Vrijspraak: verzending jaarrekening voldoende om aan depotverplichting te voldoen

Gerechtshof Amsterdam 11 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4205

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is, mede aan de hand van namens de verdachte overgelegde stukken, aannemelijk geworden dat de vertegenwoordiger van de verdachte de jaarstukken over de boekjaren 2010, 2011 en 2012 tijdig per gewone post naar de Kamer van Koophandel heeft verstuurd.

Ook heeft het hof geconstateerd dat de stukken naar het juiste adres van de Kamer van Koophandel te Woerden zijn verzonden. De vertegenwoordiger van de verdachte heeft zelf contact opgenomen met de Kamer van Koophandel en met de Belastingdienst toen hij erachter kwam dat bij de verwerking van de door hem toegezonden jaarrekeningen kennelijk iets mis was gegaan. Pas daarna ontving hij een brief van de Belastingdienst betreffende het deponeren van de jaarrekeningen.

Het komt het hof voor dat de vertegenwoordiger van de verdachte niet zo zou hebben gehandeld indien namens de verdachte geen jaarrekeningen naar de Kamer van Koophandel zouden zijn verzonden.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij niet heeft voldaan aan de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekeningen over de boekjaren 2010, 2011 en 2013, welke openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een exemplaar ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. Redelijke wetstoepassing brengt mee dat de verdachte aan deze verplichting tot openbaarmaking heeft voldaan indien de desbetreffende stukken ten kantore van de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. De verdere handelingen die leiden tot publicatie van de jaarrekeningen dienen immers door de Kamer van Koophandel te geschieden.

Nu, gelet op het hiervoor overwogene, ervan moet worden uitgegaan dat de verdachte exemplaren van de jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel heeft verzonden en dat deze daar tijdig zijn ontvangen, is niet bewezen hetgeen haar ten laste is gelegd, zodat zij daarvan terecht is vrijgesproken.

Lees hier de volledige uitspraak. 
 

Print Friendly and PDF ^