Hoge Raad gaat in op (de mandatering van) de bevoegdheid tot vernietiging van in beslag genomen voorwerpen

Hoge Raad 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:972

Een machtiging als bedoeld in art. 117 Sv wordt ingevolge het tweede lid van die bepaling door het openbaar ministerie verleend. Dit betekent, gelet op art. 125 RO, dat deze machtiging slechts kan worden verleend door het College van procureurs-generaal en rechterlijke ambtenaren, als bedoeld in art. 1, onderdeel b, onder 6° en 7°, RO. De uitoefening van deze bevoegdheid kan ingevolge art. 126, eerste lid, RO worden opgedragen aan een andere bij het parket werkzame ambtenaar voor zover het hoofd van het parket daarmee heeft ingestemd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over de vraag of in vordering tot leggen van conservatoir beslag (art. 103 Sv) concrete verhaalsobjecten moeten worden benoemd

Parket bij de Hoge Raad 11 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:519

Het middel bevat de klacht dat het oordeel van de rechtbank dat de officier van justitie in zijn op de voet van art. 103 Sv ingediende vordering tot het verkrijgen van toestemming om conservatoir beslag te leggen concrete voorwerpen moet noemen waarop het voorgenomen beslag betrekking heeft, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans niet naar de eis der wet met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen beslag geheimhoudersstukken: Uiteenzetting toetsingskader

Rechtbank Amsterdam 25 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3425

Het onderzoek in deze zaak richt zich op trustkantoor naam kantoor BV 1 / naam kantoor BV 2 en zijn bestuurder. Deze (rechts)persoon zou zich hebben schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften en/of witwassen/gewoontewitwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen beslag op hoestpastilles door Douane: Geen vervolging, verbeurdverklaring niet aan de orde

Rechtbank Den Haag 23 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4817

De Douane heeft een postzending met hoestpastilles in beslag genomen. Verdenking overtreding geneesmiddelenwet. Klaagster heeft verzocht om teruggave van de pillen (Koflet Lozenges, van het merk Himalaya, hierna: hoestpastilles), omdat er geen opsporingsgrond is om de hoestpastilles langer in beslag te houden. Er is geen sprake van gevaar voor de samenleving. Bovendien zijn de pillen geen geneesmiddel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocaten mogen groot deel bewijsbeslag handhaven: aanwijzingen dat bij strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en verdachten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1808

Het bewijsbeslag* dat enkele advocaten van een vermogensbeheerder hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Met deze uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in grote lijnen de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde eerder dat het volledige bewijsbeslag mocht blijven liggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^