Kort geding, strafrecht, executie schadevergoedingsmaatregel

Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage 16 mei 2012, LJN BW6541

Gevorderd verbod tenuitvoerlegging vervangende hechtenis afgewezen. Gedaagde is niet gehouden in strijd met zijn vaste beleid de door De Staat aangeboden betalingregeling te accepteren. Daar komt bij dat de Voorzieningenrechter er niet van overtuigd is dat eiseres de door haar aangeboden regeling zal (kunnen) nakomen.
Print Friendly and PDF ^