Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en recent voorbeeld hiervan zijn de verschillende aansprakelijkheidsprocedures die aandeelhouders in Steinhoff hebben ingesteld tegen onder meer de vennootschap en haar (voormalige) bestuurders en commissarissen, omdat Steinhoff over de boekjaren 2015 en 2016 haar financiële positie (beweerdelijk) te gunstig heeft voorgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EHRM: schending ne bis in idem door boete Franse AMF én strafrechtelijke veroordeling n.a.v. beïnvloeding aandelenkoers

EHRM 6 juni 2019, application no. 47342/14 (Nodet v. France)

Het EHRM heeft schending aangenomen van het verbod op ne bis in idem zoals neergelegd in art. 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM. Het gaat om een Franse zaak waarin een financieel analist een boete had opgelegd gekregen van de AMF voor het manipuleren van de waarden van aandelen. De verdachte is tevens strafrechtelijk vervolgd voor het belemmeren van de goede werking van de aandelenmarkt. In Straatsburg klaagde hij met succes over het twee maal worden bestraft voor dezelfde feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Informele handhaving

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief snel optreden tegen onwenselijk gedrag of onwenselijk gedrag voorkomen. Belangrijke risico´s van informele maatregelen zijn dat de rechtsbescherming gering is en dat toezichthouders in plaats van de wetgever de norm feitelijk (kunnen) bepalen. Deze bijdrage geeft een beschouwing over informele handhaving op de Nederlandse financiële markten en bevat enkele concrete aanbevelingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB

Heeft u geregeld te maken met zaken omtrent de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door financiële toezichthouders in Nederland? Dit preadvies bereidt u voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het verweer tegen zowel de formele als informele instrumenten behandelt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontslag van alle rechtsvervolging voor uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in tll ontbreekt

Rechtbank Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10937

De verdachte heeft zich gedurende een langere periode samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen, aan het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en aan deelname aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Verdachte heeft hiermee bijgedragen aan de maatschappelijk ongewenste vermenging van de “bovenwereld” met de “onderwereld”. Verdachte heeft door zijn handelen ertoe bijgedragen dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht worden onttrokken en dat daaraan een schijnbaar legale herkomst wordt verschaft.

Read More
Print Friendly and PDF ^