Vrijspraak van valselijk opmaken verklaring, nu verdachte ten tijde van het opmaken de bedoeling had deze te laten ondertekenen

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2861

Uit het dossier blijkt dat de verdachte ten tijde van het opmaken van de verklaring van X de bedoeling had deze verklaring door X te laten ondertekenen. Aldus ontbrak het op dat moment de verdachte bij zijn handelen aan het oogmerk om die verklaring als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Wat betreft het subsidiair ten laste gelegde (gebruik maken van een valse of vervalste verklaring) overweegt het hof daartoe in het bijzonder het volgende.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting met nadruk betoogd dat de kern van het verwijt dat verdachte wordt gemaakt is, dat hij door de in de verklaring opgenomen bewoordingen “Was getekend augustus 2011 X ” de indruk heeft gewekt dat er een door X ondertekend exemplaar van diens verklaring was. Met een handtekening zou X de door verdachte op schrift gestelde verklaring tot de zijne hebben gemaakt. X heeft de verklaring echter niet ondertekend en verdachte heeft de verklaring desondanks in het geding gebracht. Aldus zijn de wederpartij en het gerechtshof doelbewust misleid, aldus de advocaat-generaal.

Het hof stelt vast dat de tenlastelegging niets inhoudt omtrent de ondertekening van de verklaring. Blijkens de tenlastelegging bestaat de valsheid van de verklaring er slechts in dat die verklaring, door de gekozen redactie in de eerste persoon enkelvoud, de uiterlijke verschijningsvorm heeft van een door X zelf opgemaakte verklaring.

Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat de kern van de valsheid is gelegen in de in de verklaring opgenomen bewoordingen “Was getekend augustus 2011 X ”. Hierdoor wordt immers de indruk gewekt dat er daadwerkelijk een door X ondertekend exemplaar van diens verklaring was. Nu deze bewoordingen echter niet ten laste zijn gelegd, dient naar het oordeel van het hof vrijspraak te volgen.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly and PDF ^