Causaal verband & opleggen schadevergoedingsmaatregel

Hoge Raad 17 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2637

In de bestreden uitspraak ligt als oordeel van het Hof besloten dat de schade met betrekking tot de iPad en Acer tablet als rechtstreekse schade van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte kan worden aangemerkt. Dat oordeel geeft niet blijk van miskenning van hetgeen is vooropgesteld en het is evenmin onbegrijpelijk. Dat deze voorwerpen niet in de bewezenverklaring zijn vermeld, maakt dat niet anders. Daarbij neemt de Hoge Raad mede in aanmerking dat het Hof heeft vastgesteld dat bij de bewezenverklaarde inbraak "onder meer" horloges en andere sieraden zijn weggenomen, alsmede de omstandigheid dat door of namens de verdachte de gevorderde schadevergoeding niet is betwist.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek Fouches: grootschalige acquisitiefraude

Rechtbank Noord-Nederland 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3870

De rechtbank acht bewezen dat verdachte deel heeft uitgemaakt van een crimineel samenwerkingsverband dat gericht was op het plegen van grootschalige acquisitiefraude.Aan ondernemers door het hele land werd voorgespiegeld dat zij een factuur voor vermelding op een bedrijvenwebsite onbetaald hadden gelaten, terwijl deze factuur in werkelijkheid vals was.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Belgium issues new law on anti-money laundering transposing the fourth EU Directive

The Belgian State Gazette published on Friday 6 October 2017 the law of 18 September 2017 preventing money laundering and financing of terrorism and limiting the use of cash. The Law replaces the law of 11 January 1993 and introduces several changes into the Belgian AML regime, mainly concerning the introduction of a register of beneficial owners, the risk-based approach, whistle-blowing and increased sanctions.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De (uitbreiding) recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

Tijdens een politiecontrole geeft een verbalisant een stopteken aan een automobilist vanwege zijn rijgedrag. De politieagent vordert van de bestuurder zijn medewerking aan een alcoholonderzoek. De bestuurder blijkt zodanig onder invloed van alcohol te zijn dat de agent zijn rijbewijs invordert. Het blijkt de tweede keer in drie jaar te zijn dat de bestuurder onder invloed achter het stuur is gekropen. De verbalisant stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie en de bestuurder wordt vervolgd voor het rijden onder invloed. Tevens meldt de agent de staandehouding van de automobilist bij het CBR, vanwege het vermoeden van ongeschiktheid. Na het strafrechtelijke traject – en eventueel een bestuursrechtelijk traject bij het CBR – volgt na het onherroepelijk worden van het vonnis een onaangename verrassing voor de betrokkene. Zijn rijbewijs is van rechtswege ongeldig geworden en hij mag dus geen rijbewijsplichtig motorrijtuig meer besturen.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Profijtontneming & Aanwezigheidsrecht: HR herhaalt relevante overwegingen.

Hoge Raad 10 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2578

Het middel klaagt over de afwijzing door het Hof van het verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak teneinde de in Duitsland gedetineerde betrokkene gebruik te laten maken van zijn aanwezigheidsrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak witwassen: onderzoekplicht bij inname sieraden en edelmetalen?

Gerechtshof Amsterdam 11 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3873

De verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor het (feitelijk leiding geven aan het) vervalsen van inkoopbonnen door deze op te hogen en het laten opnemen van de valse bonnen in de bedrijfsadministratie.Vrijspraak volgt voor witwassen. Het hof acht niet bewezen dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het verwerven van voorwerpen van criminele herkomst.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontneming: hof verwerpt verweer rb heeft gehandeld i.s.m. beginselen van goede procesorde en artikel 6 EVRM door uit te gaan van een berekeningswijze waarop de verdediging niet bedacht hoefde te zijn

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8804

Het hof verwerpt het verweer dat de rechtbank heeft gehandeld i.s.m. de beginselen van een goede procesorde en artikel 6 EVRM door uit te gaan van een berekeningswijze waarop de verdediging niet bedacht hoefde te zijn. Gelet op het requisitoir en de inhoud van het dossier had de verdediging kunnen en moeten voorzien dat de rechtbank zou (kunnen) kiezen voor de transactiemethode.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Door het Hof in raadkamer bekeken fotoalbum toelaatbaar als eigen waarneming Hof?

Hoge Raad 17 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2639

Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte een eigen waarneming voor het bewijs heeft gebezigd die niet bij het onderzoek ter terechtzitting is gedaan en die niet aldaar ter sprake is gebracht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Relevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken

Bestuurlijke boetes zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in het bestuursrecht, hetgeen verklaart waarom de jurisprudentie nog in ontwikkeling is. Met name lagere rechtspraak worstelt nog met dit nieuwe instrument. De vorenstaande uitspraken laten zien dat het CBb nadrukkelijk de reikwijdte van deze sanctie bepaalt door het bevoegd gezag waar nodig op de vingers te tikken en de (on)mogelijkheden bij het opleggen van (mest)boetes af te bakenen. Deze bijdrage kan als leidraad of naslagwerk dienen om een bestuurlijke boete, met verwijzing naar de toepasselijke jurisprudentie, reeds in bezwaar/beroep met succes aan te vechten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EVOA: Uitvoer van een container met afval naar Egypte.

Rechtbank Amsterdam 27 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7065

Verdachte wordt verweten dat hij in strijd met de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) gevaarlijke afvalstoffen wilde overbrengen naar Egypte. Voor het antwoord op de vraag of verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt, moet eerst gekeken worden of in de container van verdachte goederen zaten die als ‘afvalstof’ moeten worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF