221 miljoen euro afgepakt in strafrechtketen

Het afpakresultaat voor 2017 komt op een totaal van 221.259.200 euro. Het bedrag is het resultaat van de samenwerking tussen de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en een groot aantal andere partners. Het bedrag vloeit naar de schatkist.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Functiecumulatie van Rh-C en voorzitter Hof: Behandeling door onpartijdig gerecht en toepasselijkheid art. 268 lid 2 Sv in hoge beroep?

Hoge Raad 9 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:21

Het middel klaagt dat bij de behandeling van de zaak in hoger beroep het in art. 268, tweede lid, Sv gegeven voorschrift niet is nageleefd omdat de voorzitter van de strafkamer van het Hof, mr. N.A. Schimmel, die het bestreden arrest heeft gewezen, in zijn hoedanigheid van raadsheer-commissaris enig onderzoek in de zaak heeft verricht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Profijtontneming na PGB-fraude. Fraudebedrag berekend middels extrapolatie.

Rechtbank Limburg 15 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12270

De raadsman heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de ontnemingsvordering moet worden afgewezen. Daartoe heeft hij aangevoerd dat verdachte stelt voor alle gedeclareerde en betaalde uren ook daadwerkelijk te hebben gewerkt. Volgens de raadsman is slechts een klein percentage van het totale aantal budgethouders onderzocht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De invloed van maatschappelijke opvattingen op het beroep van belastingadviseur

Naar aanleiding van de maatschappelijke verontwaardiging over belastingontwijking (denk bijvoorbeeld aan de “Paradise Papers”) bespreekt de auteur de vraag of een belastingadviseur zich beperkingen zou moeten opleggen bij zijn advisering. Moet hij zich van bepaalde belastingontwijkende adviezen onthouden, omdat de belastingontwijking die door de uitvoering van het advies optreedt tot maatschappelijke verontwaardiging zou kunnen leiden?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontvankelijkheid hoger beroep & laatste dag termijn op zondag

Hoge Raad 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3223

Nu de laatste dag van de termijn om hoger beroep in te stellen op een zondag viel wordt deze ex art. 1.1 van de Algemene Termijnenwet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Het appel is ingesteld op die eerstvolgende dag zodat het Hof verdachte ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Er volgt vernietiging en terugwijzing.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Documenten van externe derden vallen niet altijd onder 'intern beraad' in zin van Wob

De Afdeling is in de uitspraak van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3497 een andere, genuanceerdere, koers gaan varen als het gaat als het gaat om de vraag of documenten die afkomstig zijn van derden die niet tot de kring van de overheid horen (externe derden) kunnen worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontvankelijkheid verdachte in hoger beroep & adres (op gefaxte bijzondere volmacht) voor toezending afschrift appeldagvaarding

Hoge Raad 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3190

Het middel klaagt dat het hof het hoger beroep van verdachte ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat de schriftelijke bijzondere volmacht volgens het hof niet voldoet aan de eisen van art. 450, derde lid, Sv.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: De jacht op buitenlands vermogen

De jacht op buitenlands vermogen haakt prachtig in op de actualiteit. Er worden op dit moment namelijk steeds meer maatregelen getroffen om belastingontwijking en -ontduiking krachtig tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan zijn de toegenomen mogelijkheden voor internationale gegevensuitwisseling. Maar ook de introductie van het UBO-register, de vierde anti-witwasregeling en het afschaffen van de inkeerregeling maken dit duidelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde door beïnvloeding van getuigen door OvJ leidt niet tot niet-ontvankelijkheid OM

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9797

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontucht met zijn minderjarige ondergeschikte en het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal, beide meermalen gepleegd. Verdachte werd hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden, met aftrek van de tijd die door hem in verzekering is doorgebracht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek Live (uitkeringsfraude): Overwegingen t.a.v. ontvankelijkheid OM (vormverzuimen, opsporingshandelingen, redelijke termijn), verhouding bestuursrecht / strafrecht (ne bis in idem, una-via)

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5706

De verdachte heeft zich in de eerste plaats jarenlang samen met zijn echtgenote schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude en witwassen. Het hof stelt vast dat de verdachte reeds eerder was gewaarschuwd voor het schenden van de inlichtingenplicht en daarvan ook maatregelen heeft ondervonden van de gemeente, maar desondanks is doorgegaan met die schending.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF