Het Douanewetboek van de Unie: eerste ervaringen met twee noviteiten

Hoewel de fundamenten voor het verdedigingsbeginsel al geruime tijd geleden zijn gelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en het Europees Handvest, heeft de Europese wetgever het noodzakelijk geacht om het verdedigingsbeginsel expliciet vanaf 1 mei 2016 in het Douanewetboek van de Unie op te nemen. In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de (reikwijdte van de) in het DWU opgenomen bepalingen, geeft hij praktische aanwijzingen en deelt hij zijn ervaringen met deze procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Mogelijkheden voor cross-sectorale (branche-overstijgende) gegevensdeling tussen private partijen ten behoeve van fraudebestrijding

Om horizontale fraude op deze manier aan te kunnen pakken is gegevensdeling nodig. Niet alleen tussen publieke partijen en tussen publieke en private partijen, maar ook tussen private partijen onderling. Daarbij kan het nodig zijn om over de grenzen van de verschillende (private) branches heen, dus cross-sectoraal persoonsgegevens over (potentiele) fraudeurs te kunnen delen en op deze wijze te voorkomen dat burgers en bedrijven (opnieuw) slachtoffer worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor overtreding Arbeidsomstandighedenwet, verwerping OVAR-verweer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4493

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het nemen van onvoldoende maatregelen om zware ongevallen te voorkomen. Als gevolg daarvan is een ongeluk ontstaan waarbij slachtoffer, die bij verdachte aan het werk was, ernstig gewond is geraakt. Slachtoffer heeft blijvende schade overgehouden aan dit ongeluk. Met voornoemd handelen is verdachte tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van de personen die bij haar aan het werk waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beoordelen inkeermeldingen is maatwerk

In de jacht op zwartspaarders heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren rechtstreeks informatie opgevraagd omtrent Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse banken UBS, Credit Suisse, Julius Bär en BNB Paribas. Daarnaast heeft de Belastingdienst via de Duitse fiscus informatie gekregen over Nederlandse rekeninghouders bij de Luxemburgse Banque et Caisse d’Epargne. Wanneer rekeninghouders van een van die banken zich melden, wordt een beroep op de inkeerregeling door de Belastingdienst in beginsel afgewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Samenloop van de vordering van de benadeelde partij met een civiele procedure

Parket bij de Hoge Raad 21 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:476

De opvatting dat de strafrechter de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet verklaren in haar vordering, indien over die vordering door de civiele rechter reeds is beslist of indien die vordering bij de civiele rechter nog aanhangig is, vindt geen steun in het recht.

Read More
Print Friendly and PDF ^