Tweede tranche van wetgeving Bibob dit jaar in consultatie

Op 4 maart 2019 heeft de regering bij de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet Bibob ingediend. Dit wetsvoorstel versterkt de toepassingsmogelijkheden van de wet en breidt de onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen uit. Parallel is aan de Tweede Kamer toegezegd dat er mogelijk een tweede tranche van wetgeving komt. Op 3 juli is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning hiernaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Wet Bibob | Dinsdag 8 oktober 2019

Tijdens deze cursus staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) centraal. Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsbereik, bevoegdheden, de informatiepositie van de overheid en haar verhouding tot de strafrechtelijke kolom. Vervolgens komt de inzet van de Wet Bibob door het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de verschillende fases in de bestuursrechtelijke procedure en tips en tricks voor wat betreft het voeren van een dergelijke procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel uitbreiding Wet BIBOB bij Tweede Kamer ingediend

Op 4 maart 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel geeft een aantal uitbreidingen van deze wet. Zo zal de wet, wat betreft overheidsopdrachten, niet langer beperkt zijn tot bepaalde, als risicovol beschouwde, sectoren. Bestuursorganen krijgen meer bevoegdheden om zelf onderzoek te doen en het Landelijk Bureau Bibob kan verzoeken om advies afwijzen als het bestuursorgaan zijn mogelijkheden voor eigen onderzoek onvoldoende heeft benut. Verdere uitbreidingen van de Wet Bibob zijn nog in voorbereiding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het verbroken zakelijk samenwerkingsverband: nadeel van de twijfel

Steeds vaker verbreken een vergunningaanvrager en een criminele zakenpartner al dan niet te goeder trouw hun zakelijke banden gedurende een Bibob-onderzoek, uiteraard met de bedoeling alsnog een vergunning te verkrijgen. De vraag is hoe bestuursorganen om kunnen gaan met dit zogenaamde verbroken zakelijk samenwerkingsverband, indien zij aanwijzingen hebben dat de banden niet daadwerkelijk verbroken zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voorstel wijziging Wet Bibob biedt meer mogelijkheden bij aanpak ondermijnende criminaliteit

Om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken, krijgen gemeenten, provincies en het Rijk meer mogelijkheden eigen onderzoek te doen naar de achtergrond van personen die bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvragen, of een vastgoedtransactie met de overheid aangaan dan wel  intekenen op een overheidsopdracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^