Wanneer is sprake van een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 Awb?

Artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat het bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stukken dient te overleggen aan de rechter in een beroepsprocedure. Als het bestuursorgaan de op de zaak betrekking hebbende stukken niet of niet volledig overlegt, dan kan de bestuursrechter op basis van artikel 8:31 Awb de gevolgen die hij wenselijk acht verbinden aan dit verzuim.

De gevolgen die de bestuursrechter aan het niet (volledig) overleggen van de op de zaak betrekking hebbende stukken kan verbinden zijn de gegrondverklaring van het beroep, een veroordeling tot schadevergoeding of een veroordeling in de proceskosten. Het is ook mogelijk dat de rechter (slechts) volstaat met de constatering van het gebrek. Maar wanneer is nu eigenlijk sprake van een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 Awb?In de wet is niet gedefinieerd wat verstaan moet worden onder ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’. De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld  dat op de zaak betrekking hebbende stukken alle stukken zijn die bij de besluitvorming van de inspecteur een rol hebben gespeeld, behalve stukken die gerechtvaardigd geheim worden gehouden (artikel 8:29 Awb). Ook stukken die worden betrokken bij de beoordeling van een bezwaar hebben aldus betrekking op de zaak. Deze stukken dienen door de inspecteur in het geding te worden gebracht.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^