Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Allereerst is het van belang voor een bedrijf om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden binnen het bedrijf teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Daarnaast is een melder in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon een externe melding doet – of juridisch gezien mag doen – bij een toezichthouder/instantie of het Huis voor klokkenluiders, of zelfs dat de persoon naar de media stapt omdat niet adequaat op de melding wordt gereageerd. Uit het jaarverslag van het Huis voor klokkenluiders over 2017 blijkt dat 48% van de bedrijven een interne klokkenluidersregeling had die niet aan de wettelijke voorschriften voldeed. Uit het recentelijk gepubliceerde jaarverslag over 2018 blijkt wederom dat organisaties een meldregeling niet of onjuist toepassen, en dat het nog steeds regelmatig voorkomt dat organisaties zelfs helemaal geen meldregeling hebben. Daarom volgt hieronder een summier stappenplan dat met name bedoeld is voor organisaties die geen meldregeling hebben of die twijfelen aan de volledigheid of juistheid van hun meldregeling. In het artikel wordt stilgestaan bij de voorfase, de onderzoeksfase en het benadelingsverbod.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^