'Nieuwe wetgeving niet-ambtelijke omkoping: een stap voorwaarts?'

Op 1 januari 2015 is het wetsvoorstel ‘Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit’ in werking getreden. Volgens oud-minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zorgt de combinatie van hoge winsten en verhoudingsgewijs lage straffen ervoor dat het plegen van financieel-economische fraude aantrekkelijk is. Het kabinet wil dat dit tot het verleden gaat behoren en heeft daarom de wettelijke sancties voor financieel-economische criminaliteit aangescherpt en de bevoegdheden voor opsporing en vervolging van dit soort feiten verruimd.

Het is goed om te zien dat de wetgever een einde heeft gemaakt aan de (on)gelijktijdigheidsproblematiek. De giften, diensten of beloften die zijn verleend, aangeboden, aangenomen of gevraagd vallen sinds 1 januari 2015 onder het niet-ambtelijke omkopingsartikel. Ook is een strafverhoging van twee naar vier jaar gevangenisstraf voor het delict actieve en passieve niet-ambtelijke omkoping verdedigbaar. Daarbij zou het de wetgever sieren in het kader van de aanvang van de verjaringstermijnen nader aandacht te besteden aan de ongelijke behandeling van de omkoper en de omgekochte.

Het is verder onduidelijk hoe het nieuwe bestanddeel ‘in strijd met zijn plicht’ zich in de rechtspraak zal ontwikkelen. Bezien moet worden of dit bestanddeel op termijn – net als in de ambtelijke omkopingsbepalingen – een arbitrair karakter krijgt. Ook kan men zich afvragen of het in de toekomst wenselijk is om enkel het aannemen of verlenen van een gift, dienst of belofte strafbaar te stellen. Deze stelling kan worden ingenomen in navolging van onder andere de huidige Deense strafbepaling en met een beroep op enkele commentaren uit de parlementaire geschiedenis. Voor nu volstaat de opmerking dat de nieuwe wetgeving een stap voorwaarts is. Beter een stap in de goede richting dan met grote stappen gauw thuis komen!

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op TBS&H.

 

 

Print Friendly and PDF ^