Artikel: Veranderingen in de omgevingswetgeving

Het huidige omgevingsrecht is een omvangrijk stelsel van veelal sectorale wetten met elk hun eigen procedures, planvormen en regels die het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving reguleren. Er zijn aparte wetten voor bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, milieu, natuur, ruimtelijke ordening en waterbeheer. De onzekerheid en onduidelijkheid die door de enorme verscheidenheid aan regels wordt veroorzaakt, is voor de Minister van IenM aanleiding geweest om het omgevingsrecht ingrijpend te herzien en te komen tot één integrale Omgevingswet waarin de verschillende deelonderwerpen waaruit het omgevingsrecht nu bestaat, met elkaar worden verbonden.

In dit artikel wordt inzichtelijk gemaakt wat de nieuwe Omgevingswet inhoudt en wat dit voor Defensie gaat betekenen. Daartoe worden allereerst de hoofdlijnen van de Omgevingswet en de uitvoerende besluiten uiteengezet. Vervolgens worden de kernveranderingen besproken die het nieuwe systeem met zich meebrengt. Om de bijzondere taakuitvoering van de krijgsmacht ook onder het nieuwe stelsel te waarborgen is voor Defensie een bijzondere positie gecreëerd welke wordt besproken. Tot slot worden een drietal voor Defensie relevante onderwerpen besproken die door de Omgevingswet geraakt zullen worden.

Lees hier het volledige artikel: 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^