Kamervragen over preventieve handhaving in het bestuursrecht

Op 21 juni jl. is door Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, antwoord gegeven op eerder door Tweede Kamerlid Groothuizen (D66) gestelde Kamervragen over preventieve handhaving in het bestuursrecht. Aanleiding voor de vragen is het artikel ‘Preventieve handhaving: de preventieve herstelsanctie en de herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling’ van A.P. Altena in De Gemeentestem (Gst. 2018/121).

Read More
Print Friendly and PDF ^

ABRvS: Volledig ontbreken van verwijtbaarheid in Arbozaak

Raad van State 22 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1674

De Afdeling heeft, in afwijking van de rechtbank, geoordeeld dat sprake is van het volledig ontbreken van verwijtbaarheid in een Arbozaak: adequate risico-inventarisatie met toegemeten instructies en toezicht daarop.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Internetonderzoek door bestuursorganen

In besluitvormingstrajecten waarin de overheid zéér afhankelijk is van privéinformatie van burgers, zoals in de sociale zekerheid, het vreemdelingenrecht en het belastingrecht, biedt internet ongekende en verruimde mogelijkheden om die privéomstandigheden met een paar muisklikken te achterhalen. In hoeverre is openbronnenonderzoek op internet binnen het bestuursrechtrechtelijk kader toelaatbaar? Binnen het strafrecht en het inlichtingendomein worden nieuwe bevoegdheden geïntroduceerd voor ‘stelselmatig openbronnenonderzoek’, terwijl binnen het bestuursrecht dergelijke plannen ontbreken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Is publieke verontwaardiging niet veel bedreigender voor een bedrijf dan een boete van de toezichthouder?

Publieke verontwaardiging over het niet-naleven van regels door bedrijven kan leiden tot een afname van de klandizie. Maar kunnen handhavende instanties hier ook hun voordeel mee doen? In het rapport Publiek als Scherprechter van onder andere NSCR-onderzoeker Henk Elffers wordt nagegaan in hoeverre het stimuleren van publieke verontwaardiging over regelovertreding door bedrijven een goed idee is voor de handhavingsinstanties én of het de naleving van wet- en regelgeving bevordert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cbb over lex certa beginsel in het bestuursrecht

College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:207

In deze uitspraak gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitgebreid in op het lex certa beginsel in het bestuursrecht en de open norm van 1.6 Besluit houders van dieren. Appellante betoogt dat verweerder op basis van de overtreding van artikel 1.6, tweede lid, van het Besluit niet tot handhaving had mogen overgaan, omdat de omschrijving van de overtreding in strijd is met het lex certa-beginsel als bedoeld in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^