Artikel: Modern beslissen in hoger beroep en cassatie

Deze bijdrage is in hoofdzaak gewijd aan de in het conceptwetsvoorstel Modernisering Strafvordering voorgestelde veranderingen in de beslisschema’s in hoger beroep en cassatie. Daartoe worden eerst kort en op hoofdlijnen de geschiedenis en de huidige situatie van beide beslisschema’s geschetst, waarna het conceptwetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting worden geanalyseerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Commissie onderzoekt kosten nieuw Wetboek van Strafvordering

De Commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering is haar werk begonnen. Zij gaat kijken op welke manier het gemoderniseerde wetboek het best kan worden ingevoerd, inclusief de kosten daarvan. Het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering is sinds mei in concept gereed. De ministers Grapperhaus en Dekker hebben het echter nog niet voor advies naar de Raad van State gestuurd. Ze willen eerst inzicht hebben in de kosten die de implementatie ervan meebrengt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Wettelijk overgangsrecht en rechterlijke anticipatie ter zake van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering

De inwerkingtreding van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering zal gepaard gaan met vragen van overgangsrechtelijke aard. Op dit moment heeft de minister nog niet voorzien in overgangsrecht. In deze bijdrage wordt besproken hoe de contouren van dat overgangsrecht eruit zouden kunnen zien. Daarnaast wordt de vraag besproken in hoeverre de rechter, voorafgaand aan de inwerkingtreding, kan anticiperen op het gemoderniseerde wetboek bij de uitleg van de huidige wettelijke bepalingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Modern Strafrecht

16 juni 2017 vond de Landelijke Strafrechtdag te Groningen plaats. Vakgenoten bespraken en bediscussieerden gedurende deze dag diverse actuele ontwikkelingen op het terrein van het materiële strafrecht. Deze titel bundelt waardevolle bijdragen van die dag en schetst daarmee een helder beeld van belangrijke ontwikkelingen binnen het materiële strafrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Digitale informatie in het strafproces | De noodzaak van aanpassing van strafvorderlijke wetgeving

De vraag die in dit onderzoek is beantwoord, is de vraag of het huidige Wetboek van Strafvordering dergelijke obstakels bevat en, wanneer dit het geval is, op welke wijze deze zouden kunnen worden weggenomen. Daarbij zijn niet alle aspecten van de strafvordering onderzocht. Als vertrekpunt is gekozen dat informatie beschikbaar komt in de strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^