Voorhanden hebben vals reisdocument (art. 231 Sr) doordat het paspoort een foto bevat van een ander dan verdachte

Gerechtshof Den Haag 30 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:388

Het door de Nederlandse autoriteiten afgegeven paspoort bevat een foto van een ander dan de verdachte. De verdachte heeft deze foto zelf ingeleverd bij de aanvraag van het paspoort. Aangezien een pasfoto dient ter identificatie van de houder van een reisdocument en daarmee een essentieel onderdeel van een dergelijk officieel document vormt, dient een paspoort voorzien van een pasfoto van iemand anders dan degene op wiens naam het paspoort is gesteld te worden aangemerkt als een vals reisdocument.

Read More
Print Friendly and PDF

Geldigheid dagvaarding: sluiten oplichting en verduistering elkaar uit?

Rechtbank Gelderland 22 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:806

De verdediging is van oordeel dat de dagvaarding ten aanzien van de feiten 1 en 2 nietig is. Oplichting en verduistering zijn immers delicten die elkaar uitsluiten. Oplichting veronderstelt een onrechtmatige wijze van het verkrijgen van gelden, terwijl voor verduistering vereist is dat iemand gelden rechtmatig onder zich heeft en daar vervolgens een strafbaar feit mee begaat.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Inbeslagneming van voorwerpen en gegevens

De toekomstige wetgeving kent naast de vertrouwde bevoegdheid tot het bevelen van uitlevering van voorwerpen ter inbeslagneming het bevel tot uitlevering van gegevens ter inbeslagneming. Ook worden nieuwe bevoegdheden geïntroduceerd in verband met onder meer het verrichten van onderzoek in bijvoorbeeld een smartphone. Zijn de voorgestelde bepalingen toekomstbestendig? In sommige gevallen is amper te bepalen of iets een gegeven, een voorwerp of een zaak is.

Read More
Print Friendly and PDF

Consultatie Wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Op 8 maart jl. is het Wetsvoorstel Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) met het oog op de versterking van de strafrechtelijke handhaving van enkele ernstige verkeersdelicten.

Read More
Print Friendly and PDF

De cautie bij controle

Iedereen weet dat een verdachte het recht heeft om te zwijgen. Om dit recht te waarborgen dienen opsporingsambtenaren voor de start van een verhoor de cautie te geven. In artikel 29, lid 2, Sv staat dat de verdachte voor het verhoor wordt medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden. Een dergelijke mededeling dient in het proces-verbaal van het verhoor te worden opgenomen. Indien in strijd met artikel 29, lid 2, Sv deze cautie niet wordt gegeven aan een verdachte dan levert dit een vormverzuim op als bedoeld in artikel 359a Sv. Maar wat als de verdachte niet door een opsporingsambtenaar wordt verhoord maar door een controleambtenaar?

Read More
Print Friendly and PDF

Vier strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijk strafbare euthanasie

Het College van procureurs-generaal heeft besloten dat er vier strafrechtelijke onderzoeken worden ingesteld naar mogelijk strafbare euthanasie, uitgevoerd door artsen. Twee onderzoeken vallen onder het parket Noord-Holland, een onder parket Oost-Nederland en de vierde onder parket Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling terzake poging tot oplichting door middel van babbeltruc

Rechtbank Amsterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:988

Verdachte heeft samen met zijn mededader(s) met een geraffineerd en listig verhaal geprobeerd een man van 88 jaar geld afhandig te maken. Verdachte en zijn mededader(s) hebben zich voorgedaan als klusjesmannen en hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij in die hoedanigheid van het slachtoffer wisten te winnen.

Read More
Print Friendly and PDF

Wat is toegestaan bij onderzoek naar bijstandsfraude in het buitenland?

Sinds januari 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep tientallen uitspraken gedaan over de onderzoeksmethoden die gemeenten hanteren bij het opsporen van bijstandsfraude. Het gaat om onderzoeken naar inkomen en vermogen in het buitenland. In deze afzonderlijke uitspraken oordeelt de CRvB over de vraag of het uitgevoerde onderzoek al dan niet in strijd is met het verbod op discriminatie. In sommige gevallen oordeelde de CRvB dat het onderzoek niet strijdig was met het verbod op discriminatie. In andere gevallen, zoals onlangs nog bij een gemeente, was het onderzoek wel in strijd met het discriminatieverbod.

Read More
Print Friendly and PDF

Vrijspraak van witwassen na melding ongebruikelijke transactie van de ABN Amro

Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1055

Bij de Financial Intelligence Unit (FIU) is door ABN Amro een ongebruikelijke transactie gemeld. De transactie hield in dat verdachte een bedrag van €140.000 contant wilde opnemen van zijn privérekening van ABN AMRO. Dit bedrag is door de Zwitserse rechtspersoon naam rechtspersoon in twee transacties overgemaakt – €95.000 op 9 oktober 2013 en €55.000 op 16 oktober 2013 – onder vermelding dat het de opbrengst is van de verkoop van verdachtes aandelen in een in Litouwen gevestigd bedrijf, genaamd bedrijf (hierna: bedrijf ). De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van €140.000.

Read More
Print Friendly and PDF

Trustkantoor aansprakelijk voor misgelopen belasting

Een bijzondere uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarbij de Belastingdienst met succes schade heeft verhaald op het adviserende (voormalige) trustkantoor Tradman en twee van haar bestuurders. Opvallend aan deze procedure is dat de Belastingdienst de schade niet civielrechtelijk probeerde te verhalen op de belastingplichtigen zelf, maar op de adviseurs. Waarom bewandelde de Belastingdienst deze weg, wat wordt van een trustkantoor bij haar dienstverlening verlangd en moeten adviseurs vrezen voor nog meer van dit soort procedures?

Read More
Print Friendly and PDF