Column: Niet-ambtelijke omkoping, een onnodig hoog strafmaximum

Herzieningsverzoek wegens verjaring afgewezen

Door Marleen Velthuis (Stibbe)

Deze zomer heeft de Hoge Raad een arrest gewezen naar aanleiding van een verzoek om herziening na een onherroepelijke veroordeling voor – onder andere – niet-ambtelijke omkoping. Namens aanvrager was om herziening verzocht, omdat hij was veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping, terwijl dat feit al verjaard zou zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Boete geëist tegen Aluchemie

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbankRotterdam een boete van 1.000.000 euro geëist tegen Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. Het OM verwijt het chemiebedrijf dat het sinds 2012 meer zwaveldioxide en waterstoffluoride heeft uitgestoten dan is toegestaan volgens de vergunning. Daarnaastzouden vier incidenten niet op tijd zijn gemeld aan het bevoegd gezag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wanneer Geniet Een Raadslid Strafrechtelijke Immuniteit?

Artikel 22 Gemeentewet bepaalt dat de leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd. Artikel 22 is van een overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vergadering van een door de raad ingestelde bestuurscommissie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beklag tegen inbeslagname complete bedrijfsadministratie trustkantoor

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5004

Klager heeft een trustkantoor dat zijn diensten aanbiedt aan 150 ondernemingen. Aangezien onder meer alle administratie in beslag genomen is, komen de ondernemingen waarvan Klager verantwoordelijk is voor het beheer in de problemen omdat hun jaarrekeningen nu niet tijdig kunnen worden gedeponeerd. De inbeslagneming van de complete administratie, die reeds zeven maanden geleden heeft plaatsgevonden, en het beslag op de bankrekeningen brengen mee dat de onderneming van Klager de facto is gesloten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel | 5 oktober | PO-punten: 6 | € 395,- excl. BTW

Op 5 oktober a.s. organiseert BijzonderStrafrecht.nl Academie de Cursus Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM Fraudemonitor 2016

Halverwege juli is door de Minister van Veiligheid en Justitie de door het OM ontwikkelde Fraudemonitor over het jaar 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze Fraudemonitor wordt door middel van cijfers een beeld gegeven van de strafrechtelijke prestaties in de bestrijding van fraude waarbij zowel overheid als burgers en bedrijven in 2016 slachtoffer werden. Het betreft de tweede editie van de OM Fraudemonitor.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Wie is er bang voor de prejudiciële procedure?

De prejudiciële procedure van artikel 267 VWEU geeft elke nationale rechter de bevoegdheid – en de hoogste rechters zelfs de plicht – om vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen over de uitleg en geldigheid van het Europees recht. Het aantal prejudiciële verzoeken stijgt gestaag. Nederlandse rechters behoren tot de top van vragenstellers binnen de EU. Ondanks een dipje in 2016, zijn ongeveer veertig verzoeken per jaar afkomstig uit Nederland. De grote afwezige is echter de Nederlandse strafrechter.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vordering benadeelde partij: Overeenkomst benadeelde & verdachte

Gerechtshof Amsterdam 13 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2589

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouw van de verdachte medegedeeld dat de verdachte en de benadeelde partij overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van het aan de benadeelde partij te betalen bedrag aan schadevergoeding. De raadsvrouw heeft het hof verzocht de hoogte van de vordering tot schadevergoeding gelijk te stellen met het overeengekomen bedrag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Watersportbedrijf aangepakt door gemeente en Belastingdienst

Het dossier over een watersportbedrijf in Kaatsheuvel, dat in beeld kwam in een onderzoek naar witwassen, zal als uitvloeisel van een integrale overheidsaanpak worden overgedragen aan de gemeente en de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verwijzing naar eerdere veroordelingen t.z.v. strafbare feiten, terwijl uit uittreksel JD blijkt dat die feiten zijn begaan na bewezen verklaarde

Hoge Raad 10 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1282

Het tweede middel klaagt over de strafmotivering. Het hof heeft daarbij ten onrechte acht geslagen op onherroepelijke veroordelingen van de verdachte die hem er niet van zouden hebben weerhouden de bewezenverklaarde feiten te begaan, terwijl die overweging volgens de steller van het middel niet kan volgen uit het uittreksel justitiële documentatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF