Hof van Discipline zet toetsingskader doorbreking geheimhoudingsplicht uiteen

Hof van Discipline 3 mei 2019, ECLI:NL:TAHVD:2019:22

Verweerder heeft klagers bijgestaan in civiele - en strafzaken en heeft hun zoon bijgestaan in een strafzaak. Korte tijd voordat de zoon suïcide heeft gepleegd, heeft hij informatie gedeeld met verweerder en hem gevraagd deze informatie met niemand anders te delen. Later hebben klagers verweerder opdracht gegeven tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. De informatie die de zoon aan verweerder heeft toevertrouwd, kan van belang zijn bij dit verhoor. Daarom heeft verweerder de deken gevraagd of hij deze informatie met klagers mag delen en mag gebruiken bij het verhoor. Nadat de deken negatief heeft geadviseerd, heeft verweerder de opdracht aan klagers teruggegeven met een beroep op zijn geheimhoudingsplicht.

Klacht

De klacht houdt in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat hij met een beroep op zijn geheimhoudingsplicht jegens hun overleden zoon weigert om van hun zoon verkregen en mogelijk relevante informatie te gebruiken in een namens klagers te entameren voorlopig getuigenverhoor.

Beoordeling

Het hof hecht eraan allereerst de context van de voorliggende zaak te schetsen. Ter zitting hebben partijen desgevraagd aangegeven nog steeds een goede verstandhouding met elkaar te hebben. Verweerder is nog steeds naar volle tevredenheid hun advocaat. Hij heeft hen ook geholpen met deze tuchtklacht. Partijen staan dan ook niet zozeer tegenover elkaar maar beogen duidelijkheid te krijgen over – kort samengevat – [de oplossing van] het belangenconflict waarvoor verweerder zich geplaatst ziet.

De raad heeft de klacht ongegrond verklaard. Kort samengevat heeft de raad geoordeeld dat verweerder heeft gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt, zowel ten opzichte van klagers als ten opzichte van de zoon van klagers.

Klagers hebben in hoger beroep aangevoerd dat zij wensen dat verweerder als hun advocaat vier getuigen doet horen in het kader van voorlopige getuigenverhoren in een aansprakelijkheidsprocedure. Hierbij moet hij gebruik kunnen maken van de informatie die hij van hun zoon heeft verkregen. Zij vermoeden dat het getuigenverhoor op deze wijze voor hen de best mogelijke vruchten zal afwerpen. In de pleitnota d.d. 24 februari 2019 die klagers hebben toegezonden hebben zij nog aangevoerd dat verweerder niet de advocaat van hun zoon is geweest.

Verweerder heeft aangevoerd dat hij de advocaat van de zoon was en daarom gebonden blijft aan zijn geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie die de zoon aan hem in zijn hoedanigheid van zijn advocaat heeft medegedeeld. De zoon heeft hem gevraagd deze informatie niet te delen met anderen, met niemand, ook niet met zijn ouders. Verweerder heeft na overleg met en op advies van de deken geweigerd om de informatie van de zoon in het kader van de voorlopige getuigenverhoren te gebruiken. Hij heeft daarom de opdracht tot het entameren van deze verhoren teruggegeven. Indien het hof ruimte ziet om deze plicht te doorbreken zonder dat hij daarbij tuchtrechtelijk verwijtbaar handelt, zal verweerder de informatie met klagers delen, aldus verweerder.

Desgevraagd heeft verweerder toegevoegd dat hij de enige is die van deze informatie op de hoogte is. Hij heeft omzichtig, zonder zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken, om zich heen gevraagd om te trachten te achterhalen of anderen ook met de zoon hebben gesproken en met hen vergelijkbare informatie hebben gedeeld. Dat was niet het geval.

Hoewel klagers pas op 24 februari 2019 hebben aangevoerd dat verweerder niet als advocaat voor hun zoon is opgetreden en dit punt dus te laat, namelijk niet binnen dertig dagen na de beslissing van de raad van 20 augustus 2018, is aangevoerd, gaat het hof toch kort op dit punt in gezien de bijzondere omstandigheden van deze zaak.

Uit het proces-verbaal van de zitting bij de raad d.d. 16 april 2018 blijkt dat het kantoor van verweerder een overeenkomst van opdracht heeft gesloten met de zoon toen hij in verzekering werd gesteld. De eerste intake heeft verweerder samen met zijn kantoorgenoot mr. W. gedaan. Ter zitting heeft verweerder aangegeven dat hij als advocaat van de zoon heeft te gelden. Hij en zijn kantoor zijn voor de zoon opgetreden. Ook al is verweerder niet bij elke zaak waarin ook de zoon was betrokken feitelijk actief en zichtbaar geweest, de werkwijze van het kantoor is dat alle advocaten zodanig bij elke zaak betrokken zijn dat zij elkaar moeiteloos kunnen vervangen. De informatie die de zoon met verweerder heeft gedeeld, heeft de zoon hem in zijn hoedanigheid van advocaat gegeven. Het voorgaande brengt mee dat de grief dat verweerder niet de advocaat van de zoon was, niet alleen te laat maar gelet op de weerspreking door verweerder ook onvoldoende onderbouwd is. Klagers zijn met betrekking tot deze grief niet-ontvankelijk.

De vraag die voorligt, is of verweerder heeft gehandeld zoals een goed advocaat betaamt in de zin van artikel 46 Advocatenwet. Verweerder dient de belangen van zijn cliënten te behartigen op de best mogelijke manier. Verweerder is gehouden de regels van de Advocatenwet na te leven in zijn verhouding tot zowel klagers/de ouders als tot de zoon die eveneens zijn cliënt was. De vraag is dus of verweerder de juiste belangenafweging heeft gemaakt door zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de zoon in de gegeven omstandigheden niet te doorbreken.

In artikel 10a van de Advocatenwet zijn de kernwaarden voor de advocatuur vastgelegd. Dit artikel luidt, voor zover ter zake doende:

In het belang van een goede rechtsbedeling draagt de advocaat zorg voor de rechtsbescherming van zijn cliënt. Daartoe is de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep:

[…] e) vertrouwenspersoon en neemt hij geheimhouding in acht binnen de door de wet en het recht gestelde grenzen.

In artikel 11a van de Advocatenwet is de geheimhoudingsverplichting nader uitgewerkt. In het tweede lid staat vermeld dat de geheimhoudingsplicht blijft voorbestaan als de advocaat de beroepsuitoefening beëindigt.

Regel 3 van de Gedragsregels 2018 bevat aanwijzingen die met het vorenstaande in lijn zijn.

Aan de geheimhoudingsplicht komt geen einde wanneer een cliënt komt te overlijden (vergelijk Hof van Discipline 28 januari 2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:180).

Het hof neemt tot uitgangspunt dat de plicht tot geheimhouding behoort tot de kernwaarden van de advocatuur en dat doorbreking daarvan door de advocaat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde kan komen. Daarbij valt te denken aan een directe dreiging van ernstig, toekomstig gevaar voor de advocaat zelf of een betrokkene dat zonder het doorbreken van het beroepsgeheim niet kan worden afgewend. Het hof benadrukt dat het een advocaat betaamt om ingeval hij doorbreking van de geheimhoudingsplicht overweegt, daarover voorafgaand met de deken overleg dient te plegen en diens advies in te winnen.

Niet gesteld of gebleken is dat van een dergelijke situatie in de gegeven omstandigheden sprake is zodat hierin geen grond is gelegen om te oordelen dat verweerder bevoegd is zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken. Het delen van de informatie die verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat van de zoon heeft gekregen met klagers, de ouders, in het belang van voornoemde getuigenverhoren is niet een uitzonderlijk geval waarin doorbreking van de geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd is. Dit wordt nog versterkt door het feit dat onweersproken vaststaat dat de zoon verweerder nadrukkelijk heeft verboden de informatie te delen met anderen, daaronder begrepen zijn ouders. Zoals het een goed advocaat betaamt, heeft verweerder overleg gevoerd met de deken en heeft hij het advies van de deken om de geheimhoudingsplicht niet te doorbreken opgevolgd.

Het hof komt dan ook tot de conclusie dat het verweerder niet tuchtrechtelijk kan worden verweten dat hij zijn geheimhoudingsplicht jegens de zoon niet doorbreekt ten gunste van klagers. De klacht is dan ook ongegrond en het hof zal daarom de beslissing van de raad bekrachtigen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^