Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van in verband met het als ambtenaar aannemen van giften

Rechtbank Oost-Brabant 26 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:370

Betrokkene is op 27 december 2012 bij arrest van het gerechtshof ’s-Gravenhage, nevenzittingsplaats ’s-Hertogenbosch, veroordeeld voor:

Als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd en als ambtenaar een gift vragen, teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten.

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij zijn vordering en heeft daarvoor aansluiting gezocht bij het proces-verbaal berekening wederrechtelijke verkregen voordeel inzake verdachte van 8 september 2010.

Met de Rijksrecherche acht de officier van justitie het aannemelijk dat verdachte aan giften voor in totaal een bedrag van €52.239 heeft ontvangen. Met inachtneming van de overschrijding van de redelijke termijn, dient een korting van maximaal 10% te worden toegepast en dient aan verdachte te worden ontnomen een bedrag van €47.000.

De raadsman heeft aangevoerd dat de bedragen voor de aanleg van de siertuin en bestrating, het concert naar Robbie Williams, diner met ouders bij restaurant en kaartjes voor diverse popconcerten, welke door de Rijksrecherche zijn gesteld, naar beneden dienen te worden bijgesteld. Voor wat betreft de overige posten/giften refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank. De rekening voor de afvalcontainer is nimmer gekomen, zodat deze post moet worden weggelaten uit het te ontnemen voordeel. De raadsman komt op een totaal bedrag aan te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel van €14.963. Daarvan dient de wettelijke rente ten aanzien van het onder verdachte inbeslaggenomen contante geld à €5000, te weten een bedrag van €1700 te worden afgetrokken. Het totaal te ontnemen bedrag komt gelet op het voorgaande volgens de raadsman neer op €13.263.

Het oordeel van de rechtbank

Aanleg tuin en bestrating rondom woning adres 2 te woonplaats.

Op 3 februari 2009 heeft betrokkene bij de Rijksrecherche verklaard dat bedrijf 1 bij zijn oude woning aan de adres 2 te woonplaats, de hele oprit heeft bestraat en waarvoor hij niets heeft betaald. Ook de aanleg van een siertuin is betaald door bedrijf 1. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2005 uitgevoerd.

getuige 1 heeft op 26 maart 2009 verklaard dat het totale factuurbedrag voor de werkzaamheden uitgevoerd op het adres 2 te woonplaats €3000 betrof. Tevens kon hij een factuur aanleveren van het leveren en planten van een olijfboom voor een bedrag van €1070.

De factuur van €1070 is kennelijk op 13 september 2005 per bank door bedrijf 1 betaald.

De kosten voor het bestraten van de inrit van de woning aan de adres 2 te woonplaats worden geschat op €9450.

Het totaal aan wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene bij de aanleg van de tuin en bestrating bij zijn oude woning wordt door de rechtbank geschat op €14.293.

Dagje uit/bezoek aan concert Robbie Williams in 2006

Op 9 februari 2009 heeft betrokkene verklaard dat hij door persoon 1 was uitgenodigd om mee te gaan naar een concert van Robbie Williams in de Arena te Amsterdam, dat hij hier met een bus naartoe is gegaan en dat deze hele dag en avond door persoon 1 is betaald. Ook zijn ex-vrouw en wat andere ambtenaren waren erbij. Volgens betrokkene kun je dit zien als een gift van bedrijf 1.

Getuige 2 heeft verklaard dat zij eigenaresse is van eenmanszaak naam eenmanszaak en al ongeveer 10 jaar voor bedrijf 1 werkt. Zij heeft in 2006 een concert van Robbie Williams verzorgd en de kosten hiervan zijn aan bedrijf 1 gefactureerd.

Na onderzoek in de gevoerde boekhouding van bedrijf 1is gebleken dat de betaling van de factuur bedrijf 2 met als factuurbedrag €2.680,36 is verricht per bank op 11 augustus 2006.

De rechtbank komt voor wat betreft de totale kosten per persoon uit op een bedrag van €551zoals opgenomen in de berekening van de Rijksrecherche. Betrokkene heeft verklaard dat hij samen met zijn toenmalige echtgenote is mee geweest, zodat het totale wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene met betrekking tot het concert van Robbie Williams wordt geschat op €1.102.

Diner met vriendin

Betrokkene heeft op 3 februari 2009 bij de Rijksrecherche verklaard dat hij in 2007 met een vriendin is gaan eten bij restaurant Mediteranea te Maastricht en dat hij de rekening van dit etentje, ongeveer €150 heeft ingediend bij persoon 1. Betrokkene heeft dit totale bedrag van €150 contant ontvangen van persoon 1.

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene van de vergoeding van de kosten van een diner met een vriendin wordt door de rechtbank geschat op €150.

Reis naar Grand Prix in Monaco 2008

Betrokkene heeft op 4 februari 2009 bij de Rijksrecherche verklaard dat hij op 24 mei 2008 is mee geweest naar de Grand Prix Formule I in Monaco en dat hij niets zou betalen, omdat alles door bedrijf 1 was georganiseerd.

Getuige 2 heeft op 29 januari 2009 bij de Rijksrecherche verklaard dat zij is benaderd door persoon 2 van bedrijf 1 voor de reis naar de F1 in Monaco. Doorbedrijf 3, het bedrijf dat de zaken ter plaatse regelde, is rechtstreeks een factuur verzonden aan bedrijf 1 van €28.776,80 en bijkomende kosten van €3.157,75. Zijzelf heeft een factuur voor haar diensten verzonden van €2.861,47 ter attentie van persoon 2. De facturen zijn betaald en haar factuur is door bedrijf 1 betaald.

Uit onderzoek in de dossier van bedrijf 2 bleek dat de totale gefactureerde reissom €34.795,77 betrof en dat dit voor 10 personen was.

Persoon 3 heeft op 4 februari 2009 bij de Rijksrecherche verklaard dat als betrokkene zegt dat het voor zich sprak dat bedrijf 1 deze reis zou betalen, het wel waar zal zijn.

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene bij de reis naar de Grand Prix in Monaco schat de rechtbank op basis van de berekening van de Rijksrecherche op €3.479.

Afvalcontainer bij woning

Betrokkene heeft op 28 januari 2009 bij de Rijksrecherche verklaard dat hij in 2008 gebruik heeft gemaakt van een container om spullen in af te voeren bij zijn oude woning aan de adres 2 te woonplaats en dat persoon 1 deze container heeft geregeld en de kosten van de huur ervan heeft betaald.

Persoon 4 heeft op 27 januari 2009 verklaard dat hij in opdracht van bedrijf 1 rond 6 juni 2008 een container heeft geplaatst op adres 2 te woonplaats en deze op 10 juni 2008 weer heeft opgehaald met 860 kilogram afval en dat de kosten à €243,85 door bedrijf 1 zijn betaald.

Persoon 5 heeft op 12 februari 2009 verklaard dat betrokkene hem om een container vroeg en dat deze container is geplaatst.

Het wederrechtelijke verkregen voordeel van betrokkene wordt door de rechtbank geschat op €243.

Opknappen/schilderen nieuwe woning aan de adres 1 te woonplaats

Betrokkene heeft op 31 januari 2009 bij de Rijksrecherche verklaard dat er werkzaamheden in zijn nieuwe woning zijn verricht, die zijn betaald door persoon 1 in casu bedrijf 1. Betrokkene schat dat de totale kosten hiervan tussen de €3000 en €5000 liggen.

Betrokkene heeft niet voor deze werkzaamheden betaald en gaat er vanuit dat persoon 1 de betaling heeft geregeld.

Persoon 6 heeft op 18 februari 2009 verklaard dat hij door persoon 1 werd verzocht een deel van de woning aan de adres 1 te woonplaats op te knappen. Deze werkzaamheden hebben 3948,61 exclusief BTW gekost.

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene wordt door de rechtbank geschat €3948,61 + 19% BTW = €4.698.

Diner met ouders bij restaurant

Betrokkene heeft op 31 januari 2009 bij de Rijksrecherche verklaard dat hij een keer op uitnodiging van persoon 1 en op kosten van bedrijf 1 in restaurant heeft gegeten met zijn ouders. De rekening werd verstuurd naar bedrijf 1. Betrokkene ziet dit zelf ook als gift en schat dat de kosten voor dit etentje tussen de €500 en €1000 zijn geweest.

Persoon 3 heeft op 5 februari 2009 verklaard dat hij ervoor heeft gezorgd dat verdachte een keer met zijn ouders bij restaurant in Maastricht heeft gegeten en dat de rekening door bedrijf 1 is betaald. 

Persoon 7 heeft verklaard dat zij eigenaresse is van restaurant en op 24 juni 2008 om 19.00 uur een reservering had van bedrijf 1 voor drie personen, de verdachte was gastheer en de kosten voor het diner bedroegen €559. De rekening is verzonden naar bedrijf 1.

Uit onderzoek naar de boekhouding van bedrijf 1 blijkt dat voornoemde factuur van restaurant per bank op 18 juli 2008 is betaald door bedrijf 1.

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene wordt door de rechtbank voor deze post geschat op €559.

Kaarten Pinkpop, Kane en Werchter

Pinkpop

Betrokkene heeft verklaard op 27 januari 2009 dat hij ieder jaar naar Pinkpop gaat. Tijdens de doorzoeking van de woning van betrokkene werd een notitieblaadje aangetroffen met de handgeschreven tekst:”Pinkpop” met daaronder 9 namen geschreven.

Tijdens de doorzoeking in het bedrijf bedrijf 1 werd een notitieblaadje met handgeschreven tekst gevonden. Bovenaan stond “persoon 1”, rechtsboven stond “Pinkpop” en verder stonden er diverse namen met daarachter een aantal. Bovenaan stond naam12x.

Raadpleging op internet heeft opgeleverd dat de toegangsbewijzen van Pinkpop in 2008 €129 kostten

De rechtbank schat het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene met betrekking tot Pinkpop op 12 maal €129. = €1.548.

Kane

Betrokkene heeft op 28 januari 2009 verklaard dat hij met persoon 1 van bedrijf 1 naar het concert van Kane in juni 2008 in Rotterdam is geweest. persoon 1 heeft het kaartje en alle consumpties betaald.

Op internet is uitgezocht wat de kosten voor een toegangsbewijs van het concert van Kane in de Kuip in Rotterdam waren, waaruit bleek dat een kaartje tussen de €70 en €75 kostte.

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene voor wat betreft het concert van Kane wordt door de rechtbank op €70 geschat.

Werchter

Betrokkene heeft op 28 januari 2009 verklaard dat hij van persoon 1 in 2008 6 toegangsbewijzen voor het popfestival Werchter te België heeft gekregen, waarvan hij er twee heeft teruggegeven. De toegangsbewijzen waren ongeveer €165 per stuk.

Raadpleging op internet heeft uitgewezen dat de kosten voor een toegangsbewijs voor Werchter te België €165 waren. De gift van de toegangsbewijzen bestond, aldus betrokkene zelf, uit 4 toegangsbewijzen, zodat het totale bedrag uitkomt op €165 x 4 = €660

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene voor wat betreft het krijgen van concertkaarten van Werchter wordt door de rechtbank geschat op €660.

Contant geld

Betrokkene heeft verklaard dat hij in de periode van Kerst 2007 tot en met Kerst 2008 ongeveer €12.500 contant geld heeft ontvangen van persoon 1. Op 9 februari 2009 heeft betrokkene tegenover de Rijksrecherche verklaard dat hij naast de eerder genoemde contante giften van €12.500 ook in juli 2008 een bedrag van €5000 van persoon 1 had ontvangen.

Het wederrechtelijke verkregen voordeel van betrokkene ten aanzien van de post contant geld wordt door de rechtbank geschat op €17.500.

Kaarten skybox Roda

Betrokkene heeft op 28 januari 2009 verklaard dat hij twee maal een wedstrijd van Roda JC heeft bezocht in de VIP box van bedrijf 1.

Persoon 8, commercieel directeur van Roda JC heeft op 14 juli 2009 als getuige verklaard dat bedrijf 1 al een paar jaar een skybox huurt, dat de betalingen via bedrijf 1 liepen en dat de toegangsprijzen voor het volgen van een wedstrijd in de VIP/businessclub €80 zijn en voor een topwedstrijd €130.

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene voor wat betreft de twee bezoeken aan de skybox van bedrijf 1 bij Roda JC wordt door de rechtbank geschat op 2 maal €80 = €160.

Nu de raadsman van betrokkene naar het oordeel van de rechtbank ter zitting onvoldoende heeft aangetoond/onderbouwd dat de hiervoor genoemde bedragen anders zouden moeten zijn, gaat de rechtbank uit van de berekening door de Rijksrecherche gemaakt en zal deze berekening als grondslag dienen voor het te schatten wederrechtelijk verkregen voordeel.

De rechtbank schat het totale voordeel van betrokkene op €44.462. In verband met een overschrijding van de redelijke termijn zal de rechtbank -in navolging van de officier van justitie- een korting toepassen van 10% (zie HR 9 januari 2001, NJ 2001/307), zodat het wederrechtelijk verkregen voordeel van betrokkene definitief wordt vastgesteld op €40.000 (afgerond).

Conclusie

De rechtbank stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op €40.000.

Legt aan verdachte de verplichting op tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter grootte van €40.000 (voluit veertigduizend euro), ter ontneming van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel, dat hij, door middel van of uit de baten van het feit ter zake waarvan hij is veroordeeld, heeft verkregen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^