Veroordeling wegens handel merkvervalste horloges

Rechtbank Midden-Nederland 2 februari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:591

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte samen met anderen heeft gehandeld in merkvervalste horloges (Ice-Watch, Rolex en Audemars Piguet), parfum (Thierry Mugler), zonnebrillen (Prada en Ray-Ban) en koptelefoons (Beats by Dre) en dat hij daar zijn beroep of bedrijf van heeft gemaakt.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, uitgezonderd de Rolex en Audemars Piguet horloges, de Prada en Ray-Ban zonnebrillen en de Beats bij Dre koptelefoons. De officier van justitie baseert dit op de verklaring van verdachte ter zitting en de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft partiële vrijspraak bepleit voor de goederen ten aanzien van het parfum van Thierry Mugler, de horloges van Audemars Piguet en Rolex, de zonnebrillen van Prada en Ray-Ban, en de koptelefoons van Beats by Dre.

Voorts heeft de raadsman bepleit dat de periode ingekort dient te worden. De handel in Ice-Watch horloges kan pas worden bewezen vanaf juni 2012.

Het oordeel van de rechtbank

Partiele vrijspraak

Bij verdachte zijn 2 Audemars Piguet horloges, 1 Ray-Ban zonnebril, 1 Prada zonnebril, 3 Rolex horloges en 3 koptelefoons van Beats by Dr. Dre aangetroffen.

Hoewel in het dossier een Whats’s App-gesprek zit waarin verdachte aangeeft dat ‘Beats koptelefoons per stuk kunnen’, acht de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig om te komen tot een bewezenverklaring van de daadwerkelijke handel in deze koptelefoons.

Voor de overige goederen zijn geen aanknopingspunten voor de handel te vinden. De rechtbank acht dan ook niet bewezen dat verdachte in deze goederen heeft gehandeld.

Gelet op de aangetroffen aantallen geldt dit ook voor het ten laste gelegde ‘in voorraad hebben’. Het is niet strafbaar om enkele (2 of 3 exemplaren) nagemaakte goederen in voorraad te hebben. De rechtbank spreekt verdachte dan ook ten aanzien van bovengenoemde goederen vrij.

Op grond van de navolgende bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich samen met medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan de handel in merkvervalste Ice-Watch horloges en dat hij daarvan zijn beroep/bedrijf heeft gemaakt en dat medeverdachte 2 hen daarbij heeft geholpen.

De bewijsmiddelen

De verklaring van verdachte

Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij vanaf juni 2012 heeft gehandeld in replica’s van Ice-Watches. Hij heeft ze ingevoerd vanuit China en in Nederland verkocht. Verdachte wist dat de Ice-Watches vals waren en dat handel hierin niet was toegestaan. Het was niet de bedoeling om in echte Ice-Watches te handelen. Er was vraag naar replica’s van Ice-Watches en aan die vraag voldeed hij. Verdachte regelde de inkoop van de horloges in China. De bestellingen deed hij per mail. Hij heeft bestellingen gedaan op namen van anderen, te weten: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D en ‘E’. De Ice-Watches zijn naar verschillende adressen opgestuurd. Verdachte deed ook de betalingen. Verdachte heeft medeverdachte 3 één keer een betaling laten doen.

Verdachte bood de Ice-Watches in grotere hoeveelheden te koop aan via advertenties op Marktplaats. Verdachte maakte in de advertenties gebruik van het telefoonnummer nummer en van de naam ‘naam. De Ice-Watches werden verkocht en vervolgens opgehaald door of afgeleverd bij de afnemers. De handel in Ice-Watches was een ongewisse handel. Van de ingekochte Ice-Watches werd niet meteen alles verkocht. Hetgeen niet meteen werd verkocht werd als voorraad opgeslagen.

Verdachte had thuis een sleutel van een opslagbox bij de Opslagman. Deze opslagbox aan de Generatorweg 9a in Veenendaal had verdachte gehuurd via medeverdachte 3. Medeverdachte 3 heeft de huurbetalingen voldaan en verdachte heeft dit aan medeverdachte 3 terugbetaald.

Verdachte huurde ook een opslagloods bij All Safe Mini Opslag in Utrecht en een opslagbox bij Box-Inn aan de Kernreactorstraat 24a in Veenendaal. De opslagbox bij Box-Inn huurde verdachte op naam van ‘C’.

Aanvullende bewijsmiddelen

De in beslag genomen goederen bij de doorzoekingen

Op 13 maart 2013 hebben doorzoekingen plaatsgevonden van de woningen van verdachte, medeverdachte en van een opslagruimte bij Opslagman in Veenendaal.

Woning verdachte

Naast de hiervoor genoemde goederen is in de woning van verdachte een Ice-Watch horloge en parfum van Thierry Mugler aangetroffen. Ook is een key card gevonden van de opslagbox bij Opslagman in Veenendaal.

Woning medeverdachte en medeverdachte 2

In de woning van medeverdachte en medeverdachte 2 zijn op zolder 451 Ice-Watch horloges aangetroffen en 19 doosjes parfum van Thiery Mugler Alien. Ook is een key card gevonden van opslagbox bij Opslagman in Veenendaal.

Opslagbox bij Opslagman

In de opslagbox is het volgende aangetroffen:

 • Dozen gericht aan B, D, A, E, medeverdachte 2 en F 1 gevuld met Ice-Watch horloges.
 • Kwitanties/pakbonnen gericht aan B, A, D en E.
 • Een huurovereenkomst met All Safe.

In totaal zijn er in de opslagbox 1351 horloges aangetroffen van het merk Ice-Watch.

Merkvervalsing

De coöperatieve vereniging SNS React U.A. (tevens handelend onder de naam ‘React’) heeft d.d. 27 maart 2013 aangifte gedaan namens ICE SA/TKS SA en Clarins B.V. De aangifte heeft betrekking op vervalsingen van de beschermde merken Ice-Watch en Thierry Mugler.

Deze merken zijn geregistreerd in de zin van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) of Verordening (EG) 40/1994 inzake het Gemeenschapsmerk onder de nummers 8785321 en 1194799. Deze merken zijn tenminste geregistreerd voor de klasse 14 te weten horloges alsmede klasse 3, te weten die voor parfum. Krachtens deze registraties zijn de merkhouders (en licentiehouders) exclusief gerechtigd om de genoemde merken in Nederland te voeren.

React heeft de monsters beoordeeld van de op 13 maart 2013 in beslag genomen goederen.

React heeft vastgesteld dat de goederen voorzien waren van de hierboven genoemde beschermde merken en logo’s dan wel daarvan slechts een geringe afwijking vertonen, dat de coderingen ontbreken of foutief zijn weergegeven, dat de kwaliteit van de gebruikte materialen ver beneden de kwaliteit van de originele producten is, dat de afwerking van de producten slecht is (de aangebrachte logo’s, de afwerking van wijzerplaat (horloges) en de afwerking van de spraykoppen (parfums)) en dat geen van de producten in de originele verpakking zit.

Naar aanleiding van bovenstaande criteria is onomstotelijk vast komen te staan dat de aangetroffen producten niet door dan wel in opdracht c.q. met toestemming van de rechthebbenden zijn vervaardigd, hier te lande ingevoerd en/of in het handelsverkeer gebracht.

Het opzettelijk valselijk voorzien van de genoemde merken op producten is een gebruik van de merken als bedoeld in artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) of artikel 9 van Verordening (EG) 40/1994 inzake het Gemeenschapsmerk en levert derhalve een overtreding op van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

De logo’s van de genoemde merkproducten zijn werken als bedoeld in artikel 10, eerste lid ten elfde van de Auteurswet, zijnde voortbrengselen met een eigen en oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het namaken van de ontwerpen van de logo’s is derhalve een inbreuk op het uitsluitend recht van de maker en aldus een overtreding van de artikelen 31B juncto 31 en 31A van de Auteurswet.

Hetzelfde geldt voor de 1.500 horloges die in augustus 2012 door de douane zijn opgehouden die waren geadresseerd aan ‘C’. Deze horloges maken eveneens een inbreuk op merk Ice-Watch net als de Ice-Watches die zijn aangetroffen in de zending van 9 januari 2013 aan ‘D’.

Invoer

Bestellingen

Verdachte heeft (via e-mailadres: emailadres) per mail d.d. 9 mei 2012 aan ‘G 1’ van “Centersunshine” in China een (herhaalde) prijsopgave gevraagd voor de bestelling van 100 “brandedIce-watches”.

Op 10 mei 2012 heeft verdachte een prijsopgave ontvangen voor Ice-Watch horloges met daarbij de opmerking: “All the above watches witch Ice logo will be shipped bij DHL special way, so that will nog be taken by Customs.”

Betaling/stortingen

Op 4 juni 2012 heeft er een betaling van € 129,28 plaatsgevonden door verdachte aan een persoon in China. Verdachte heeft verklaard dat deze betaling betrekking had op een proeflading Ice-Watches naar aanleiding van de voormelde prijsopgave in mei 2012. Na deze betaling zijn er tot en met 11 januari 2013 nog 19 betalingen aan personen in China gedaan. De stortingsbewijzen van deze betalingen zijn gevonden in de opslagloods of in de woningen van verdachten. Deze stortingen zijn gedaan door verschillende personen, waaronder verdachte, medeverdachte en medeverdachte 3. De storting door medeverdachte 3 heeft plaatsgevonden in Tilburg.

Het totaalbedrag van deze stortingen is € 67.624,38.

Zendingen

De zendingen horloges stonden op naam van ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ en ‘E’, en zijn verstuurd naar:

 • Basicweg 1-3 Amersfoort (DHL)
 • Kernreactorstraat 24A, Veenendaal (BOX-Inn)
 • Rutherfordweg 1, Utrecht (DHL)
 • Generatorweg 9a, Veenendaal (Opslagman)
 • Reactorweg 17, Utrecht (All Safe Mini opslag).

Betrokkenheid verdachten bij de zendingen

Zending d.d. 2 augustus 2012

Op 2 augustus 2012 is er een zending verstuurd aan ‘C’ onder vermelding van het telefoonnummer van verdachte (nummer) inhoudende 1.500 merkvervalste Ice Watch horloges. Als adres staat vermeld Kernreactorstraat 24A in Veenendaal waar Box-Inn is gevestigd, een bedrijf met opslagruimten. In de laptop van verdachte is een brief van Advocatenkantoor De Brauw aangetroffen over deze zending merkvervalste horloges. In de laptops van verdachte en medeverdachte is berichtenverkeer aangetroffen met Box-Inn over pakketjes voor ‘C’. In de laptop van medeverdachte is een opzegbrief aangetroffen van de huurovereenkomst met boxnummer ondertekend door ‘C’.

In de opslagbox bij Opslagman zijn twee van de stortingsbewijzen aangetroffen via een Grens Wissel Kantoor op naam van ‘C’ te weten: d.d. 17 juli 2012 en 27 juli 2012 met betalingen van € 4.816,97 en € 4.826,71 aan personen in China.

Zending d.d. 9 januari 2013

Op 9 januari 2013 is er een zending door de douane tegengehouden op naam van ‘D’ onder vermelding van het telefoonnummer van verdachte inhoudende 500 merkvervalste Ice-Watch horloges. Het adres is een DHL-vestiging aan de Rutherfordweg 1 in Utrecht.

Zending d.d. 22 januari 2013

De zending van 22 januari 2013 was bestemd voor ‘A’ en ‘B’ met adres: DHL aan de Basicweg 1 in Amersfoort, waarop vermeld stond het telefoonnummer van verdachte. Medeverdachte is op camerabeelden herkend als één van de mannen die de zending is komen ophalen.

In de woning van verdachte is een kwitantie gevonden van DHL d.d. 21 januari 2013 gericht aan ‘A’, Basicweg 1 Amersfoort. In de woning van verdachte zijn 2 kwitanties gevonden van DHL d.d. 21 januari 2013 gericht aan ‘B’, Basicweg 1 Amersfoort. In de periode van 18 januari 2013 tot en met 23 januari 2013 zijn in totaal bij DHL 4 zendingen op naam van ‘A’ en ‘B’ ontvangen.

Zending oktober 2012

De merkhouder React is op 30 oktober 2012 door de douane geïnformeerd over een zending bestemd voor ‘E’, Reactorweg 17 te Utrecht. De zending was afkomstig uit Hong Kong en bevatte 500 stuks namaak horloges van Ice-Watch. Met het telefoonnummer van verdachte (nummer) is bij DHL naar deze zending geïnformeerd. Tijdens doorzoeking van de woning van verdachte is een factuur van DHL gevonden d.d. 8 oktober 2012 gericht aan ‘E’, Reactorweg 17 te Utrecht ter zake een zending uit Hong Kong. Tijdens de doorzoeking van de opslagruimte bij Opslagman is een huurovereenkomst gevonden tussen ‘E’ en All Safe Mini Opslag te Utrecht.

Zending d.d. 26 februari 2013

Er zijn twee zendingen d.d. 26 februari 2013 via de douane in Amersfoort binnengekomen van ieder 500 stuks met merkvervalste Ice-Watch horloges op naam van ‘D’. In de periode van 12 oktober 2012 tot en met 27 december 2012 hebben dertien leveringen plaatsgevonden op naam van ‘D’.

Te koop aanbieden/verkopen

Advertenties Marktplaats

verdachte heeft geadverteerd op Marktplaats door middel van de advertenties met de volgende inhoud:

“ICE-Watch in alle kleuren met BOX, ook in winterkleuren! Met foto waarop opgestapelde boxen met opschrift ICE. Vraag Multi korting bij 50 en 100 stuks

Adverteerdergegevens: naam, Utrecht en tel 0687096657.”

Meer voorbeelden van advertenties bevinden zich in het dossier waarbij de volgende contactgegevens zijn vermeld:

 • “Adverteerdergegevens: naam, Utrecht en tel 0687096657.
 • Adverteerdergegevens: naam, Utrecht en tel 0687096657.
 • Adverteerdergegevens: naam, Utrecht en tel 0687096657.
 • Aanbieder nummer.”

Op de laptops van medeverdachte en verdachte zijn overeenkomstige advertentieteksten aangetroffen.

Ook zijn er advertenties d.d. 9 januari 2013 en 25 februari 2013 gevonden op Marktplaats onder vermelding van het telefoon nummer en een prijs van Ice-Watch horloges van € 9,00. De reguliere prijs van een horloge van Ice-Watch is € 55,00.

Telefoonnummers/bijnamen

verdachte maakte gebruik van telefoonnummer nummer. Dit telefoonnummer is tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte door de FIOD gebeld en de zwarte Blackberry in de slaapkamer (code A-D-05) ging over.

Het telefoonnummer dat verdachte (nummer) gebruikte werd genoemd in de advertenties op Marktplaats met aanbieder/adverteerder naam.

Verdachte maakte ook gebruik van telefoonnummer nummer. De Apple iPhone 5 (code) die in de woning van verdachte is aangetroffen had als naam: “naam” met MSISDN-nummer nummer.

Medeverdachte maakte gebruik van telefoonnummer nummer. Dit telefoonnummer werd genoemd in de Marktplaatsadvertenties met als aanbieder/adverteerder F 2.

Tijdens de doorzoeking van de woning van medeverdachte is dit nummer door de FIOD gebeld en de witte Alcatel telefoon die zich op dat moment in de woning bevond ging over (code).

Medeverdachte noemde zich ‘F 2’, ‘G 2’ of ‘H’.

In de telefoon van verdachte stond in het telefoonboek als contact: H ICE WATCH: work nummer, het nummer dat medeverdachte gebruikte.

In de telefoon van medeverdachte zijn uitgaande sms-berichten aangetroffen waarbij de afzender zich H noemt, bijvoorbeeld het bericht d.d. 3-10-2012: “Beste F 2, Gister zag ik uw advertentie op marktplaats maar helaas bestaat uw advertentie niet meer. Verkoopt u de Ice-watches nog? MvG, J. Beste J, ja ik verkoop ze idd nog… Gr. H.”

Met als antwoord d.d. 13-12-2012: “Hey K, sorry voor mijn late reactie maar was voor zaken in het buitenland. Je kunt de horloges opsturen naar: G 2: postadres.”

Medeverdachte maakte ook gebruik van telefoonnummer nummer.

Afnemers

In de telefoon van verdachte zijn naast het contact ‘H Ice-Watch’ nog 65 contacten aangetroffen waar achter de naam de term ‘Ice-Watch’ is toegevoegd. In de telefoon van medeverdachte stonden 25 contacten waarbij in de naam “IW” of “IW Klant” stond vermeld.

Betalingen door afnemers en betaling van advertentiekosten Marktplaats via de bankrekening van verdachte

In de periode van 22 juni 2012 tot 5 december 2012 hebben vijf bijschrijvingen (totaal € 360,00) onder vermelding van ‘Ice-Watch’ plaatsgevonden op rekeningnummer ten name van verdachte. In de periode van 30 juli 2012 tot 1 september 2012 hebben acht afschrijvingen van deze rekening plaatsgevonden met als omschrijving ‘advertentiekosten marktplaats.’

Betalingen door afnemers en betaling van advertentiekosten Marktplaats via de bankrekening van medeverdachte 2

In de telefoon van medeverdachte is een uitgaand bericht d.d. 4 oktober 2012 gevonden waarin staat: “Mijn rek.nr. is rekeningnummer tnv medeverdachte 2 te woonplaats.” In de periode van 1 juli 2012 tot 13 december 2012 hebben 54 bijschrijvingen plaatsgevonden (totaal € 5.733,50) met als omschrijving: ‘Ice watch, horloges, ijsklok(jes), en marktplaats’ op de bankrekening op naam van medeverdachte 2.

In de periode van 29 juni 2012 tot 28 september 2012 is zes keer geld afgeschreven (totaal € 26,00) ter zake ‘advertentiekosten marktplaats’. Ook hebben er in de periode van 17 juni 2012 tot 26 maart 2013 in totaal 57 overboekingen (€ 10.957,25) van deze rekening naar rekeningen op naam van medeverdachte plaatsgevonden.

Losse verkoop

In de telefoon van medeverdachte (nummer) is een foto d.d. 7 augustus 2012 aangetroffen van een marktkraam met verpakkingen van Ice-Watch horloges in Ede.

In voorraad hebben

Op 6 maart 2013 is verdachte bij de opslagruimte bij Opslagman geweest. Hij is de loods binnengegaan en met een ogenschijnlijk gevulde blauwe tas naar buiten gekomen, waarna hij naar de woning van medeverdachte en medeverdachte 2 is gegaan. Opslagbox werd sinds 4 oktober 2012 verhuurd aan medeverdachte 3. Er is een factuur in beslag genomen van Opslagman d.d. 3 oktober 2012 ten bedrage van € 335,00 gericht aan medeverdachte 3. Op 6 oktober 2012 is van een bankrekening op naam van verdachte een bedrag van € 335,00 overgemaakt naar medeverdachte 3 onder vermelding van “Thnx voor het lenen”.

Wetenschap merkvervalsing en grote partijen Ice-Watch horloges

In de telefoon van verdachte met telefoonnummer nummer zijn uitgaande berichten aangetroffen met de volgende inhoud:

“Ik appte je eigenlijk om te vragen over de Ice Watches.

Nou, ik haal grote partijen naar Nederland en ik weet niet voor hoeveel en bij wie jij ze inkoopt.

Kijk wel uit hoor, als je gepakt word, dan zijn ze genadeloos ;)

Maar ik kan ze met box aanbieden voor 8,50 ”

Het is en blijft een replica ;)

Stuurt foto’s met doos met Ice Watches erin.

adres: adres.

Beats koptelefoons: nee, die kunnen per stuk.”

In de laptop die in de woning van verdachte is aangetroffen is een bestand gevonden met een foto van een document van De Brauw Blackstone Westbroek advocaten d.d. 7 augustus 2012 gericht aan ‘C’, Kernreactorstraat 24a te Veenendaal betreffende de inbreuk op merken auteursrechten door handel in namaak Ice-Watches. Dit betreft de door de douane op 2 augustus 2012 tegengehouden zending met 1.500 Ice-Watches afkomstig uit Hong Kong en gericht aan ‘C’.

Er zijn advertenties verwijderd van Marktplaats na melding van inbreuk op merk- en auteursrechten. Hierover zijn berichten aangetroffen op de laptop uit de woning van verdachte.

Op de laptop uit de woning van medeverdachte zijn bestanden aangetroffen met advertentieteksten, bestellingen 2013 en bestellingen 2012.

Verweer

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachten aanvankelijk zijn begonnen met de handel in merkloze siliconen horloges en dat de handel in Ice-Watches er later bijkwam.

Verdachte heeft in mei 2012 in China een prijsopgave gevraagd voor Ice-Watches, waarna een eerste proeflevering is gevolgd van Ice-Watches die betaald is op 4 juni 2012.

Ook heeft verdachte in dit kader verklaard dat de merkloze siliconen horloges op eigen naam zijn besteld en op zijn woonadres zijn afgeleverd. De Ice-Watches daarentegen zijn besteld op andere namen en zijn op andere adressen afgeleverd.

Gelet op bovenstaande stelt de verdediging zich op het standpunt dat de handel in Ice-Watches pas is begonnen in juni 2012 en dat er een onderscheid moet worden gemaakt in de handel in siliconen horloges en Ice-Watches. De handel in siliconen horloges is niet strafbaar en moet buiten beschouwing worden gelaten.

De rechtbank oordeelt als volgt.

De stelling van verdachte dat alleen de bestellingen op andere namen ‘Ice-Watches’ zijn, wordt tegengesproken door bewijsmiddelen in het dossier.

In het dossier zit een ‘Invoice Statement’ met betrekking tot een levering van siliconen horloges op naam van ‘C’.77 Dit staat haaks op de verklaring van verdachte dat siliconen horloges alleen op eigen naam van verdachte zijn besteld en dat Ice-Watch horloges op andere namen zijn besteld.

In het dossier zit voorts een kwitantie d.d. 9 april 2012 ter zake invoerrechten ten bedrage van € 329,66 voor een levering op naam van ‘E’. Dit strookt ook niet met deze verklaring van verdachte.

Met uitzondering van de 18 merkloze horloges die bij verdachte thuis zijn aangetroffen, bevat het dossier voorts geen enkel aanknopingspunt dat verdachten vanaf juni 2012 ook hebben gehandeld in merkloze siliconen horloges. Er wordt in de aangetroffen sms’en, de What’s-App gesprekken en het mailverkeer alleen over Ice-Watches en niet over merkloze siliconen horloges gesproken. Evenmin blijkt uit de omschrijvingen in het betalingsverkeer of uit de overige aangetroffen gegevens dat er sprake was van siliconen horloges. Dit strookt ook niet met deze verklaring van verdachte.

Het verweer dat er vanaf juni 2012 behalve in Ice-Watch horloges ook in siliconen horloges is gehandeld verwerpt de rechtbank dan ook.

Bewijsoverwegingen

Ter zake de periode waarbinnen verdachten in merkvervalste horloges hebben gehandeld zoekt de rechtbank aansluiting bij de verklaring van verdachte dat de betaling van 4 juni 2012 een (proef)bestelling van Ice-Watches betrof.

De rechtbank acht onvoldoende bewijs aanwezig dat door verdachten vanaf 24 april 2012 al is gehandeld in merkvervalste Ice-Watches. De stortingen die door verdachte vanaf die datum zijn gedaan aan China, zijn niet te linken aan specifieke bestellingen van Ice-Watch horloges.

Op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is de rechtbank voorts van oordeel dat de samenwerking tussen verdachten verdachte en medeverdachte gekwalificeerd kan worden als ‘medeplegen’. verdachte heeft zorg gedragen voor de invoer, door merkvervalste horloges vanuit China in te kopen en te betalen. De horloges werden door hemzelf en medeverdachte te koop aangeboden via Marktplaatsadvertenties en aan afnemers verkocht. medeverdachte heeft ook betalingen aan China gedaan. Een enkele keer zijn de horloges op de markt in Ede verkocht. De betalingen werden door de afnemers gedaan op de bankrekeningen van verdachte en medeverdachte 2.

De (nog) niet verkochte Ice-Watches werden opgeslagen in opslagloodsen en bij verdachten thuis.

Uit de What’s-App berichten en het e-mailverkeer tussen de verdachten, blijkt een intensief contact met elkaar over diverse aspecten van de handel.

Uit bovenstaande volgt een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachten

Verdachte en medeverdachte in de handel in merkvervalste horloges.

Gelet op het grote aantal leveringen per maand, de hoogte van de hiermee gemoeide bedragen, het feit dat door afnemers grotere hoeveelheden werden afgenomen, de grote hoeveelheid aangetroffen merkvervalste horloges in voorraad en de lange periode, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachten verdachte en medeverdachte ten aanzien van het handelen in merkvervalste horloges hun beroep hebben gemaakt en als bedrijf hebben uitgeoefend, waarbij medeverdachte 2 hen behulpzaam is geweest door onder meer het laten gebruiken van haar bankrekening voor betalingen van afnemers en voor de betaling van advertentiekosten.

Bewezenverklaring

Het bewezen verklaarde levert het navolgende strafbare feit op medeplegen van

 1. opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken en
 2. opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en
 3. opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, en
 4. opzettelijk waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren of in voorraad hebben,

terwijl de schuldige van het plegen van het misdrijf zijn beroep maakt en het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 240 uren.

Verdachte heeft zich gedurende ongeveer 9 maanden schuldig gemaakt aan handel in merkvervalste horloges. Met de handel in merkvervalste goederen wordt aan de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten schade toegebracht. In de onderhavige zaak is de merkhouder gedupeerd geraakt zoals is gebleken uit de aangifte. Deze merkhouder heeft ten koste van grote marktinspanningen haar merk en design tot een bekend product gemaakt, dat veel goodwill vertegenwoordigt en garant staat voor een constante hoge kwaliteit. Door deze merkvervalsing wordt het vertrouwen beschaamd dat gesteld moet kunnen worden in het beschermde merk, omdat de merkvervalste producten vaak kwalitatief ver achter blijven bij de echte merkproducten. Tevens wordt bonafide bedrijven die zich wel aan hun verplichtingen houden, oneerlijke concurrentie aangedaan.

Verdachte heeft een grote rol gespeeld in deze handel. Hij regelde de inkoop van de horloges vanuit China en de verkoop in Nederland via Marktplaatsadvertenties. Het ging om grotere hoeveelheden horloges. Hierbij maakte verdachte ook gebruik van verschillende namen en afleveradressen om zelf buiten beeld te blijven. Dit neemt de rechtbank verdachte kwalijk.

Lees hier de volledige uitspraak.

Rechtbank Midden-Nederland 2 februari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:566

Een medeverdachte wordt veroordeeld tot eenzelfde straf.

Deze medeverdachte heeft een groot aandeel in deze handel gehad. Hij regelde de verkoop van de horloges via Marktplaatsadvertenties waarin het ging om grotere hoeveelheden horloges per afnemer. Verdachte maakte hierbij gebruik van een andere naam om zelf buiten beeld te blijven. Tevens heeft hij de bankrekening van zijn echtgenote gebruikt om de betalingen op te ontvangen. Dit neemt de rechtbank verdachte kwalijk.

Lees hier de volledige uitspraak.

Rechtbank Midden-Nederland 2 februari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:597

Een andere medeverdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf van 80 uren.

De rol van verdachte is beperkt geweest, te weten: het laten gebruiken van haar bankrekening waarop betalingen van afnemers zijn ontvangen, betalingen verrichtten voor Marktplaatsadvertenties en navraag naar prijzen doen. Zij heeft zo meegeholpen aan de handel in merkvervalste horloges. Dit neemt de rechtbank verdachte kwalijk.

Lees hier de volledige uitspraak.

Rechtbank Midden-Nederland 2 februari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:624

Tot slot wordt een van de medeverdachten vrijgesproken.

Deze medeverdachte 1 was verantwoordelijk voor de invoer vanuit China en deed hiervoor de betalingen. De horloges werden vervolgens in Nederland door medeverdachte 1 en medeverdachte 2 te koop aangeboden door middel van Marktplaatsadvertenties en verkocht. De horloges die niet meteen werden verkocht, werden opgeslagen, onder meer in de opslagbox bij voornoemde Opslagman.

In het dossier komt de naam van verdachte op de volgende wijze naar voren:

Eén van de betalingen aan China is door verdachte gedaan. De opslagbox bij Opslagman werd verhuurd aan verdachte. Zijn naam staat op de huurovereenkomst. Er is een factuur gevonden van de Opslagman d.d. 3 oktober 2012 ten bedrage van € 335,00 gericht aan verdachte en dit bedrag is op 6 oktober 2012 door medeverdachte 1 aan verdachte overgemaakt.

De rechtbank acht, gelet op bovenstaande, niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte wetenschap had of bewust met de mogelijkheid rekening had moeten houden dat hij met deze handelingen een bijdrage leverde aan handel in merkvervalste horloges.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^