Schadevergoedingsmaatregel: kosten vanwege aanwezigheid zitting rechtstreekse schade?

Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:905

Het middel klaagt dat een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd ten aanzien van kosten die volgens de steller van het middel vallen onder proceskosten, terwijl deze kosten niet gelden als rechtstreekse schade.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Werkwijze calamiteitentoezicht IGZ onderzocht

De IGZ heeft onderzoek laten doen naar het calamiteitentoezicht bij de inspectie. Door een onderzoekstrio werd gekeken naar het doel, de werkwijze en de effectiviteit van calamiteitentoezicht. De onderzoekers concluderen dat het calamiteitentoezicht bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg, maar dat vernieuwing en doorontwikkeling bij calamiteitentoezicht nodig is om dit effect te behouden. Het rapport doet aanbevelingen voor deze doorontwikkeling van het calamiteitentoezicht. Het rapport geeft de inspectie handvatten om haar calamiteitentoezicht verder te ontwikkelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De grondslag en reikwijdte van medeplegen: hoe het Nederlandse strafrecht inspiratie kan putten uit het internationaal strafrecht

Internationale strafgerechten berechten veelal hooggeplaatste politieke en militaire leiders die ervan worden verdacht dat zij zich met anderen aan zeer ernstige vormen van criminaliteit hebben schuldig gemaakt. Dergelijke personen hebben doorgaans geen bijdrage geleverd aan de feitelijke uitvoering van misdrijven, maar hebben vanaf een afstand leiding gegeven aan de implementatie van criminele plannen. Om de aansprakelijkheid van dit type verdachten te beoordelen, zijn door het ICTY en ICC twee concepten van medeplegen ontwikkeld: Joint Criminal Enterprise (JCE) en joint control over the crime. Onderzocht wordt of (elementen van) deze modellen wellicht tot inspiratie kunnen strekken voor de Nederlandse rechtspraak over medeplegen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voor onderzoek telefoon naar berichten op chatprogramma ‘Telegram’ is beslissing RC vereist. Deze berichten kunnen worden beschouwd als brieven die nog niet geopend zijn.

Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2655

Onder verdachte 1 werd bij zijn aanhouding op 26 maart jl. een mobiele telefoon in beslag genomen. Op die dag is op grond van artikel 94 Sv onderzoek verricht aan de telefoon en zijn onder meer berichten bekeken van het chatprogramma “Whatsapp”. Uit dit onderzoek is gebleken dat verdachte 1 vaak gebruik maakte van het chatprogramma “Telegram”, en dat hij gebruik maakt van de functie dat de berichten worden vernietigd. In dat geval wordt na bijvoorbeeld 30 seconden na het lezen van het bericht geen berichtgeving meer weergegeven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vier aanhoudingen in onderzoek naar illegale dumping radioactief schroot

De politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket vier verdachten aangehouden. Het gaat om een schroothandelaar uit Zuidoost Drenthe, twee schroothandelaren uit Zuidwest Friesland en één uit de kop van Overijssel. De vier mannen worden ervan verdacht dat ze mensen opzettelijk aan radioactieve straling hebben blootgesteld en van het aanbieden van radioactief metaalafval, wat in strijd is met de regels. Het betrof in totaal 25 ton metalen ballastblokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meineed & Eisen art. 207 Sr: Volgt uit het PV van getuigenverhoor dat verdachte als getuige onder ede een verklaring heeft afgelegd?

Parket bij de Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:610

Het eerste middel klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat uit het proces-verbaal van getuigenverhoor voldoende blijkt dat de verdachte als getuige is beëdigd omdat niet uit de bewijsmiddelen kan worden opgemaakt dat verdachte de door de wet gevorderde eed of belofte op de bij de wet voorgeschreven wijze heeft afgelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Enkele gedachten over draagkracht en boeteoplegging

Dit artikel poogt een antwoord te geven op de vraag of bij het opleggen van een boete door een bestuursorgaan al dan niet ambtshalve aandacht moet worden besteed aan de draagkracht. Ook komt aan de orde of de bestuursrechter dit aspect ambtshalve of slechts op basis van de beroepsgronden moet toetsen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

De FIOD heeft op 20 juni in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro misgelopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Evaluatie Wet OM-afdoening

In opdracht van het WODC is de Wet OM-afdoening geëvalueerd door onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. In lijn met de beleidstheorie zijn doelmatigheidsvoordelen bereikt door een strafbeschikking uit te vaardigen in zogenaamde bulkzaken waarbij een geldboete werd opgelegd die bij nietbetaling zonder tussenkomst van de rechter kan worden geëxecuteerd. De hieraan ten grondslag liggende vooronderstellingen blijken echter niet allemaal te kloppen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ook in hoger beroep straffen opgelegd in de Mestsilozaak Makkinga

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5635, ECLI:NL:GHARL:2018:5719, ECLI:NL:RBOVE:2017:1097

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de feitelijke leidinggever van dit bedrijf veroordeeld wegens overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving. De aanleiding voor deze zaak was een ongeval bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga op 19 juni 2013, waarbij 3 mensen om het leven zijn gekomen en een persoon zwaargewond is geraakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF