Immuniteit consulair kenteken?

Rechtbank Midden-Nederland 2 januari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:57

Bij inleidende beschikking is betrokkene een administratieve sanctie opgelegd. De officier van justitie heeft op het door betrokkene ingestelde administratief beroep een beslissing genomen. Tegen deze beslissing heeft betrokkene beroep ingesteld bij de kantonrechter.

Bij beslissing op het administratief beroep heeft de officier van justitie de aan betrokkene opgelegde administratieve sanctie gehandhaafd en het beroep ongegrond verklaard.

Aan betrokkene is een sanctie opgelegd van € 48,00. Het gaat om een gedraging, verricht op 8 april 2016 om 20:20 uur te Baambrugge (trajectcontrole A2 links) met de personenauto, kenteken: overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 8 km/h (verkeersbord A1).

Betrokkene voert de volgende gronden aan. De bestuurder van het voertuig met kenteken is een werknemer van het consulaat-generaal van Iran in Frankfurt. Hij was op het tijdstip dat is opgegeven in opdracht van consulaat op de weg was.

De officier van justitie heeft het standpunt ingenomen dat het beroep bij de kantonrechter ongegrond is en dat het niet aannemelijk is gemaakt dat betrokkene onderweg was naar de ontvangende Staat (Duitsland).

De kantonrechter komt tot het volgende oordeel:

De maximumsnelheid op de A2 Amsterdam-Utrecht en vice versa is 100 km/u. De enige uitzondering daarop is het traject tussen Vinkeveen (hectometerpaal (hmp) 44.0) en Maarssen (hmp 56.8) waar, met ingang van 1 december 2012, tussen 19.00 uur en 6.00 uur een maximumsnelheid geldt van 130 km/u. Per 3 juni 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in die zin dat ook op het traject Vinkeveen – Holendrecht en vice versa, tussen 19.00 uur en 06.00 uur, 130 km/u is toegestaan (Staatscourant jaargang 2016, Nr. 28389).

Het dossier bevat een ambtsedig opgemaakt zaakoverzicht, waaruit blijkt dat een beëdigd buitengewoon opsporingsambtenaar een snelheidsovertreding heeft geconstateerd, die gemeten is met een voor de meting geteste, geijkte en op de voorgeschreven wijze gebruikte snelheidsmeter.

Ter hoogte van hmp 44.1, afslag 4 Vinkeveen en komend uit de flexibele zone, en ter hoogte van hmp 43.8 staat aan de rechter- en linkerzijde het bord A1 met ‘100’ zonder onderbord, zodat vanaf hier deze snelheid geldt. Nu de trajectcontrole plaatsvindt tussen hmp 42.7 en hmp 39.7, is er voldoende gelegenheid om de snelheid aan te passen tot de aldaar geldende snelheid.

Uit het zaakoverzicht en de foto’s in het dossier blijkt dat het voertuig 112 km/uur heeft gereden op de A2 links, ter hoogte van hmp 39.7, rijrichting van Maarssen naar Abcoude, waar een maximumsnelheid van 100 km/uur geldt. Het zaakoverzicht vermeldt dat deze snelheid is gecorrigeerd naar 108 km/uur.

Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van de kantonrechter komen vast te staan dat de gedraging is verricht.

Ten aanzien van hetgeen betrokkene heeft aangevoerd, dat het voertuig immuniteit geniet vanwege de consulaire kenteken, komt de kantonrechter tot het volgende oordeel.

Volgens internationaal recht geniet het kenteken geen immuniteit. Dit geldt alleen voor de bestuurder van het voertuig. Echter geniet deze alleen immuniteit in de ontvangende Staat (Duitsland). In onderhavige geval is de gedraging in Nederland begaan en geldt de immuniteit – voor zover aanwezig – derhalve niet. De uitzondering op deze regel is wanneer de bestuurder onderweg is van de Zendstaat (Iran) naar de ontvangende Staat (Duitsland).

Alhoewel er een uitzondering is op de regel voor de toepasbaarheid van immuniteit, is het de kantonrechter niet gebleken dat betrokkene van zijn Zendstaat onderweg was naar de ontvangende Staat.

Verder zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aanleiding geven tot matiging van de opgelegde sanctie, zodat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

In wat betrokkene verder nog heeft aangevoerd, ziet de kantonrechter geen grond voor het oordeel dat de bestreden beslissing van de officier van justitie onrechtmatig is.

Beslissing

De kantonrechter verklaart het beroep ongegrond.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^