Artikel: Hoe achtergehouden informatie door feitelijk leidinggevers Imtech mede noodlottig werd

Op 13 augustus 2015 werd het aan de beurs te Amsterdam genoteerde bedrijf Koninklijke Imtech N.V. (verder: Imtech), lange tijd geliefd bij beleggers, failliet verklaard. Het bedrijf verleende technische diensten en had op dat moment ongeveer 22.000 werknemers wereldwijd in dienst. Daarmee werd het toen een van de grootste faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven van de laatste twintig jaar. Banken (waaronder ABN AMRO) weigerden nog langer het bedrijf financieel te ondersteunen teneinde het bedrijf uit het dal te loodsen waarin het bedrijf was terechtgekomen door en na het debacle van een in Polen gepland themapark. Corruptie daar lag daaraan ten grondslag, maar dat niet alleen. Imtech was van het geplande themapark de hoofdaannemer geworden met een totale opdrachtsom van € 680 miljoen en pochte in een persbericht dat dit de grootste opdracht ooit voor Imtech was. In datzelfde persbericht (20 juli 2012) werd tevens opgemerkt dat het ‘project een belangrijke referentie voor Imtech vormde, zowel in het managen van grote projecten als in de specifieke markt van avonturenparken.’ Op het moment van het persbericht was bij de directie in Nederland al bekend dat de financiering van het project niet liep zoals was voorzien na gemaakte afspraken. In de persberichten en in de kwartaalcijfers daarna werd de situatie financieel anders voorgesteld dan de werkelijkheid later bleek toe te laten. Thans lijkt de afwikkeling van het faillissement van Imtech nog niet afgerond. Midden vorig jaar is een stichting van benadeelde aandeelhouders opgericht die zowel de banken, die Imtech niet meer wensten te steunen met kredieten als de directie, aan wenst te spreken op grond van onzorgvuldigheid jegens hen bij het verlenen van krediet aan Imtech. Ook hebben de curatoren van het failliete bedrijf het aan de stok met de accountants van Imtech. De eerste slag hebben de curatoren in hoger beroep verloren (ECLI:NL:GHAMS:2018:54). Daarnaast lopen nog tuchtzaken tegen drie accountants waarvan de uitkomst midden januari 2019 zou worden verwacht. De hier onder de loep te nemen uitspraken betreffen een andere juridische kwestie: heeft (de directie van) Imtech beleggers op het verkeerde been gezet door in de hiervoor aangeduide persberichten en kwartaalberichten over de (financiële) gang van zaken omtrent het themapark te zwijgen, terwijl de CEO en de CFO wel wisten hoe de vork in de steel zat, maar de beleggers niet? De AFM vond van wel. Zij oordeelde dat Imtech informatie had achtergehouden die zij wel had moeten openbaar maken en daarmee (tevens) marktmanipulatie heeft begaan. De AFM vroeg informatie op bij Imtech. Zij oordeelde dat (de directie van) Imtech zich schuldig had gemaakt aan overtreding van de artikelen 5:25, lid 2 (informatieplicht van concrete gegevens) en artikel 5:58, lid 1 aanhef en onder d (marktmanipulatie) in combinatie met artikel 5:53 (definitie van wetenschap) van de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals deze artikelen in 2012 golden. De AFM had haar pijlen gericht op de CEO en CFO van Imtech.

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^