Gedragsaanwijzing i.c.m. vervolging niet in strijd met ne bis in idem

Hoge Raad 14 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:711

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de toepassing van een gedragsaanwijzing moet worden opgevat als een afzonderlijk onderdeel van één en dezelfde vervolging die kan leiden tot een veroordeling tot straf, hetgeen met zich brengt dat, anders dan in Alcoholslotprogramma-arrest, zich niet de uitzonderlijke situatie voordoet waarin twee procedures over een identieke verweten gedraging hun directe oorsprong vinden in hetzelfde feit met sterk gelijkende gevolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag & (on)mogelijkheid beklag over (uitvoering van) door OM aanvaarde zekerheidstelling

Hoge Raad 16 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:612

Het middel keert zich louter tegen de partiële niet-ontvankelijkverklaring ten aanzien van het verzoek tot opheffing van een door klager op grond van art. 118a Sv tot zekerheidsstelling verstrekte bankgarantie van € 143.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Diefstal: HR herhaalt vereiste dat dader zich de feitelijke heerschappij over goed heeft verschaft dan wel dit aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken

Hoge Raad 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:676

Voor een veroordeling ter zake van diefstal van een aan een ander toebehorend goed - een en ander als bedoeld in art. 310 Sr - is onder meer vereist dat de dader zich de feitelijke heerschappij over dat goed heeft verschaft dan wel dit aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken. (Vgl. HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627.)

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt beoordelingskader aanhoudingsverzoeken met het oog op verwezenlijking aanwezigheidsrecht

Hoge Raad 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:669

In de regel mag van de verdachte of diens raadsman worden gevergd dat hij ter staving van een verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting wegens zijn verhindering of de verhindering van zijn raadsman bij de behandeling aanwezig te zijn, (alsnog) de gegevens verstrekt die de rechter met het oog op de te nemen beslissing noodzakelijk acht. Indien de rechter de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheden niet zonder meer aannemelijk acht, kan hij gevolgen verbinden aan de omstandigheid dat het verzoek onvoldoende door bewijsstukken is gestaafd en/of aan zijn verlangen tot aanvulling niet (genoegzaam) is voldaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen t.a.v. het bewijs van de afkomst uit misdrijf van voorwerpen

Hoge Raad 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:668

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van gewoontewitwassen. Het voert daartoe onder meer aan dat het Hof ten onrechte uit de enkele uitkomst van een kasopstelling heeft afgeleid dat de in de bewezenverklaring bedoelde voorwerpen van misdrijf afkomstig zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^