Internationale handelssancties: wat te doen?

De meest voorkomende en bekende handelssancties zijn: het wapenembargo; import- of exportrestricties op bepaalde producten en goederen (waaronder zogenoemde dual use goederen); allerlei financiële beperkingen variërend van bevriezingsmaatregelen en investeringsverboden tot beperkingen van deelname aan de kapitaalmarkt door financiële instellingen en ten slotte inreis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Uitzonderingen op de ongebondenheid van de straf- en belastingrechter

De strafrechter en de belastingrechter oordelen onafhankelijk van elkaar over de aan hen voorgelegde bewijsmiddelen, zelfs als de vast te stellen feiten sterk op elkaar lijken. Die ongebondenheid is mede zichtbaar in de functionele bevoegdheidsverdeling tussen de straf- en belastingrechter. In uitzonderlijke situaties kan er aanleiding bestaan om af te wijken van voornoemde hoofdregel. In dit artikel bespreken we uitzonderingen 1) als gevolg van de onschuldpresumptie en 2) bij onverbindendverklaring van een algemene maatregel van bestuur door de belastingrechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Legal big data en wet- en regelgeving: perspectieven en uitdagingen

De term ‘big data’ verwijst naar de enorme omvang van de hoeveelheden gegevens en daarbij passende ‘analytics. De idee dat big data voor het recht en de rechtswetenschap belangrijk zijn is niet nieuw en is in dit artikel toegespitst op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van wet- en regelgeving. In deze bijdrage wordt ingegaan op de volgende vragen: wat betekent het werken met legal big data voor het maken, invoeren en evalueren van wet- en regelgeving?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Allereerst is het van belang voor een bedrijf om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden binnen het bedrijf teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Daarnaast is een melder in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon een externe melding doet – of juridisch gezien mag doen – bij een toezichthouder/instantie of het Huis voor klokkenluiders, of zelfs dat de persoon naar de media stapt omdat niet adequaat op de melding wordt gereageerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Naar een functioneel verschonings­recht voor beëdigd mediators?

Het wetsvoorstel Wet bevordering mediation kent aan beëdigd mediators een functioneel verschoningsrecht toe. Hoe kan deze toekenning, in het licht van enerzijds de beperkingen die dit functionele verschoningsrecht voor de waarheidsvinding in civiele procedures met zich brengt en anderzijds de voordelen die daaraan verbonden zijn, gewaardeerd worden?

Read More
Print Friendly and PDF ^