Art. 67o AWR: De boete en de horizon

Dankzij wijzigingen in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen kunnen tegenwoordig ook fiscale bestuurlijke boetes worden opgelegd aan de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige. Na invoering van de Wet Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit zouden deze vervallen per 1 januari 2019, maar dat is niet gebeurd.

Besloten is de horizonbepaling te verlengen tot 1 januari 2024. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of dat zomaar kan. Gelet op de parlementaire behandeling van de vierde tranche Awb was het voornemen van de wetgever nooit om alle strafrechtelijke deelnemingsvormen van toepassing te laten zijn op de bestuurlijke boete. Voor de verlenging van de horizon zijn argumenten gebruikt die bij invoering van de bepaling al bekend waren en die de beslissing niet kunnen dragen, zo wordt betoogd. Alhoewel de wetgever formeel de horizon mag verlengen, is hier wat de auteurs betreft wel sprake van oneigenlijke wetgeving. De wetgever lijkt meer het oog te hebben gehad op de samenhang met de mogelijke openbaarmaking van vergrijpboeten die worden opgelegd aan de zogeheten ‘facilitators’.

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^