Zomerstop BijzonderStrafrecht.nl

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus. Vanaf maandag 26 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel ter versterking van de aanpak van ondermijning in consultatie

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de ondermijnende criminaliteit op verschillende manieren hard en effectief aanpakken. Daarom krijgen politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om het bedrijfsproces van criminelen te verstoren en onderzoek te doen naar veroordeelde criminelen die hoge boetes niet betalen. Ook wil de minister de kosten voor het vernietigen van inbeslaggenomen drugs op daders verhalen. Dit zijn enkele in het oog lopende elementen van een conceptwetsvoorstel dat op 11 juli in consultatie is gegaan en onderdeel is van de wetgevingsagenda ondermijning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe ATV-richtlijnen leggen afspraken tussen Belastingdienst en Openbaar Ministerie over strafvervolging van fiscale delicten op Curaçao vast

Met de Aanmelding, Transactie en Vervolgingsrichtlijnen (ATV-richtlijnen) zijn nieuwe afspraken tussen het Openbaar Ministerie, Inspectie der Belastingen, sector Fiscale Zaken, Stichting Belastingaccountantsbureau en de Douane geformaliseerd betreffende de aanpak en afhandeling van zaken waarbij sprake is van fiscale fraude en/of ontduiking van douaneregelgeving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Discussie omtrent “hetzelfde feit” in fiscale boeterecht

Gerechtshof Den Haag 23 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1776 (Belastingrecht)

Het Hof oordeelt dat zowel het verschil in de juridische aard van de beboetbare feiten als het verschil tussen de omschreven gedragingen dermate groot is dat geen sprake is van "hetzelfde" feit in de zin van artikel 5:43 Awb.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De (on)mogelijkheid tot het horen van anonieme getuigen in het fiscale procesrecht

In zijn arrest van 24 november 2017 komt de Hoge Raad tot het oordeel dat het in het fiscale procesrecht “naar de letter genomen” niet mogelijk is om anonieme getuigen te (doen) horen. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat het aan de wetgever is om hieromtrent regels te stellen. Daarbij wijst de Hoge Raad op de in het strafprocesrecht bestaande regeling met betrekking tot bedreigde getuigen. In deze bijdrage wordt door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek tussen het fiscale procesrecht en strafprocesrecht onderzocht of invoering van een dergelijke regeling in het fiscale procesrecht mogelijk, en zo ja, wenselijk is.

Read More
Print Friendly and PDF ^