Nader rapport advies Raad van State bestuurlijke sancties: verhouding tussen het strafrecht en het punitieve bestuursrecht

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Naar aanleiding van dit advies is een nader rapport bestuurlijke boetestelsels opgesteld. Het kabinet constateert in dit nader rapport dat zowel het strafrecht als het punitieve bestuursrecht (bestuurlijke boete) onmisbaar zijn voor de effectieve handhaving van grote delen van het recht. Behalve voor zeer ernstige overtredingen – waarvoor het strafrecht evident en bij uitstek aangewezen is – is het precies afbakenen van beide punitieve stelsels niet mogelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over het betrekken van geldbedragen die het voorwerp zijn van witwassen in een eenvoudige kasopstelling in het kader van de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Parket bij de Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:459

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

In hoeverre staat de omstandigheid dat de aangever altijd al van plan is geweest de verdachte aan de politie over te dragen in de weg aan een veroordeling voor poging tot oplichting?

Parket bij de Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:437

Het middel bevat de klacht dat de ondeugdelijkheid van de poging de uiterlijke verschijningsvorm heeft aangetast, aangezien de aangever nooit van plan is geweest bewogen te worden tot afgifte van €22.500. In het middel wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de omstandigheid dat de aangever altijd al van plan is geweest de verdachte aan de politie over te dragen in de weg staat aan een veroordeling voor een poging tot oplichting.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Civiele lessen voor de strafrechtspraktijk: over de grenzen van het onmiddelijkheidsbeginsel en kwetsbaarheid op zitting

Deze blog gaat over twee onderwerpen. Ten eerste over de grenzen van het onmiddellijkheidsbeginsel. Ten tweede over het tonen van kwetsbaarheid ter zitting. De aanleiding voor deze thema's vormen (de commotie naar aanleiding van) de kritische overweging ten aanzien van het pleidooi van Inez Weski (Rechtbank Amsterdam 19 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2504) en (de commotie naar aanleiding van) de kritische blog met betrekking tot onder meer wrakingsverzoeken van Greetje Bos. Eigenlijk gebruik ik die commotie om twee – aan het civiele recht ontleende – onderwerpen voor het voetlicht te brengen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

UK Criminal Finances Act 2017: The Interplay between the New Corporate Offence for the Failure to Prevent the Criminal Facilitation of Tax Evasion and Legal Professional Privilege

In the United Kingdom, the Criminal Finance Act 2017 received Royal Assent on 27 April 2017 and came into effect on 30 September 30, 2017. Among other objectives, it created a new corporate offence of failure to prevent the facilitation of tax evasion by an associated person, whether in the United Kingdom or in a foreign jurisdiction. It paves way for holding corporate entities liable where those “associated” with it have engaged in the criminal facilitation of tax evasion. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanvang redelijke termijn in WOTS zaken

Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:716

Het middel klaagt over het oordeel van de Rechtbank dat geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn, in het bijzonder over het oordeel van de Rechtbank dat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn pas is aangevangen met de betekening van de vordering van de Officier van Justitie als bedoeld in art. 18, eerste lid, Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) tot het verlenen van verlof tot de tenuitvoerlegging van de door de Duitse rechter aan de veroordeelde opgelegde vrijheidsbenemende sanctie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hawala bankieren met Iran

Rechtbank Den Haag 24 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5621

De verdachte heeft zich (al dan niet in vereniging) schuldig gemaakt aan het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en aan overtreding van de sanctieregelingen betreffende Iran. De verdachte heeft Hawala-transacties uitgevoerd zonder dat daarop toezicht was van de juiste instanties. Voorts heeft de verdachte de regels omtrent economische sancties met Iran overtreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: Fiscale fraude & Klachten m.b.t. de bewezenverklaring medeplegen, opzet rechtspersoon en feitelijk leidinggever, schending nemo tenetur en strafmotivering

Parket bij de Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:441

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wordt de 4de AML richtlijn echt nog geïmplementeerd?

Deze bijdrage bespreekt de vierde Europese anti-witwas richtlijn (4de AML richtlijn). Deze richtlijn had eigenlijk uiterlijk per 26 juni 2017 al geïmplementeerd moeten zijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Verwacht wordt dat de regels van de Wwft eindelijk aangepast zullen worden zodat wordt voldaan aan de benodigde implementatie van de 4de AML richtlijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Invulling van de norm waaraan een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris moet voldoen

Door de jaren heen heeft de Hoge Raad een duidelijk kader geformuleerd voor de beoordeling van de notariële zorgplicht. Deze bijdrage bespreekt de norm waaraan een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris moet voldoen aan de hand van vijf zorgverplichtingen: de onderzoeksplicht, de wilscontrole, de informatieplicht, de bijzondere waarschuwingsplicht en de zorgplicht ten opzichte van derden. Nagegaan wordt hoe deze normen in de (lagere) rechtspraak worden toegepast. Ook worden de stelplicht en bewijslast rondom een door een benadeelde gestelde zorgplichtschending van een notaris besproken. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF