Fiscale fraudezaak: Bewijsoverwegingen over feitelijk leidinggeven en opzet op het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting & (strafrechtelijke vervolging van) niet voldoen aan suppletieplicht

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2879

Het hof komt tot de conclusie dat de wetgever niet heeft (willen) voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging van overtreding van artikel 10a van de AWR jo. artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De suppletieplicht van de artikelen 10a van de AWR jo. 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is namelijk in strijd met het nemo-teneturbeginsel, oftewel het verbod van zelfincriminatie, zoals volgt uit artikel 6, tweede lid, van het EVRM en artikel 48, eerste lid, van het Handvest van de Grondrechten van Europese Unie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Commissie bekrachtigt deelname Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie

De Europese Commissie heeft de aansluiting van Nederland als 21e land bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) goedgekeurd. Het EOM zal een sleutelrol spelen in de bestrijding van misdrijven tegen de EU-begroting zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude. Het EOM wordt eind 2020 in alle deelnemende lidstaten operationeel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AFM geeft nadere invulling aan de herziene Wwft in herschreven leidraad

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan de vereisten van de Wwft.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Provincie Noord-Holland maakt overtredingen chemiebedrijven direct openbaar

Gaat een chemiebedrijf in Noord-Holland na 1 september van dit jaar de fout in, dan wordt dat gelijk openbaar gemaakt. Ook als er geen (direct) gevaar is voor omwonenden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Procedure OM tegen Hells Angels

Het Openbaar Ministerie heeft op 29 mei bij de rechtbank Midden-Nederland een verzoek ingediend om Hells Angels in Nederland te verbieden en de vereniging te ontbinden. Op 13 juli jl. is de oproep gepubliceerd in de Staatscourant.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Afdeling over moment van geven cautie door toezichthouder

Raad van State 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2115

Deze zaak gaat over de vraag of aan appellante op 23 mei 2014 terecht een bestuurlijke boete van € 6.000,00 is opgelegd. Daarbij komt aan de orde of de cautie had moeten worden gegeven en zo ja, op welk moment en aan welke personen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoger beroep beleggingsfraude Centurion: van 3 jaar (wv 1 jaar vw) naar 4 jaar gevangenisstraf na OM-appel

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6350

Verdachte heeft langdurig als feitelijke leidinggevende gefunctioneerd van een op het eerste gezicht professioneel opererende rechtspersoon Centurion Vastgoed B.V. die zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft verdachte zich - al dan niet samen met anderen - schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil gesloten

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft het strafrechtelijke onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW) gesloten. In de periode dat het onderzoek heeft gelopen, is niet gebleken dat de coöperatie zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of dat zij anderszins strafbare feiten zou hebben gepleegd. Deze beslissing is schriftelijk aan het bestuur van CLW  meegedeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zomerstop BijzonderStrafrecht

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 16 juli t/m 19 augustus 2018. Op maandag 20 augustus zullen weer nieuwsberichten op de website verschijnen. Uiteraard zijn we gedurende deze periode wel per e-mail en telefonisch bereikbaar.  

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vertroebelde lijnen: de criminele ontwikkeling van fraudeurs

Hoe en waarom laten individuen zich in met (grootschalige) fraude? De belangrijkste bevinding van het proefschrift van Joost van Onna is dat criminogene veranderingen in het persoonlijke en zakelijke leven de lijn tussen conformiteit en deviantie doen vervagen bij fraudeurs.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF