Geldboetes chrysantenkwekerij voor overtreden Arbeidsomstandighedenwet en Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Rechtbank Gelderland 16 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5902

De rechtbank heeft een chrysantenkwekerij in de gemeente Zaltbommel veroordeeld tot een tweetal geldboetes. De bestuurder van het bedrijf, die in persoon verdacht is van het toebrengen van (zwaar) lichamelijk letsel aan zijn werknemer, werd vrijgesproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus: Update Europese Rechtspraak | 11 december 17.00 - 20.30 uur

Tijdens deze update wordt de meest in het oog springende jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) van het afgelopen half jaar besproken. Daarbij komt tevens de relevantie van deze uitspraken voor de (strafrechts)praktijk aan bod.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zweedse veroordeelde in American Energy-zaak aan Nederland overgeleverd

Een 66-jarige Zweedse veroordeelde die nog 1.020 dagen moet zitten in Nederland, is op 17 november vanuit Groot-Brittannië aan ons land overgeleverd. Hij werd in 2007 onherroepelijk veroordeeld in de zogenoemde American Energy-zaak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Complexe schadevorderingen in het strafproces

Deze bijdrage gaat in op de positie van slachtoffers van misdrijven die een complexe schadevordering in het strafproces willen indienen. Daartoe wordt eerst een overzicht gegeven van de sinds 1993 verschenen wetgeving hieromtrent, zoals de zogenaamde Wet Terwee, de Wet Aanvulling Spreekrecht uit 2005, de Wet versterking positie slachtoffer in het strafproces uit 2011 en de implementatie per 1 april 2017 van de Europese slachtofferrichtlijn uit 2012. Aansluitend wordt aandacht besteed aan de onevenredige belasting, de voorschotregeling, de praktische bezwaren van de wetten en de accessoiriteit van de civiele vordering. Getoond wordt dat indien de strafrechter de schadevergoedingsmaatregel oplegt, de betaling via de voorschotregeling weliswaar is gegarandeerd maar dat ondanks de versterking van de positie van het slachtoffer de civiele vordering accessoir blijft aan de strafzaak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Klachten tegen accountant van de Weyl Groep terecht gegrond verklaard

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan op de hoger beroepen van een voormalig accountant van KPMG (de accountant) en de curatoren van de Weyl Groep (Weyl). De accountant heeft voor de jaren 2008 en 2009 goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen van de Weyl afgegeven. Nadat Weyl in het voorjaar van 2010 failliet was verklaard, werd bekend dat binnen Weyl sprake is geweest van fraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kansspelautoriteit: 'Extra bevoegdheden nodig om illegale online kansspelen aan te kunnen pakken'

Om illegale online kansspelen nog beter te kunnen bestrijden, heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit dringend extra bevoegdheden nodig. Alleen dan kan de toezichthouder consumenten effectief beschermen en ervoor zorgen dat het aanbod van kansspelen betrouwbaar en veilig is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AG: Werkland mag detacheringsverklaring weigeren bij fraude

Een nationale rechter kan in geval van fraude een detacheringsverklaring voor de sociale zekerheid van gedetacheerde werknemers buiten toepassing laten. De eerdere rechtspraak van het EU-Hof over de bindende aard van deze verklaring geldt niet bij fraude. Dat is het advies van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe aan het EU-Hof.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling verduistering: Benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen wegens het faillissement van verdachte

Rechtbank Oost-Brabant 17 oktober 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5439

Verdachte wordt veroordeeld voor 5 maal verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep onder zich heeft. Het gaat om bedragen die verdachte als (mede)bestuurder van Verenigingen van Eigenaren (VVE) en als bewindvoerder van enkele personen onder zich had.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Vanaf 1 januari 2024 mogen bedrijven, (publieke) instellingen en particulieren van overheidswege niet meer in het bezit zijn van een asbestdak. Deze bijdrage gaat nader in op de implicaties die zich kunnen voordoen met betrekking tot de strekking en de omvang van verzekeringsdekking. Daartoe wordt eerst de regelgeving inzake de handhaving van het asbestdakverbod besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Debat over vastleggen en bewaren kentekengegevens

Op dinsdag 14 november 2017 heeft de Eerste Kamer gedebatteerd met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie (33.542). Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een regeling toe die het mogelijk maakt om kentekengegevens - kenteken, locatie, tijdstip en foto - van voertuigen in een kentekenregister vast te leggen en te bewaren. Deze passagegegevens komen in het kentekenregister en mogen binnen vier weken gebruikt worden bij de opsporing van een specifiek misdrijf en voor de aanhouding van voortvluchtige personen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF