Vrijspraak vervalsen factuur opgeheven onderneming

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4874

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat bewezen zal worden dat verdachte het onder 2. ten laste gelegde feit heeft gepleegd. Daartoe heeft de advocaat-generaal aangevoerd dat de in de tenlastelegging genoemde factuur afkomstig zou zijn van naam bedrijf Y, terwijl die onderneming vóór de factuurdatum is vervallen verklaard voor de omzetbelasting en per 1 februari 2009 is opgeheven. De factuur is aldus vals, zo stelt de advocaat-generaal. De factuur is door verdachte en medeverdachte, die destijds haar zaken behartigde, gebruikt (in een civiele procedure als processtuk ingebracht), terwijl zij beiden wisten dat die factuur vals was.

Daarmee is in de visie van de advocaat-generaal het medeplegen van valsheid in geschrift bewijsbaar.

Het hof overweegt het volgende.

Vast staat dat de in de tenlastelegging genoemde factuur d.d. 17 juli 2010 van naam bedrijf Y, gericht aan naam bedrijf X, door de raadsman van verdachte in hoger beroep in het geding is gebracht in de civiele procedure die de gemeente tegen verdachte had aangespannen.

Het hof is van oordeel dat niet bewezen kan worden dat het bedrijf naam bedrijf Y niet meer bestond. De enkele omstandigheid dat dit bedrijf van eigenaar bedrijf Y op de factuurdatum niet meer was ingeschreven in de daartoe bestemde registers in Duitsland, is daarvoor onvoldoende, te meer nu uit het onderzoek ter terechtzitting niet is gebleken dat eigenaar bedrijf Y, althans een bedrijf van eigenaar bedrijf Y, de verplaatsingswerkzaamheden van de woonwagen waarop de factuur ziet, niet heeft verricht.

Het hof is met de rechtbank en de verdediging van oordeel dat de in de tenlastelegging opgenomen valsheid niet wettig bewezen kan worden. Immers, niet bewezen kan worden dat het bedrijf naam bedrijf Y niet meer bestond op de factuurdatum.

Reeds hierom zal verdachte worden vrijgesproken van het onder 2. ten laste gelegde.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^