Geldt uitgangspunt dat zaak binnen zestien maanden moet zijn afgedaan in geval van voorlopig gehechte ook voor ontnemingszaken?

Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:559

De stellers van het middel stellen zich in de toelichting daarop op het standpunt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat het uitgangspunt van een eindvonnis binnen zestien maanden, zoals dat in strafzaken geldt voor verdachten die in verband met de bewezen verklaarde feiten in voorlopige hechtenis verkeren, niet van overeenkomstige toepassing is in ontnemingszaken. Daartoe verwijzen de stellers van het middel naar het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:BD2578, NJ 2008, 358, dat volgens hen ook geldt voor ontnemingszaken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schending vertrouwensbeginsel: Rb verklaart OvJ niet-ontvankelijk in de ontnemingsvordering

Rechtbank Amsterdam 25 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5592

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel. Het Openbaar Ministerie bestrijdt niet de stelling van de raadsvrouw dat de officier van justitie tijdens het onderzoek ter terechtzitting in de strafzaak op 7 maart 2017 de opmerking heeft gemaakt dat de op die terechtzitting aangekondigde ontnemingsvordering slechts zou worden doorgezet, indien er geen regeling met de benadeelde partij zou worden getroffen waarbij de schade vergoed zou worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wanneer is een ontnemingsvordering op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 september 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3889

De raadsman van veroordeelde heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de ontnemingsvordering niet is aangekondigd, zoals vereist in artikel 311 van het Wetboek van Strafvordering. Aan de veroordeelde en de verdediging moet uiterlijk bij requisitoir kennis worden gegeven dat er een ontneming aan komt. Van een aankondiging van een ontnemingsvordering is in het proces-verbaal van de terechtzitting geen aantekening gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Positie van benadeelden bij voordeelsontneming

In deze bijdrage worden de mogelijkheden tot schadevergoeding voor een slachtoffer van strafbare feiten besproken indien aan de veroordeelde een ontnemingsmaatregel wordt opgelegd. Behoudens een korte behandeling van de positie van het slachtoffer ingeval de voordeelsontneming in de vorm van een transactie of schikking geschiedt, wordt bijzondere aandacht besteed aan de procedure die een benadeelde derde op grond van artikel 577b lid 2 Sv ter beschikking staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Forse ontnemingsvordering in zaak bestuurder zorginstelling ZSV

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam geĆ«ist dat de bestuurder van de zorginstelling ZSV en zijn partner in totaal 1.945.393 euro betalen aan de schatkist. De zorginstelling regelde zorg en huisvesting voor gehandicapten. De bestuurder werd in december 2017 veroordeeld voor stelselmatige fraude met zorggelden van de instelling.

Read More
Print Friendly and PDF ^