Artikel: Bevindingen en praktijkimplicaties uit een onderzoek naar de criminele ontwikkeling van fraudeurs

Liegen, bedriegen en regels overtreden – de bouwstenen van fraude – is de mens niet vreemd. Wetenschappelijk onderzoek uit verschillende vakgebieden laat zien dat mensen zich zowel in hun private als zakelijke leven schuldig maken aan zulke transgressies. Toch zullen maar weinig individuen overgaan tot grootschalige belasting-, faillissements- of beleggingsfraude. Over het proces waarlangs en de redenen waarom managers, bestuurders of ondernemers zich inlaten met deze serieuze vormen van fraude is – ondanks de grote maatschappelijke gevolgen van dergelijke vormen van criminaliteit – nog relatief weinig bekend in de criminologie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoewel een bestuurlijke aanpak van criminaliteit in Nederland inmiddels al een aantal jaren gemeengoed is, lijkt er de laatste tijd vaker sprake van kritiek op deze aanpak. Die concentreert zich, zo laten de navolgende voorbeelden zien, vooral op één onderdeel: de bevoegdheden van de burgemeester als handhaver van de openbare orde, wanneer die worden ingezet om ondermijning te bestrijden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Moeite met maatwerk bij het opleggen van boetes voor schending van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet

Op overtreding van de zogenoemde inlichtingenplicht uit de Participatiewet staat een bestuurlijke boete (hierna: boete). Die verplichting houdt in dat de belanghebbende het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand. De inlichtingenplicht vormt de keerzijde van het recht op bijstand. Overtreding van die verplichting, waardoor ten onrechte (te hoge) bijstand is ontvangen, wordt ook wel uitkeringsfraude genoemd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Criminologie en bijzonder strafrecht

In deze bijdrage wordt in het kort het onderwerp van dit themanummer van TBS&H geïntroduceerd. In dit redactioneel wordt de invloed en betekenis van de criminologie voor de publiekrechtelijke rechtshandhaving verkend. Daarnaast wordt aan de hand van de verschillende bijdragen aan dit themanummer het speelveld van deze vorm van criminologie verkend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Hoe achtergehouden informatie door feitelijk leidinggevers Imtech mede noodlottig werd

Op 13 augustus 2015 werd het aan de beurs te Amsterdam genoteerde bedrijf Koninklijke Imtech N.V. (verder: Imtech), lange tijd geliefd bij beleggers, failliet verklaard. Het bedrijf verleende technische diensten en had op dat moment ongeveer 22.000 werknemers wereldwijd in dienst. Daarmee werd het toen een van de grootste faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven van de laatste twintig jaar. Banken (waaronder ABN AMRO) weigerden nog langer het bedrijf financieel te ondersteunen teneinde het bedrijf uit het dal te loodsen waarin het bedrijf was terechtgekomen door en na het debacle van een in Polen gepland themapark.

Read More
Print Friendly and PDF ^