Vrijspraak niet (tijdig) doen van aangifte inkomstenbelasting: Pas na verstrijken van de in de aanmaning nader gestelde termijn kan worden geconstateerd dat niet (tijdig) aangifte is gedaan

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3311

Uit de gang van zaken volgt dat de verdachte is uitgenodigd tot het doen van aangifte, hij daaraan is herinnerd en vervolgens is aangemaand, een en ander volgens het stramien van artikel 9 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Uit de herinneringsbrief en de aanmaning in de onderhavige zaak blijkt dat steeds een nieuwe uiterlijke datum is vermeld waarop de aangifte inkomstenbelasting alsnog moet zijn ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Belastingplan 2020: Openbaarmaking vergrijpboeten medeplegende beroepsbeoefenaars

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2020 gepresenteerd. In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 wordt onder meer voorgesteld om de Belastingdienst de bevoegdheid toe te kennen tot het openbaar maken van vergrijpboeten die zijn opgelegd aan medeplegende beroepsbeoefenaars die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude met loonheffingen in de uitzendbranche: Overwegingen over de kwaliteit van aangifteplichtige, medeplegen, rol van verdachte & de wijze waarop zaken tegen medeverdachten zijn afgedaan

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3314

Het hof heeft in het kader van de straftoemeting tevens de rol van de verdachte in de constellatie van de bewezenverklaarde strafbare feiten in ogenschouw genomen, alsmede de wijze waarop de zaken tegen haar medeverdachten zijn afgedaan. Allereerst stelt het hof vast dat de verdachte als zzp’er in ondergeschiktheid ten opzichte van haar opdrachtgevers medeverdachte 1 en medeverdachte 2 administratieve werkzaamheden heeft verricht. De verdachte heeft, anders dan de directeuren van Uitzendbureau 1 B.V. en Uitzendbureau 2 B.V., geen financieel voordeel uit de strafbare feiten genoten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

5 jaar gevangenisstraf geëist voor "financieel vampirisme"

Het Openbaar Ministerie heeft op 16 september voor de rechtbank in Zwolle 5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 67-jarige (voormalig) bestuurder van een melkpoederfabriek uit Kampen. Het OM verwijt de verdachte onder andere faillissementsfraude en valsheid in geschrift. ‘Financieel vampirisme’ noemt de officier van justitie het tijdens de zitting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voor benadelingsbedrag kan rekening worden gehouden met soortgelijke gepleegde feiten ook al zijn deze niet ten laste gelegd

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7312

De strafoplegging kan daarom mede steunen op de uitkomst van het in het voorbereidend onderzoek aangetroffen materiaal - in dit geval verklaringen en door verdachte ingediende valse belastingaangiften van cliënten van verdachte -, hoewel in verband met de praktische werkbaarheid en doelmatigheid van het strafproces slechts een deel daarvan ten laste is gelegd. Bij de berekening en vaststelling van het benadelingsbedrag kan aldus ook rekening gehouden worden met soortgelijke niet ten laste gelegde feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^