Artikel: Engelse disclosure orders in het kader van onderzoeken naar financiële criminaliteit

De Engelse ‘disclosure order’ zou in Nederland een welkom ondersteunend instrument zijn om effectief en efficiënt relevante gegevens bij derden in het kader van onderzoeken naar financiële criminaliteit te verzamelen. De Engelse rechtspraktijk laat zien dat de toewijzing van ‘disclosure orders’ door rechters kritisch en zorgvuldig plaatsvindt en dat de angst voor ‘fishing expeditions’ ongegrond is. In dit artikel worden deachtergrond en toepasbaarheid van de Engelse ‘disclosure order’ toegelicht en geplaatst in het kader van deaanpak van financiële criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vordering benadeelde rechtspersoon: wanneer bijzondere volmacht vereist?

Gerechtshof Den Haag 3 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1386

Het hof merkt – in reactie op hetgeen door de raadsvrouw is aangevoerd - op dat een bijzondere volmacht niet is vereist indien de benadeelde partij een rechtspersoon betreft en het voegingsformulier is ondertekend door een persoon die optreedt namens de rechtspersoon (zie daarvoor ECLI:NL:HR:2018:2006).

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR over gevallen dat middel klaagt over toewijzing vordering BP maar niet expliciet over oplegging schadevergoedingsmaatregel voor hetzelfde bedrag

Hoge Raad 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:901

De Hoge Raad stelt het volgende voorop over de beoordeling van een middel dat klaagt over de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding van een benadeelde partij, terwijl het middel niet expliciet klaagt over de schadevergoedingsmaatregel die voor hetzelfde schadebedrag is opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplichting en verduistering: voorwaardelijke gevangenisstraf nu verdachte heeft bekend en op eigen initiatief slachtoffers schadeloos stelt

Rechtbank Noord-Nederland 6 juni 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:2488

Verdachte heeft zich op grote schaal en gedurende een periode van ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan diverse oplichtingspraktijken. Hij heeft onder meer actief contact gezocht met meerdere van zijn slachtoffers en heeft de gelegenheid gecreëerd om zichzelf te bevoordelen ten koste van anderen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG in zaak veroordeelde executeur testamentair: toewijzing vordering tot schadevergoeding van gemeenschap van erfgenamen aan één van de deelgenoten in de nalatenschap

Parket bij de Hoge Raad 14 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:465

Het vierde middel komt met een rechts- en een motiveringsklacht op tegen de beslissing tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij en tegen de oplegging aan de verdachte van de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f Sr. Geklaagd wordt dat de beslissingen om aan de benadeelde partij benadeelde 1 de vordering tot schadevergoeding gedeeltelijk toe te wijzen en ten behoeve van dit slachtoffer benadeelde 1 de schadevergoedingsmaatregel op te leggen, zijn gebaseerd op de omvang van de schade die niet deze (individuele) benadeelde partij benadeelde 1 alleen heeft geleden, maar die de erven gezamenlijk hebben geleden.

Read More
Print Friendly and PDF ^