Overtreding Wet milieubeheer; verwerping verweer dat geen sprake is geweest van inzamelen

Gerechtshof Amsterdam 28 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4941

Verdenking

  • Zaak met parketnummer 81-069618-15: hij op of omstreeks 9 februari 2015, althans in of omstreeks de maand februari 2015, te Amsterdam, in elk geval in Nederland, al dan niet opzettelijk, (onder meer) een ventilator en/of een computer en/of fitnessapparatuur en/of een tafel en/of een aantal metalen buizen, in ieder geval bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen heeft ingezameld zonder vermelding op een lijst van inzamelaars;

  • Zaak met parketnummer 81-069536-15 (gevoegd): hij op of omstreeks 4 november 2014, althans in of omstreeks de maand november 2014, te Amsterdam, in elk geval in Nederland, al dan niet opzettelijk, een hoeveelheid (oude) metalen, in ieder geval bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen heeft ingezameld zonder vermelding op een lijst van inzamelaars.

Verweren

De raadsman heeft in de zaak met parketnummer 81-069536-15 het verweer gevoerd dat de bij de politie afgelegde verklaring van de verdachte niet voor het bewijs mag worden gebezigd, omdat zowel het geven van de cautie als het verhoor van verdachte in de Nederlandse taal heeft plaats gevonden, terwijl de verdachte de Nederlandse taal niet machtig is. Bovendien is verzuimd voorafgaand aan zijn verhoor de verdachte te wijzen op zijn recht een advocaat te raadplegen. Dit had moeten gebeuren omdat de Salduz-richtlijn te laat is ge-implementeerd. Dit had in juni 2014 gerealiseerd moeten zijn. Sinds die datum heeft de richtlijn directe werking ten aanzien van de niet aangehouden verdachte.

Het hof zal de verklaring van de verdachte afgelegd in de zaak met parketnummer 81-069536-15 niet voor het bewijs bezigen. Derhalve behoeft het verweer van de raadsman geen bespreking.

In de zaak met parketnummer 81-069618-15 heeft de raadsman bepleit dat de wet milieubeheer niet op het handelen van de verdachte ziet, nu dit geen inzamelen betreft. Deze stelling, die niet is onderbouwd, wordt weerlegd door de inhoud van de bewijsmiddelen.

Strafoplegging

De economische politierechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde onder parketnummer 81-069536-15 en hem veroordeeld voor het in eerste aanleg onder parketnummer 81-069618-15 bewezen verklaarde tot een geldboete van € 600,00, subsidiair 12 dagen hechtenis.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde onder parketnummer 81-069536-15 zal worden veroordeeld tot een geldboete van € 600,00 en voor het ten laste gelegde onder parketnummer 81-069618-15 zal worden veroordeeld tot een geldboete van €.600,00.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

Het hof heeft daarbij in het bijzonder in beschouwing genomen dat de verdachte zich in een periode van drie maanden tweemaal schuldig heeft gemaakt aan overtreding van milieuwetgeving, door oud ijzer en andere afvalstoffen in te zamelen zonder vermelding op een lijst van erkende inzamelaars. Door deze handelwijze heeft de verdachte meermalen inbreuk gemaakt op een voorschrift dat strekt tot bescherming van het milieu, te weten, in dit geval, het belang van controle op een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Strafoplegging

  • een geldboete van € 1.000

Lees hier de volledige uitspraak.


Print Friendly and PDF ^