Hof: omstandigheid dat strafzaak om beleidsredenen geseponeerd is, hoeft niet aan toekenning vergoeding in de weg te staan

Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2473

Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal, en met de advocaat van appellante, is het hof van oordeel dat de omstandigheid dat de strafzaak om beleidsredenen geseponeerd is, er niet zonder meer aan in de weg hoeft te staan om een vergoeding toe te kennen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het aanwezigheidsrecht in strafzaken anno 2019

Het aanwezigheidsrecht is een van de pijlers van de strafrechtelijke rechtsbescherming. De verdachte dient immers in de gelegenheid te worden gesteld de beschuldigingen aan zijn adres van de zijde van het openbaar ministerie te kunnen tegenspreken. Als de verdachte verhinderd is, maar hij aangeeft bij de behandeling zijn zaak aanwezig te willen zijn, dan moet dat in beginsel worden gefaciliteerd. Het aanwezigheidsrecht is evenwel niet absoluut; de verdachte kan hiervan afstand doen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoekschrift ex art. 591a Sv: Latere wijziging sepotcode brengt niet mee dat termijn opnieuw gaat lopen

Gerechtshof Amsterdam 2 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2481

Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 591a Sv dient te worden ingediend binnen drie maanden na afdoening van de zaak, in onderhavige zaak derhalve binnen drie maanden na de sepotbeslissing. De latere wijziging door het openbaar ministerie van de sepotcode brengt niet mee dat opnieuw een termijn van drie maanden gaat lopen waarbinnen een verzoekschrift op de voet van artikel 591a Sv kan worden ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude met loonheffingen in de uitzendbranche: Overwegingen over de kwaliteit van aangifteplichtige, medeplegen, rol van verdachte & de wijze waarop zaken tegen medeverdachten zijn afgedaan

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3314

Het hof heeft in het kader van de straftoemeting tevens de rol van de verdachte in de constellatie van de bewezenverklaarde strafbare feiten in ogenschouw genomen, alsmede de wijze waarop de zaken tegen haar medeverdachten zijn afgedaan. Allereerst stelt het hof vast dat de verdachte als zzp’er in ondergeschiktheid ten opzichte van haar opdrachtgevers medeverdachte 1 en medeverdachte 2 administratieve werkzaamheden heeft verricht. De verdachte heeft, anders dan de directeuren van Uitzendbureau 1 B.V. en Uitzendbureau 2 B.V., geen financieel voordeel uit de strafbare feiten genoten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Strafrecht en het verbieden van rechtspersonen

In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat opvallend veel en opvallend veel concreets over strafrecht. Men zou willen dat het minder was. In andere onderdelen lijkt het besef dat het strafrecht van betekenis is niet, of maar weinig door te klinken. Of misschien wordt het wel opzettelijk verwaarloosd. Dat betreft het onderdeel ‘verbieden van organisaties’. Volgens het regeerakkoord als wetgevingsprogramma komt er een verbod op ‘criminele motorbendes’ en een aanpassing van artikel 2:20 BW ter uitbreiding van verbodsbepalingen van ‘radicale organisaties’.

Read More
Print Friendly and PDF ^