Artikel: Feitelijk leidinggeven: groter strafrechtelijk risico voor een niet-uitvoerend bestuurder dan voor een commissaris?

De algemene opvatting is dat de taken van de niet-uitvoerend bestuurders niet zijn beperkt tot toezicht en advisering – de klassieke taak van de commissaris – maar meer omvatten. Zij zetelen in het bestuur en zijn direct verantwoordelijk voor de algemene beleidslijnen. Dit roept vragen op met betrekking tot de aansprakelijkheid van de niet-uitvoerend bestuurder (in vergelijking met de commissaris). Met de civielrechtelijke aansprakelijkheid is juridisch Nederland gewillig aan de slag gegaan, maar de strafrechtelijke invalshoek is vooralsnog onbelicht gebleven. Ik doel dan op aansprakelijkheid op grond van art. 51 lid 2 onderdeel 2° Sr: het feitelijk leidinggeven aan een door de rechtspersoon begane strafbare gedraging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

21 maanden gevangenisstraf geëist tegen vastgoedman vanwege omkoping medewerker van Google

Het Openbaar Ministerie heeft op 24 september voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen een 62-jarige vastgoedhandelaar en zijn 52-jarige partner. Het OM verwijt hen dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele organisatie vormden die voor 1,7 miljoen euro een (oud) medewerker van Google heeft omgekocht. Het gaat om ernstige feiten aldus het OM: “Het vertrouwen in de vastgoedsector heeft opnieuw een deuk opgelopen” zei de officier op zitting: “Bovendien is het fnuikend voor Nederland als betrouwbaar vestigingsland voor kennisintensieve bedrijven.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OVAR voor bedrijf uit Nijmegen na ongeluk met medewerker van ingehuurd bedrijf, ondanks niet treffen alle benodigde maatregelen

Rechtbank Overijssel 2 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:5290

De rechtbank stelt vast dat er geen arbeidsovereenkomst is tussen verdachte en het slachtoffer. Voorts stelt de rechtbank vast dat deze werknemer evenmin aan verdachte ter beschikking is gesteld als bedoeld in deze wet. Deze werknemer is in dienst van het bedrijf. Hij verrichtte werkzaamheden die buiten de expertise van verdachte vielen en om die reden waren uitbesteed aan een ter zake kundig bedrijf, te weten bedrijf. Ten slotte stelt de rechtbank vast dat de onderhavige werkzaamheden niet werden uitgevoerd onder gezag van verdachte. De rechtbank komt hiermee tot de slotsom dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Motivering schatting w.v.v. uit gewoontewitwassen bestaande uit het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van geldbedragen & Eenvoudige kasopstelling

Hoge Raad 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1684

Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat in de eenvoudige kasopstelling ook door de betrokkene gedane contante uitgaven worden betrokken die betrekking hebben op of in relatie staan tot voorwerpen die onderdeel uitmaken van een bewezenverklaring ter zake van (gewoonte)witwassen. Het enkele feit dat in de eenvoudige kasopstelling dergelijke uitgaven in aanmerking zijn genomen, brengt evenwel niet met zich dat de uitkomst van de kasopstelling bij toepassing van art. 36e, tweede lid, Sr geheel als wederrechtelijk verkregen voordeel uit uitsluitend dat (gewoonte)witwassen kan worden aangemerkt. (Vgl. HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:414, NJ 2017/151.)

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meineed: Bewijs dat de belofte is afgelegd op de bij de wet voorgeschreven wijze?

Hoge Raad 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1689

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen door voorhanden hebben / gebruik maken van schepen die zijn gekocht met van misdrijf afkomstig geld. Bewijsklachten voorhanden hebben en gebruik maken van.

Hoge Raad 11 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1533

De klacht dat het Hof de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte de in de bewezenverklaring genoemde schepen 'voorhanden heeft gehad', ontoereikend heeft gemotiveerd, faalt aangezien uit de bewijsvoering blijkt dat de verdachte door de aankoop feitelijke zeggenschap over deze schepen heeft verkregen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) regelt dat bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak bij (een dreiging van) ernstig gevaar voor misbruik een vergunning kunnen weigeren of intrekken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over het begrip "verhoor" en de aanduiding "geconstateerd strafbaar feit"

Parket bij de Hoge Raad 18 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1012

Het middel, bezien in samenhang met de toelichting daarop, behelst de klacht dat de bewezenverklaring van feit 2 onvoldoende met redenen is omkleed, doordat het hof in reactie op het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt van de verdediging – inhoudend dat het verzuim de verdachte te wijzen op zijn recht een raadsman te consulteren tot bewijsuitsluiting dient te leiden – een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het begrip “verhoor”.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rechtstreekse schade wanneer de aan een derde toegebrachte schade is veroorzaakt door politieoptreden in het kader van het opsporingsonderzoek (zoeken naar meer verdachten bij een woninginbraak)?

Parket bij de Hoge Raad 18 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:998

Opsporing is een publieke zaak waarvan de kosten, de daarbij veroorzaakte schade aan derden daaronder begrepen, in beginsel voor rekening van de overheid komen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?

Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden in kaart te brengen die met het fenomeen en de juridisering ervan samenhangen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF