Toepassing LOVS-oriëntatiepunten inzake fraude & uitleg “benadelingsbedrag”

Hoge Raad 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:320

Het tweede middel behelst de klacht dat de uitleg die het hof heeft gegeven aan het LOVS-oriëntatiepunt over fraude onbegrijpelijk is, zodat de strafoplegging niet naar de eis der wet met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf van 27 maanden voor ex-directeur thuiszorgorganisatie wegens fraude met thuiszorggeld

Rechtbank Amsterdam 15 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1422

Verdachte heeft als directeur van een thuiszorgorganisatie tenminste gedurende drie jaar op structurele en listige wijze zorgverzekeraar Agis opgelicht. Dit heeft verdachte gedaan door jarenlang vervalste realisatieformats op te maken en bij Agis in te dienen. Hierwaarin heeft hij de daadwerkelijk gemaakte en aan onderaannemers betaalde zorguren fictief opgehoogd of omgekat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Tips voor de redactie van verzoeken om een prejudiciële beslissing

Het Hof van Justitie van de EU heeft een aantal aanbevelingen gedaan om rechters bij de redactie van hun verwijzingsbeschikking behulpzaam te zijn. In deze bijdrage worden vanuit de praktijkervaring een aantal tips gegeven die niet in die aanbevelingen staan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Slagende klacht m.b.t. ontneming uit een feit waarvan betrokkene is vrijgesproken

Hoge Raad 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:341

Het middel klaagt onder meer dat het Hof de betalingsverplichting heeft opgelegd ter ontneming van voordeel dat is verkregen uit een feit waarvan de betrokkene is vrijgesproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wat is de waarde van overheidstoezicht?

De samenleving is in de afgelopen decennia steeds meer waarde gaan toekennen aan overheidstoezicht op de kwaliteit van zorg. Anno 2018 staat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd midden in onze samenleving en dat vergt van de inspectie dat zij de maatschappelijke meerwaarde van haar toezicht kan aantonen. In The proof of the pudding gaat prof.dr. Ian Leistikow in op de vraag hoe de inspectie hier invulling aan kan geven en hoe zij haar toezicht zo kan vormgeven dat deze tot maatschappelijke meerwaarde leidt. Leistikow stelt dat de meerwaarde van overheidstoezicht op kwaliteit van zorg vanuit vier perspectieven wordt bepaald. Dat zijn de perspectieven van de patiënt, de professional, de politiek en het publiek.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Grondslagverlating van op art. 13.1.ahf en onder a (oud) Flora- en faunawet toegesneden tll. door verbeterde lezing m.b.t. dode in plaats van levende konijnen?

Hoge Raad 6 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:308

Het ligt op de weg van de rechter om in de tekst van een tenlastelegging voorkomende misslagen te verbeteren, mits de verdachte daardoor in zijn verdediging niet wordt geschaad. Zo een verbetering is niet een wijziging van de tenlastelegging in de zin van art. 313 Sv, maar slechts een vaststelling van de juiste inhoud van de tenlastelegging waarvoor geen medewerking van het openbaar ministerie of van de verdachte is vereist (vgl. HR 30 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3662, NJ 2009/494).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zijn goudstaven, die op strafbare wijze (want zonder exportvergunning en met behulp van valse documenten) vanuit Venezuela het land zijn binnengesmokkeld, afkomstig uit enig misdrijf?

Hoge Raad 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:327

Het middel klaagt onder meer over de bewezenverklaring van het onder 9a en 15 tenlastegelegde en in het bijzonder over het oordeel van het Hof dat de in de bewezenverklaring onder 9a vermelde baren en/of broodjes goud afkomstig waren uit enig misdrijf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwe eisen aan een last onder dwangsom bij wilsafhankelijk materiaal

Een ieder is verplicht om mee te werken aan een vordering van een toezichthouder, zo is de kern van artikel 5:20 Awb. Deze verplichting vindt zijn begrenzing in het nemo tenetur-beginsel dat besloten ligt in artikel 6 EVRM, oftewel het beginsel dat niemand zichzelf hoeft te beschuldigen. Op 10 januari 2018 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven  een principiële en richtinggevende uitspraak gedaan over de vraag hoe de wettelijke plicht tot het verlenen van medewerking zich verhoudt tot het nemo tenetur-beginsel. In dit blog bespreek ik deze uitspraak. En wat zijn de gevolgen voor toezichthouders?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak van (het feitelijk leidinggeven aan) accijnsfraude. Juridisch toetsingskader voor het voorhanden hebben van onveraccijnsde goederen.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1054

De verdachte staat ingevolge hetgeen onder feit 1 primair aan hem ten laste is gelegd terecht ter zake van het feitelijk leidinggeven aan het door vennootschap N B.V. en anderen opzettelijk voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de accijns in de heffing waren betrokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Geen overzichtsarrest voor functioneel daderschap

Dit artikel gaat in op de voorwaarden die gelden voor medeplegen, feitelijk leidinggeven en functioneel daderschap. Daartoe zullen allereerst (met name) aan de hand van de gewezen overzichtsarresten de geldende criteria uiteen worden gezet om vervolgens in te gaan op de onderlinge samenhang alsook de verschillen in voornoemde figuren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF