In het p-v t.tz zijn niet de namens verdachte gevoerde verweren opgenomen: strijdt met behoorlijke procesorde. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Hoge Raad 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:114

Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest 1 maart 2016 de verdachte ter zake van ‘mishandeling, begaan tegen zijn levensgezel’ en ‘wederspannigheid’ veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand waaraan het hof een proeftijd van twee jaren heeft verbonden.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt onder meer het volgende in:

"De raadsman voert het woord tot verdediging. De raadsman voert daarbij verweren als weergegeven in het arrest.

De advocaat-generaal voert andermaal in repliek het woord. De raadsman maakt geen gebruik van zijn recht in dupliek het woord te voeren."

In het bestreden arrest noch in de aanvulling op het arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv zijn door of namens de verdachte gevoerde verweren weergegeven.
 

Middel

Het middel bevat de klacht dat is verzuimd de namens de verdachte gevoerde verweren te vermelden in het proces-verbaal van de terechtzitting of in het arrest.
 

Beoordeling Hoge Raad

Nu uit de inhoud van het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat namens de verdachte verweren zijn gevoerd, maar deze niet in het proces-verbaal van de terechtzitting of het arrest dan wel de bovengenoemde aanvulling zijn opgenomen, valt in cassatie niet na te gaan welke verweren zijn gevoerd. Dit verzuim strijdt zozeer met een behoorlijke procesorde dat het nietigheid van het onderzoek en de uitspraak meebrengt.

Het middel is derhalve terecht voorgesteld.


Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^