Afwijzing vordering benadeelde partij in omkopingszaak BOOR

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:797

De benadeelde partij vordert een vergoeding van €312.084,30 van materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente. Daarnaast is verzocht om oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De gestelde schade bestaat uit de volgende posten:

  • een bedrag van in totaal €158.764,31 (€44.872,92 + €113.891,39) aan rechtstreekse schade als gevolg van de feiten in de zaaksdossiers dossiernaam 7, en dossiernaam 6 ;
  • een bedrag van €74.922,99 aan rechtstreekse schade als gevolg van de feiten in zaaksdossier dossiernaam 8 ;
  • een bedrag van €78.397- aan onderzoekskosten van naam bedrijf 9 (hierna: naam bedrijf 9 ), te weten 10 % van de totale onderzoekskosten van €783.974,71, welk deel volgens de benadeelde partij kan worden aangemerkt als redelijke kosten ter vaststelling van de schade (in de zin van artikel 6:96, tweede lid onder b van het Burgerlijk Wetboek) in de zaken dossiernaam 13, dossiernaam 8 en dossiernaam 9.

De benadeelde partij vordert tevens om de verdachte te veroordelen in de kosten die zij heeft gemaakt voor juridische bijstand in deze procedure ter hoogte van €5.000-, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Beoordeling

De verdachte wordt vrijgesproken van hetgeen onder 2 ten laste is gelegd in zaaksdossier dossiernaam 8 en van hetgeen onder 3 ten laste is gelegd in de zaaksdossiers dossiernaam 7, dossiernaam 8 en dossiernaam 9. Reeds om deze reden moet de benadeelde partij niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering voor zover deze strekt tot vergoeding van schade als gevolg van deze feiten en kosten ter vaststelling van die schade.

Voorts is de rechtbank van oordeel dat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij voor het overige een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

De benadeelde partij gaat met betrekking tot de gestelde schade als gevolg van de feiten uit van de onderzoeksresultaten van naam bedrijf 9, met name de conclusie van naam bedrijf 9 dat sprake is van ‘overfacturering’ en/of ‘overbetaling’ en de totaalbedragen die daarbij zijn genoemd. De benadeelde partij stelt voor die bedragen te zijn opgelicht. De onderzoeksresultaten van naam bedrijf 9 wijken echter af van de onderzoeksresultaten in het opsporingsonderzoek, onder meer voor wat betreft de mogelijke schade voor de benadeelde partij. Daarnaar gevraagd bij het onderzoek ter zitting kon de raadsman de schade niet nader specificeren dan met een verwijzing naar het onderzoeksrapport.

Met betrekking tot het gevorderde bedrag aan onderzoekskosten van naam bedrijf 9 is niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre dit bedrag is aan te merken als redelijke kosten ter vaststelling van schade als gevolg van de feiten in de zaken dossiernaam 13, dossiernaam 8 en dossiernaam 9. De raadsman heeft desgevraagd ter zitting zelf opgemerkt dat dit lastig is vast te stellen, omdat het onderzoek door naam bedrijf 9 zeer omvangrijk is geweest en veel meer omvatte dan het onderzoek naar de bouwprojecten bij dossiernaam 13, dossiernaam 8 en dossiernaam 9. Het is niet op eenvoudige wijze in kaart te brengen welk deel van de onderzoekskosten te herleiden is naar de bewezen verklaarde feiten en vast te stellen of deze kosten zijn aan te merken als redelijke kosten ter vaststelling van schade als gevolg van die feiten. Dat de benadeelde partij de vordering heeft beperkt tot 10% van de kosten is niet afdoende, omdat bij gebreke van objectieve gegevens niet kan worden beoordeeld of dat percentage een reële schatting van de werkelijk gemaakte kosten oplevert.

Conclusie

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten die de verdachte ter verdediging van de vordering heeft gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil. De vordering van de benadeelde partij verdachte te veroordelen in de kosten van juridische bijstand van de benadeelde partij wordt afgewezen.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly and PDF ^