Zomerstop BijzonderStrafrecht

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 16 juli t/m 19 augustus 2018. Op maandag 20 augustus zullen weer nieuwsberichten op de website verschijnen. Uiteraard zijn we gedurende deze periode wel per e-mail en telefonisch bereikbaar.  

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vertroebelde lijnen: de criminele ontwikkeling van fraudeurs

Hoe en waarom laten individuen zich in met (grootschalige) fraude? De belangrijkste bevinding van het proefschrift van Joost van Onna is dat criminogene veranderingen in het persoonlijke en zakelijke leven de lijn tussen conformiteit en deviantie doen vervagen bij fraudeurs.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Ne bis in idem revisited, over de lotgevallen van een beginsel

In deze bijdrage pakken de auteurs de door de redactie aangereikte handschoen op door de lotgevallen van het ne bis in idem-beginsel in de afgelopen jaren onder de loep te nemen, waarbij zij ons meer specifiek richten op de vraag of en in hoeverre dit beginsel in de weg staat aan de cumulatie van strafrechtelijke en punitief-bestuursrechtelijke procedures. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR over bewijsvoering oplichting via Marktplaats

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1073

De verdachte is bij arrest wegens primair medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ILT intensiveert toezicht brandstofbranche

Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen. Zij beschrijven niet welk risico mens en milieu lopen bij gebruik van hun brandstoffen. Zij melden niet of onvoldoende wat er in zit. Gebruikers, hulpverleners, toezichthouders en terminals hebben daardoor geen betrouwbaar beeld van de gevaren van de mengsels.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beklag 552a Sv: Oplichting of diefstal? Revindicatiebevoegdheid van 3:86 lid 3 BW.

Rechtbank Den Haag 26 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7648

Niet ter discussie staat dat het horloge klager in eigendom toebehoorde voordat het horloge werd meegenomen. De vraag die voorligt is of bij het verlies van die eigendom sprake is geweest van diefstal (artikel 310 Sr) en/of oplichting (artikel 326 Sr) en vervolgens of klager de revindicatiebevoegdheid van artikel 3:86, derde lid, BW kan inroepen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Profijtontneming: Bij de toepassing van art. 36e, achtste lid (oud), Sr komen slechts de in rechte onherroepelijk toegekende vorderingen van benadeelde partijen in aanmerking

Gerechtshof Amsterdam 22 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1994

In de strafzaak tegen de veroordeelde is bewezen verklaard dat zij zich samen met de medeveroordeelde schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde diefstal van een aanzienlijk aan benadeelde toebehorend geldbedrag. Benadeelde werkte als kok in het restaurant van de veroordeelde en hij heeft zijn salaris op zijn bankrekening ontvangen, maar had geen beschikking over zijn bankpas.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beslag voor 14 miljoen in onderzoek naar fraude met afval en mest

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen week voor in totaal 14.000.000 euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de provincie Limburg. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met afval en mest door de bio-vergistingsinstallatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zorgen over de zorgplicht

Het proefschrift van ’t Hart omvat een beschrijving en analyse van de zorgplicht voor financiële dienstverleners. Inachtname van die zorgplicht is van groot belang voor de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen. Op basis van zijn analyse van de werking van de zorgplicht in de praktijk, doet ’t Hart een aantal voorstellen voor een effectievere en evenwichtiger werking van die zorgplicht. Kritisch is ’t Hart over het toezicht van de AFM op de naleving van de zorgplicht. Dat zou buitenwettelijk zijn en heeft in de praktijk een te grote impact op de invulling van de zorgplicht. In het verlengde daarvan doet hij dan ook voorstellen voor zorgvuldigheid waaraan het toezicht van de AFM in dit verband zou moeten voldoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vordering b.p.: Toewijzing geldbedrag dat vader in bewaring had voor zijn dochter toereikend gemotiveerd?

Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1126

Bij de onder 2 bewezen verklaarde inbraak heeft de verdachte onder meer een geldbedrag weggenomen van de dochter van de bewoner. De vader, bij wie is ingebroken, heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces onder meer ter zake van dit geld van zijn dochter en het hof heeft zijn vordering (grotendeels) toegewezen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF