Artikel: De (on)mogelijkheid tot het horen van anonieme getuigen in het fiscale procesrecht

In zijn arrest van 24 november 2017 komt de Hoge Raad tot het oordeel dat het in het fiscale procesrecht “naar de letter genomen” niet mogelijk is om anonieme getuigen te (doen) horen. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat het aan de wetgever is om hieromtrent regels te stellen. Daarbij wijst de Hoge Raad op de in het strafprocesrecht bestaande regeling met betrekking tot bedreigde getuigen. In deze bijdrage wordt door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek tussen het fiscale procesrecht en strafprocesrecht onderzocht of invoering van een dergelijke regeling in het fiscale procesrecht mogelijk, en zo ja, wenselijk is.

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^