Leestip: Modern Strafrecht

16 juni 2017 vond de Landelijke Strafrechtdag te Groningen plaats. Vakgenoten bespraken en bediscussieerden gedurende deze dag diverse actuele ontwikkelingen op het terrein van het materiële strafrecht. Deze titel bundelt waardevolle bijdragen van die dag en schetst daarmee een helder beeld van belangrijke ontwikkelingen binnen het materiële strafrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Digitale informatie in het strafproces | De noodzaak van aanpassing van strafvorderlijke wetgeving

De vraag die in dit onderzoek is beantwoord, is de vraag of het huidige Wetboek van Strafvordering dergelijke obstakels bevat en, wanneer dit het geval is, op welke wijze deze zouden kunnen worden weggenomen. Daarbij zijn niet alle aspecten van de strafvordering onderzocht. Als vertrekpunt is gekozen dat informatie beschikbaar komt in de strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vijfde voortgangsrapportage Modernisering Strafvordering: nieuw wetboek wordt pas eind 2020 aan parlement aangeboden

Op 9 april jl. hebben de ministers Grapperhaus en Dekker de vijfde voortgangsrapportage modernisering van het Wetboek van Strafvordering aan de Tweede Kamer gezonden. In deze vijfde voortgangsrapportage gaan zij in de op de stand van zaken van het project modernisering Wetboek van Strafvordering. Ook wordt, naar aanleiding van het verzoek van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, een update van de Contourennota gegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Modern beslissen in hoger beroep en cassatie

Bij het moderniseren van het Wetboek van Strafvordering hoort uiteraard ook het moderniseren van de procedures in hoger beroep en cassatie. Hoewel de meest ingrijpende wijzigingen die de minister voorstaat de procedure in hoger beroep raken, verandert ook in de cassatiefase het nodige. Deze bijdrage is in hoofdzaak gewijd aan de veranderingen in de beslisschema’s in hoger beroep en cassatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering: de Boeken 3 tot en met 6

In dit artikel concentreert Buruma zich op een van de ontwikkelingen binnen de strafvordering die voorafgingen en nu worden geraakt door de modernisering van de Boeken 3 tot en met 6 Strafvordering: de veranderde rolverdeling tussen de strafvorderlijke actoren. Met deze themakeuze verwacht hij de uitgangspunten, de systematiek en de consistentie van de nu te bespreken vier Boeken het scherpst in beeld te kunnen brengen, terwijl zo tevens kan worden ingegaan op de daardoor te verwachten veranderingen in de rechtspraktijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^