Eerste Kamer doet goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk af

De Eerste Kamer heeft op 4 december 2018 de goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk afgedaan. Deze wet regelt de goedkeuring van het (facultatieve) protocol nr. 16 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Met dit Protocol krijgen specifiek aangewezen nationale gerechten de bevoegdheid het EHRM te verzoeken om een advies over principiële (rechts)vragen over de interpretatie of toepassing van de rechten en vrijheden neergelegd in het EVRM of de daartoe behorende Protocollen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Andermaal bevestiging dat verdachte aan art. 6 EVRM het recht op verhoorbijstand kan ontlenen

Op dinsdag 27 november 2018 heeft het EHRM uitspraak gedaan in de zaak Soytemiz tegen Turkije. Soytemiz werd in 2004 verhoord op verdenking van deelneming aan een verboden organisatie (in de vorm van medeplichtigheid). Tijdens het politieverhoor op 18 maart 2004 wordt op enig moment de raadsman van Soytemiz daaruit verwijderd waarna Soytemiz naar hij stelt in afwezigheid van zijn raadsman wordt gedwongen verklaringen te tekenen waarin hij zichzelf belast. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

EHRM tikt Nederland op de vingers wegens detentieomstandigheden Sint Maarten

EHRM 9 oktober 2018, Application no. 29593/17 (Corallo t. Nederland)

Het EHRM merkt op dat verzoeker in bewaring is gehouden onder slechte omstandigheden en dat zijn beschrijving van deze voorwaarden door de regering niet is betwist. Het Hof heeft verder kennisgenomen van de bevindingen van het CPT met betrekking tot de detentiefaciliteit waar klager in afwachting van de uitleveringsprocedure en het antwoord van de regering op deze bevindingen was vastgehouden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten

In het EVRM vinden we expliciete procedurele rechten, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht op een effectief rechtsmiddel. Steeds vaker ontleent het EHRM echter ook procedurele waarborgen aan de verdragsrechten die op het eerste gezicht materieel van aard zijn. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Over de mogelijkheden om de bewijslast te verschuiven van klager naar verwerende staat in zaken van discriminatoir geweld voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

In deze bijdrage wordt betoogd dat het Hof het vereiste van bewijs van discriminatoir motief dient te laten varen. Verder wordt ingegaan op de omstandigheden waaronder een bewijslastverschuiving van klager naar verwerende staat mogelijk dient te worden gemaakt, indien voor het Hof wordt geklaagd dat overheidsfunctionarissen discriminatoir geweld hebben gepleegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^