Samenloop van de vordering van de benadeelde partij met een civiele procedure

Parket bij de Hoge Raad 21 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:476

De opvatting dat de strafrechter de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet verklaren in haar vordering, indien over die vordering door de civiele rechter reeds is beslist of indien die vordering bij de civiele rechter nog aanhangig is, vindt geen steun in het recht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM en FIOD willen procedures voor verschoningsrecht effectiever en duidelijker maken

Het OM en de FIOD willen dat er gekeken wordt naar de procedures die er nu gelden voor verschoningsrecht. Strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en andere fraudezaken lopen nu vertraging op vanwege discussies over de reikwijdte van het beroepsgeheim van betrokken advocaten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoekschrift ex art. 36 Sv in dossier "Landlord": verzoekster weet 10 jaar dat zij verdachte is en wacht sinds 2012 op een nieuwe oproep, die tot op heden is uitgebleven

Rechtbank Limburg 23 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5043

De verzoekster is één van de verdachten in de omvangrijke “Landlord- zaak”. Dit betreft een in 2009 opgestart strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen, belastingfraude, valsheid in geschrift bij de verwerving, de financiering en de tenaamstelling van onroerend goed in Kerkrade en omgeving en overtreding van de Opiumwet in de periode tussen 2003 en 2009. Uiteindelijk zijn vele personen als verdachte aangemerkt en gedagvaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cassatie in het belang der wet: welke functie moet tegenwoordig aan art. 36 Sv worden toegekend?

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:575

Deze vordering tot cassatie in het belang der wet betreft een beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, van 23 mei 2018 waarbij een verzoek ex art. 36 Sv tot verklaring dat de zaak geëindigd is, is toegewezen. In deze vordering staat de uitleg van art. 36 Sv centraal. In de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de verdachte om te verklaren dat de zaak is geëindigd ex art. 36 Sv, toegewezen op een moment waarop het onderzoek ter terechtzitting al was aangevangen. De vraag is of dat rechtens kan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schuldigverklaring zonder strafoplegging voor mineur feit, staat toekenning kosten (€ 120.000) advocaat niet in de weg

Rechtbank Noord-Holland 13 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:4751

De rechtbank is van oordeel dat de strafzaak jegens verzoeker een megazaak betrof met als onderwerp 'corruptie', dat bij de doorzoeking van de woning van verzoeker twee wapens en munitie werd aangetroffen, en dat een inhoudelijk verband tussen de corruptie en het wapenbezit ontbreekt. De behandeling ter zitting betrof voor het overgrote gedeelte de verdenking van omkoping en het wapenbezit kwam slechts zeer beknopt aan de orde. De raadsman heeft een aparte declaratie opgemaakt voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het wapenbezit, welk bedrag in schril contrast staat met de kosten van rechtsbijstand in de corruptiezaak.

Read More
Print Friendly and PDF ^