Wat moet worden verstaan onder verschenen getuige (art. 287 Sv) en welke rechtsbeschermende waarborgen (art. 8 EVRM) gelden voor het doen van afstand van privacy-rechten?

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:242

Nadat de opsporingsambtenaren de verdachte een aantal vragen hadden gesteld en hij documenten had overhandigd, hebben de opsporingsambtenaren de verdachte gevraagd of zij zijn auto mochten doorzoeken. De opsporingsambtenaren verklaren dat de verdachte hier toestemming voor heeft gegeven. De verdachte stelt dat hij, omdat hij de Engelse taal onvoldoende machtig is, het verzoek van de opsporingsambtenaren niet goed heeft begrepen en stelt dat hij geen rechtsgeldige toestemming heeft gegeven. Bij de doorzoeking van de auto is 36 kilo cocaïne aangetroffen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Criteria horen getuigen door RC in vooronderzoek, terwijl verdachte zich op zwijgrecht beroept

Rechtbank Rotterdam 22 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1574

Een inhoudelijke verklaring van de verdachte over hetgeen hem wordt verweten is geen absolute voorwaarde. Wel kan het voor de rechter(s) die moeten beslissen over onderzoekswensen door het afleggen van een dergelijke verklaring duidelijk worden dát, en waarom, het horen van een getuige of andere onderzoekshandeling redelijkerwijs van belang is voor een (of meer) van de beslissingen in de art. 348 en 350 Sv. Het niet (willen) afleggen van een dergelijke verklaring kan er dan ook toe leiden dat in het dossier noodzakelijke (nadere) informatie ontbreekt om de betekenis van het horen van de verzochte getuige voor de beantwoording van de vragen van art 348 en 350 Sv voldoende te onderbouwen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bespreekt de betekenis van EHRM-rechtspraak over niet-ondervraagde getuigen en ‘significant weight’

Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123

In het arrest van 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016 heeft de Hoge Raad, mede onder verwijzing naar deze uitspraak van het EHRM, geoordeeld dat de rechter, in het geval dat de bewezenverklaring naar zijn oordeel "in beslissende mate" op een door een getuige afgelegde verklaring wordt gebaseerd terwijl een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om die getuige te ondervragen heeft ontbroken, ervan blijk dient te geven te hebben onderzocht of het ontbreken van die mogelijkheid in voldoende mate is gecompenseerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Getuigenverhoor bij de rechter-commissaris | De invloed van overleg tussen getuigen

Overleg tussen getuigen kan zowel voor- als nadelen hebben. De vraag rijst derhalve hoe moet worden omgegaan met getuigen die met elkaar hebben gepraat. De beste oplossing zou zijn om ervoor te zorgen dat getuigenverklaringen zo snel mogelijk na het incident worden veiliggesteld, maar dat is niet altijd mogelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De beoordeling van getuigenverzoeken volgens het voorgestelde Wetboek van Strafvordering

Het Nederlandse strafproces wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op het vooronderzoek. Auteur bespreekt de ontwikkelingen in het getuigenverhoor naar aanleiding van de nu voorgestelde modernisering van de Strafvordering, die ook al tot uitdrukking kwamen in de Contourennota.

Read More
Print Friendly and PDF ^