Artikel: Kifid’s visie op klachtbehandeling

Het Kifid behandelt klachten van consumenten over financiële producten en diensten. Een klacht wordt na een intake in behandeling genomen door de Geschillencommissie die in eerste instantie bemiddelt tussen de consument en de dienstverlener. Lukt dat niet dan neemt de Geschillencommissie zelf een beslissing.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wbb?

Op 20 december 2017 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hof geeft uitleg aan het bepaalde in art. 14 Wahv en komt terug op eerdere jurisprudentie met betrekking tot de reikwijdte van het in dat artikel vervatte appelverbod

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11074

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing niet-ontvankelijk verklaard.De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld. Tevens is verzocht om vergoeding van kosten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Bestuurlijke boete: praktisch benaderd vanuit bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit de praktijk. Daarbij worden de thema's vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet en feitelijk leidinggeven. Tijdens de cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzoek ex artt. 89 en 591a Sv na vrijspraak in Passage-zaak: verzoek tot toekenning €1000 voor elke dag die in preventieve hechtenis is doorgebracht wordt afgewezen

Gerechtshof Amsterdam 5 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:7

Voor verzoeker is met het vrijsprekende arrest van het hof op 29 juni 2017 een eind gekomen aan een zeer lange en voor hem bezwarende periode. Hij is verdachte geweest van betrokkenheid bij de moord op Van Maurik in 1993. De op deze moord betrekkelijke strafzaak is als het ware verzwolgen door het zogenoemde Liquidatieproces Passage. De bijzondere aard, de grote omvang en ook het verloop van dat proces – waarin de strafzaken tegen een groot aantal verdachten van betrokkenheid bij veel levensdelicten gelijktijdig zijn behandeld – hebben tot gevolg gehad dat (de behandeling van) de strafzaak op het leven van verzoeker (en dat van de zijnen) zeer zwaar heeft gedrukt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wanneer is sprake van "door misdrijf verkregen" a.b.i. art. 416 Sr resp. "uit enig misdrijf afkomstig" a.b.i. art. 420bis Sr?

Hoge Raad 16 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:37

In de nacht van 16 op 17 februari 1987 vond in de galerie van kunsthandelaar betrokkene 3 aan het Vrijthof te Maastricht een inbraak plaats, waarbij negen waardevolle schilderijen werden weggenomen. Het hof heeft aangenomen dat de diefstal door betrokkene 3 zelf is geënsceneerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Kan de overheid bedreigde getuigen beschermen?

Getuigen tegen de onderwereld kunnen in aanmerking komen voor een programma van getuigenbescherming. Van dergelijke programma’s moet niet een al te romantisch beeld ontstaan. De inhoud, de voor- en nadelen en de praktijk worden beschreven. In het Passage-proces heeft het hof geen negatieve gevolgen verbonden aan de door het OM met twee criminele gesloten deals. Op die basis kan worden voortgebouwd. Uiteindelijk zal de wetgever zich over deze materie diepgravender moeten uitlaten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

221 miljoen euro afgepakt in strafrechtketen

Het afpakresultaat voor 2017 komt op een totaal van 221.259.200 euro. Het bedrag is het resultaat van de samenwerking tussen de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en een groot aantal andere partners. Het bedrag vloeit naar de schatkist.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Functiecumulatie van Rh-C en voorzitter Hof: Behandeling door onpartijdig gerecht en toepasselijkheid art. 268 lid 2 Sv in hoge beroep?

Hoge Raad 9 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:21

Het middel klaagt dat bij de behandeling van de zaak in hoger beroep het in art. 268, tweede lid, Sv gegeven voorschrift niet is nageleefd omdat de voorzitter van de strafkamer van het Hof, mr. N.A. Schimmel, die het bestreden arrest heeft gewezen, in zijn hoedanigheid van raadsheer-commissaris enig onderzoek in de zaak heeft verricht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Profijtontneming na PGB-fraude. Fraudebedrag berekend middels extrapolatie.

Rechtbank Limburg 15 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12270

De raadsman heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de ontnemingsvordering moet worden afgewezen. Daartoe heeft hij aangevoerd dat verdachte stelt voor alle gedeclareerde en betaalde uren ook daadwerkelijk te hebben gewerkt. Volgens de raadsman is slechts een klein percentage van het totale aantal budgethouders onderzocht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF