Wetsvoorstel toegang tot een advocaat in strafprocedures (Salduz) & Wetsvoorstel inzake de verdachte de raadsman en enkele dwangmiddelen ingediend bij Tweede Kamer

Vandaag is het Wetsvoorstel toegang tot een advocaat in strafprocedures (Salduz) bij de Tweede Kamer ingediend.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming. Op grond van artikel 15 van de richtlijn rust op lidstaten de verplichting om de richtlijn uiterlijk op 27 november 2016 in nationale regelgeving om te zetten.

De richtlijn bevat minimumregels met betrekking tot het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (artikel 3), de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen de verdachte en zijn raadsman (artikel 4), het recht van verdachten om een derde te informeren over de vrijheidsbeneming (artikelen 5 en 7), het recht van verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd, om te communiceren met een derde (artikelen 6 en 7) en het recht op toegang tot een raadsman in overleveringsprocedures (artikel 10). Daarnaast bevat de richtlijn bepalingen met betrekking tot het onderwerp en toepassingsgebied van de richtlijn (artikelen 1 en 2), algemene voorwaarden voor het tijdelijk afwijken van bepaalde rechten uit de richtlijn (artikel 8), afstand van recht (artikel 9), rechtsbijstand (artikel 11), rechtsmiddelen (artikel 12) en kwetsbare personen (artikel 13). Ten slotte bevat de richtlijn de in dit verband gebruikelijke bepalingen betreffende non-regressie (artikel 14), omzetting (artikel 15), verslaglegging (artikel 16) en inwerkingtreding (artikel 17).

De richtlijn maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die beogen een gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming van verdachten in de lidstaten van de Europese Unie te bevorderen.

Wetsvoorstel inzake de verdachte de raadsman en enkele dwangmiddelen

Afgelopen vrijdag, 20 februari, werd naar aanleiding van bovengenoemd wetsvoorstel ook het wetsvoorstel inzake de verdachte de raadsman en enkele dwangmiddelen bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel wijzigt onder meer de regeling van de dwangmiddelen aanhouding, ophouden voor onderzoek en inverzekeringstelling. Zo wordt:

  • de rechtmatigheidstoets door de rechter-commissaris in het kader van de inverzekeringstelling geschrapt;
  • de bevoegdheid tot aanhouding buiten heterdaad verruimd van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of langer is gesteld) tot alle misdrijven;
  • de termijn voor ophouden voor onderzoek verruimd van zes naar negen uur bij verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.
Print Friendly and PDF ^