aan voordeel dat door twee of meer verenigde personen uit een door hen gepleegd strafbaar feit wederrechtelijk is verkregen. Met de daarin voorziene regeling van een hoofdelijke betalingsverplichting is niet beoogd af te doen aan het reparatoire karakter van de ontnemingsmaatregel.

Read More
Print Friendly and PDF ^