Column: Strafrechtelijk beslag & faillissement, wat zijn de gevolgen?

Door Jolien Klomp (de Singel Advocaten)

Het lijkt wel of we er steeds meer over lezen en of we het steeds vaker tegenkomen: strafrechtelijk beslag en een faillissement. Waarom? Vooral omdat het Openbaar Ministerie de laatste jaren steeds meer inzet op de grootschalige (faillissements)fraude zaken. Zodra het Openbaar Ministerie beslag legt op de handelsvoorraad van een bedrijf, is een aannemelijk gevolg het faillissement van dat bedrijf. Zo ook in de zaak van een autohandelaar. De vraag is alleen wel wat de gevolgen zijn van dat strafrechtelijke beslag voor de crediteuren van dat bedrijf en de gevolgen voor de verdachte en zou je kunnen stellen dat een beslag door het Openbaar ministerie “gunstiger” is voor de verdachte dan het algehele faillissementsbeslag?

Read More
Print Friendly and PDF

Column: Powerplay vs. magistratelijkheid, ja ook bij de opsporing

Door Lauren Dallau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het jaar 2015 was het jaar van het verschoningsrecht. Er verschenen diverse uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot deze kwestie en advocatuur en Openbaar Ministerie stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de rechtszaal is dit regelmatig nog steeds zo, maar hoe gaat het eigenlijk tijdens het opsporingsonderzoek?

Read More
Print Friendly and PDF

Column: Gewenste duidelijkheid over verhouding punitieve bestuursrecht en strafrecht blijft uit…

Door Arnt Mein (Lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam)

Drie jaar hebben we er op moeten wachten… De kabinetsreactie op het advies van de Raad van State om meer samenhang en evenwicht te brengen in de (punitieve) rechtshandhaving. Dit advies was gebaseerd op een grondige analyse van de verschillen in de rechtspositie en rechtsbescherming binnen het strafrecht en het bestuursrecht.

Read More
Print Friendly and PDF

Column: Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC

Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Nu, ruim drie jaar later, kunnen we constateren dat deze strafverzwarende omstandigheid in de praktijk vrijwel niet wordt gebruikt.

Read More
Print Friendly and PDF

Column: Wijkt de Wob voor de geheimhoudingsplicht van de advocaat?

Monique van der Linden en Pieter Swagemakers, beiden advocaat bij Stibbe te Amsterdam.

De Wob is steeds vaker in het nieuws, ook in het kader van het strafrecht. Verschillende media zetten dit middel inmiddels veelvuldig in op jacht naar informatie met nieuwswaarde. Een Wob-verzoek is daarbij interessant, aangezien daarmee openbaarmaking kan worden verzocht van tot dan toe niet-openbare informatie. Quote heeft bijvoorbeeld alle informatie opgevraagd over de onderhandelingen over de schikking tussen het OM en SBM Offshore. Ondanks dat de verkregen documenten kennelijk op onderdelen geredigeerd en gelakt zijn, weet Quote toch een aardige reconstructie te maken van de schikkingsonderhandelingen. Voorts is bij het Ministerie van Justitie een uitgebreid Wob-verzoek gedaan ten aanzien van het onderwerp 'hoge en bijzondere transacties'.

Read More
Print Friendly and PDF

Column: Discussie omvang inbeslagneming en uitlevering voorwerpen, moeilijk achteraf praten

Het startpunt van een strafrechtelijke procedure is voor verdachten vaak een doorzoeking door opsporingsambtenaren, bijvoorbeeld van de FIOD. Een van de doelen van deze doorzoekingen is dat stukken in beslag worden genomen, zowel fysiek als digitaal. Zelfs als u geen verdachte bent kan via een bevel uitlevering informatie worden gevorderd over u zelf. Maar de vordering kan ook zien op anderen zoals bijvoorbeeld uw klanten. Ondanks dat een verdachte niet verplicht is mee te werken om belaste informatie te verstrekken, kan een inspecteur van de Belastingdienst zelfs stukken vorderen bij een verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF

Column: De observatie van een verzekerde in het kader van een fraudeonderzoek

Door Merel Pontier (DSW)

Zorgverzekeraars beschikken over verschillende bevoegdheden ter uitvoering van fraudeonderzoeken. Één daarvan is het persoonlijk onderzoek. Dit betreft een onderzoek naar gedragingen van een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een verzekerde waar een fraudeonderzoek zich op richt, waarbij bijzondere onderzoeksmethoden en/of bijzondere onderzoeksmiddelen worden gebruikt, dat inbreuk maakt of kan maken op de persoonlijke levenssfeer van die betrokkene.

Read More
Print Friendly and PDF

Column: proactieve persberichten van het openbaar ministerie: publieksvoorlichting of PR?

Door Jakoline Winkels (Stibbe)

Op 14 maart 2018 verscheen een persbericht op de website en Twitter van het openbaar ministerie: "FIOD verdenkt belastingadviseur van aanbieden frauduleuze buitenland-constructies." In het persbericht wordt aandacht gevraagd voor een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar een belastingadviseur. Een onderzoek dat tot op dat moment nog niet bekend was. In het bericht worden veel details en informatie over de verdachte en het onderzoek verstrekt, waardoor vrijwel onmiddellijk na publicatie bekend werd op wie het betrekking had.

Read More
Print Friendly and PDF

Column: Het medeplegen van een culpoos delict - Hofstee vs. Knigge

Door Renée Merkus en Samantha Bilgi (van Ardenne & Crince le Roy Advocaten)

De Nijmeegse scooterzaak heeft de gemoederen lange tijd beziggehouden. Een rechtsvraag die naar aanleiding van deze zaak is opgeworpen, is de vraag of voorwaardelijk opzet een zelfstandige voorwaarde is voor het medeplegen van een culpoos delict. Op die vraag zullen wij, na een korte schets van de casus en het verloop van het proces, nader ingaan.

Read More
Print Friendly and PDF

Column: De accountant onder vuur

Door Muriël Rosing en Monique van der Linden (Stibbe)

De accountant staat tegenwoordig in het middelpunt van de aandacht. Bijna dagelijks verschijnen er publicaties in de media waarin de rol van de accountant aan de orde wordt gesteld. Uit die publicaties wordt duidelijk dat de accountant als belangrijke poortwachter wordt gezien die het publiek belang dient te beschermen, met name daar waar het gaat om het signaleren van fraude. Onderdeel van deze poortwachtersfunctie zijn de verschillende meldingsverplichtingen die op de accountant rusten. Zo dient de accountant een vermoeden van witwassen als "ongebruikelijke transactie" te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Daarnaast dient de accountant die tijdens de wettelijke controle een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang ontwikkelt of opvat, onder omstandigheden melding te maken van dit vermoeden bij de politie op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Naar aanleiding van deze verplichte meldingen kan de overheid vervolgens handhavend optreden.

Read More
Print Friendly and PDF