Aanwezigheidsrecht & afwijzing aanhoudingsverzoek

Hoge Raad 13 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2099

De raadsvrouw heeft tijdens het onderzoek ter terechtzitting een verzoek gedaan als bedoeld in art. 281, eerste lid, Sv jo. art. 328 Sv en art. 331, eerste lid, Sv. Ingevolge art. 415, eerste lid, Sv zijn deze artikelen ook in hoger beroep toepasselijk. Voor een dergelijk verzoek geldt als maatstaf of het belang van het onderzoek de schorsing (aanhouding) vordert. Uit HR 26 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1314, NJ 1999/294 volgt dat indien in feitelijke aanleg een dergelijk verzoek wordt gedaan de feitenrechter een afweging dient te maken tussen alle daarvoor in aanmerking komende belangen, waaronder het aanwezigheidsrecht van de verdachte, het belang dat niet alleen de verdachte maar ook de samenleving heeft bij een spoedige berechting en het belang van een goede organisatie van de rechtspleging.

Read More
Print Friendly and PDF

Is een opsporingsambtenaar een 'bevoegde ambtenaar' in de zin van art. 139 Sr en dus bevoegd een vordering tot verwijdering te doen?

Hoge Raad 13 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2100

De drie middelen klagen, elk ten aanzien van een andere bewezenverklaring, dat het hof ten onrechte de bestanddelen ‘wederrechtelijk’ en ‘bevoegde ambtenaar’ in de zin van art. 139 lid 1 Sr bewezenverklaard heeft, althans dat die bewezenverklaringen ontoereikend dan wel onbegrijpelijk zijn gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Drie perspectieven op de illegale vogelhandel in Nederland

The Netherlands are considered as an important hub for the illicit trade in species of endangered birds protected by the CITES convention. In this article the authors analyze five substantial criminal cases from three different perspectives.

Read More
Print Friendly and PDF

Klachtvereiste & ontvankelijkheid OM: Vervolging kan plaatsvinden zonder klacht als notaris als wettelijk vereffenaar van de nalatenschap aangifte doet van diefstal door erfgenaam

Gerechtshof Den Haag 18 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2753

Ingevolge artikel 316, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht vindt vervolging ter zake van (onder meer) diefstal, indien sprake is van een bloed- of aanverwantschap, hetzij in de rechte linie, hetzij in de tweede graad van de zijlinie tussen degene tegen wie het misdrijf is gepleegd en de verdachte, alleen plaats op een tegen die verdachte gerichte klacht van degene tegen wie het misdrijf is gepleegd.

Read More
Print Friendly and PDF

Onder welke omstandigheden hebben gebreken in de ondertekening ex art. 24 lid 2 Sv nietigheid tot gevolg?

Parket bij de Hoge Raad 30 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1178

Het tweede middel behelst de klacht dat de beschikking van 7 februari 2017 niet door de voorzitter en de griffier is ondertekend, hetgeen in strijd is met het bepaalde in art. 24 lid 2 Sv, waardoor de beschikking nietig is.

Read More
Print Friendly and PDF

HR geeft antwoord: is een nagebootst pistool een speelgoedvoorwerp en dus geen wapen?

Hoge Raad 13 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2091

In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat verdachte een (nagebootst) pistool (gelijkend op een vuurwapen van het merk Beretta model 92), zijnde een voorwerp dat voor wat betreft zijn vorm en afmeting een sprekende gelijkenis vertoonde met een vuurwapen voorhanden heeft gehad. De stelling van de verdediging is dat de uitzondering van art. 3 aanhef en onder a Rwm zich voordoet, omdat het pistool speelgoed is in de zin van Richtlijn. Het hof meent dat het reeds geen speelgoed is, omdat een CE-markering ontbreekt. Het hof gebruikt het woord ‘reeds’ en dat betekent dat het hof kennelijk ook nog andere redenen ziet om het pistool niet als speelgoed aan te merken. In cassatie is de stelling dat het ontbreken van een CE-markering nog niet betekent dat het pistool geen speelgoed is. Als dat juist is, behoeft dat gelet op het woord ‘reeds’ nog niet te beteken dat er geen andere reden is dat van speelgoed geen sprake is.

Read More
Print Friendly and PDF

Ontneming Illegale dierenhandelaren

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5540 en ECLI:NL:RBMNE:2018:5538

Een 57-jarige man uit Woerden en een 40-jarig man uit Someren moeten ruim 200.000 euro terugbetalen aan de Staat, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een ontnemingszaak. De twee hebben zich tussen 2010 en 2012 schuldig gemaakt aan grootschalige illegale dierenhandel.

Read More
Print Friendly and PDF

Voorstel wijziging Wet Bibob biedt meer mogelijkheden bij aanpak ondermijnende criminaliteit

Om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken, krijgen gemeenten, provincies en het Rijk meer mogelijkheden eigen onderzoek te doen naar de achtergrond van personen die bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvragen, of een vastgoedtransactie met de overheid aangaan dan wel  intekenen op een overheidsopdracht.

Read More
Print Friendly and PDF

Leestip: Bestuurdersaansprakelijkheid in het strafrecht en in het ondernemingsrecht

Zowel in het ondernemingsrecht als in het strafrecht wordt de zinsnede ‘aansprakelijkheid van de bestuurder’ gebezigd. Onduidelijk is hoe het begrip bestuurdersaansprakelijkheid uit het ondernemingsrecht zich verhoudt tot het gebruik daarvan in het strafrecht. Dit boek biedt op deze kwestie een antwoord.

Read More
Print Friendly and PDF

OVAR: Vissen in Natura 2000-gebied. Na het plegen van tenlastegelegde feiten is de wetgeving aangepast en was het niet langer strafbaar.

Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2018:3637

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De verdachte heeft tenlastegelegde feiten gepleegd in het Natura 2000 gebied ‘Rottum zone 1 Oost’. In dat deel van het gebied mocht toentertijd niet gevist worden door Nederlandse vissers in verband met het VIBEG-akkoord. Duitse vissers mochten hier echter wel vissen op basis van een uitzondering die voortkomt uit het Eems-Dollardverdrag.

Read More
Print Friendly and PDF