Column: Strafrechtelijk beslag & faillissement, wat zijn de gevolgen?

Door Jolien Klomp (de Singel Advocaten)

Het lijkt wel of we er steeds meer over lezen en of we het steeds vaker tegenkomen: strafrechtelijk beslag en een faillissement. Waarom? Vooral omdat het Openbaar Ministerie de laatste jaren steeds meer inzet op de grootschalige (faillissements)fraude zaken. Zodra het Openbaar Ministerie beslag legt op de handelsvoorraad van een bedrijf, is een aannemelijk gevolg het faillissement van dat bedrijf. Zo ook in de zaak van een autohandelaar. De vraag is alleen wel wat de gevolgen zijn van dat strafrechtelijke beslag voor de crediteuren van dat bedrijf en de gevolgen voor de verdachte en zou je kunnen stellen dat een beslag door het Openbaar ministerie “gunstiger” is voor de verdachte dan het algehele faillissementsbeslag?

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering: de Boeken 3 tot en met 6

In dit artikel concentreert Buruma zich op een van de ontwikkelingen binnen de strafvordering die voorafgingen en nu worden geraakt door de modernisering van de Boeken 3 tot en met 6 Strafvordering: de veranderde rolverdeling tussen de strafvorderlijke actoren. Met deze themakeuze verwacht hij de uitgangspunten, de systematiek en de consistentie van de nu te bespreken vier Boeken het scherpst in beeld te kunnen brengen, terwijl zo tevens kan worden ingegaan op de daardoor te verwachten veranderingen in de rechtspraktijk.

Read More
Print Friendly and PDF

Het begrip ‘zwaar ongeval’ nader bekeken

Welke incidenten zien we in de praktijk? Zijn dat ‘zware ongevallen’ in de zin van het Brzo, en wat zegt artikel 5 hierover? Waren die ongevallen te voorkomen? In sommige gevallen kun je je afvragen of veroordelingen wel terecht zijn, als een bedrijf eigenlijk niet heeft tekortgeschoten in de zin van het Brzo. Vanuit juridisch perspectief is bij deze materie een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Read More
Print Friendly and PDF

OM eist gevangenisstraffen tegen eigenaren administratiebedrijf voor verduistering

Tegen een 57-jarige Vlaardinger en zijn 43-jarige partner eiste het Openbaar Ministerie in Rotterdam vandaag gevangenisstraffen van 12 maanden voor verduistering van VvE-gelden. Het OM verdenkt het duo ervan vier jaar lang samen ongeveer €550.000,- te hebben verduisterd.

Read More
Print Friendly and PDF

Gevangenisstraffen voor bestuurder en eigenaar Amsterdams trustkantoor

Rechtbank Amsterdam 10 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8767, ECLI:NL:RBAMS:2018:8770, ECLI:NL:RBAMS:2018:8778 en ECLI:NL:RBAMS:2018:8786

Een voormalige eigenaar van trustkantoor Caute Management krijgt 36 maanden gevangenisstraf en een voormalige bestuurder krijgt 1 jaar gevangenisstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) en 240 uur werkstrafvoor het jarenlang opzetten en gebruiken van schijnconstructies waarmee zij fiscale fraude en corruptie faciliteerden. De rechtbank vindt ook bewezen dat de mannen door hun werkwijze hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De oud-eigenaar wordt bovendien gezien als leidinggever aan die organisatie: dat is een strafverzwarende omstandigheid.

Read More
Print Friendly and PDF

Staat van voedselveiligheid

De Staat van voedselveiligheid geeft een beeld van voedselveiligheid in Nederland. Op basis van bij de NVWA beschikbare informatie en kennis. En beschrijft gevaren en risico's, de naleving in de voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden op het gebied van voedselveiligheid.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies

De laatste monitor van de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft twee knelpunten met betrekking tot de publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de Inspectie SZW en sociale partners aan het licht gebracht. Met name privacywetgeving levert een belemmering op voor effectieve handhaving van deze wet. In dit artikel komen de knelpunten aan bod en wordt de vraag beantwoord hoe de publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling in het kader van de WAS beter kan worden gereguleerd.

Read More
Print Friendly and PDF

Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Maximale werkstraf voor voormalig penningmeester geloofsgemeenschap Lichtenvoorde

Rechtbank Gelderland 3 december 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:5145

De rechtbank veroordeelt een 51-jarige vrouw uit Lichtenvoorde voor het verduisteren van geld van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap uit haar woonplaats. Zij krijgt de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. Daarnaast legt de rechtbank 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf aan haar op.

Read More
Print Friendly and PDF

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. strafrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijke leidinggever en opzet van leidinggever

Hoge Raad 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2247

De klacht is ten aanzien van alle onder 1 t/m 4 bewezenverklaarde feiten (vrijwel) identiek en komt erop neer dat de telkens in de motivering van het hof terugkomende overwegingen dat verdachte er “rekening mee [had] moeten houden” en dat verdachte “redelijkerwijs had kunnen weten” (feit 1 en 4) onvoldoende is voor het bewijs van het voor feitelijk leidinggeven vereiste opzet, en dat het hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Subsidiair, voor zover in de overwegingen van het hof wel de juiste maatstaf kan worden ingelezen, zouden de bewijsmiddelen te weinig inhouden voor het oordeel dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de verboden gedraging(en) zich zou(den) voordoen.

Read More
Print Friendly and PDF