Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing

Een beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten. Dit is in elk geval zo als een verklaring om wel te gedogen (een gedoogverklaring) is afgegeven naar aanleiding van een handhandhavingsverzoek. In dat geval kan de derde die het handhavingsverzoek heeft gedaan, beroep tegen de gedoogverklaring instellen. Dit staat in de conclusie van staatsraad-advocaat generaal Widdershoven die hij op 16 januari 2018 heeft uitgebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Wet bescherming bedrijfsgeheimen en het geheimhoudingsbeding

Noodzaakt de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen tot aanpassing van de gebruikelijke geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten? Die vraag wordt klemmender na lezing van de onlangs verschenen memorie van antwoord in de Eerste Kamer. De Minister van Economische zaken en Klimaat gaat in de memorie in op de gevolgen van de nieuwe Wbb op (concurrentiebedingen en) geheimhoudingsbedingen. In deze bijdrage wordt de memorie besproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advies Afdeling advisering van de Raad van State over detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht wijzigt in verband met een aanpassing van de detentiefasering en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het wetsvoorstel is op 15 januari 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies openbaar geworden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over het bericht «De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet»

De Tweede Kamerleden Ronnes en Van Dam (beiden CDA) hebben aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid vragen gesteld over het bericht «De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet». Op 16 januari 2019 heeft Minister Hoekstra (Financiën) hierop geantwoord.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen bedenker schijnconstructies voor tuinders

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Bosch vijf jaar gevangenisstraf geeist tegen een directeur van een bemiddelingsbedrijf in groente en fruit. Het OM verwijt de 71-jarige man dat hij een schijnconstructie heeft bedacht en opgezet waarmee hij op goedkope wijze oogsten van tuinders liet plukken door personeel uit bijvoorbeeld Polen. Er werden in Nederland geen sociale premies en loonbelasting afgedragen. “Het gaat om vals spel,” zei de officier op zitting: “Door op deze wijze te werken kon er goedkoper gewerkt worden dan de naaste concurrent, die amper zijn hoofd boven water kon houden.”

Read More
Print Friendly and PDF ^