Vrijspraak: Geluidsmetingen van de toezichthoudend ambtenaar voldoen niet aan de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai

Gerechtshof Amsterdam 10 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2471

Aan verdachte is in twee (gevoegde) zaken als drijver van een inrichting overschrijding van de geluidsnorm (overtreding van art. 8.40, eerste lid, Wet milieubeheer) ten laste gelegd. De verdediging heeft betoogd dat de feiten in beide zaken niet kunnen worden bewezen, omdat de aan de berekeningen (geluidsmetingen)  “beoordelingsniveau vereenvoudigde methode 1” ten grondslag liggende metingen en analyses niet correct zijn uitgevoerd door toezichthoudend ambtenaar J. Mosman en de rapporten mitsdien niet bruikbaar zijn voor het bewijs. De verdachte dient in beide zaken te worden vrijgesproken.

Het hof overweegt als volgt.

Uit de schriftelijke rapportage van beide berekeningen valt op te maken dat de metingen zijn uitgevoerd aan de hand van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (Handleiding).

De akoestisch deskundige, heeft op 8 december 2012 schriftelijk aan Café De Dijk zijn opmerkingen naar aanleiding van de geluidscontroles op 14 juli 2012 en 16 juli 2011 gerapporteerd. Hij concludeert ten aanzien van beide geluidscontroles onder meer dat aan de metingen en beoordelingen diverse onjuistheden en gebreken kleven, waardoor deze niet volgens de aanwijzingen en regels in de wettelijk voorgeschreven Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai voldoen.

Hij baseert dit onder meer op het volgende. Bij beide geluidscontroles is de meettijd 1 minuut geweest en dit voldoet niet aan de Handleiding, omdat bij fluctuerend/niet periodiek geluid zodanig lang gemeten moet worden dat het resultaat uit de metingen bij Leq bepaling naar één waarde gaat. Dit brengt mee dat minimaal 3 à 4 muzieknummers gemeten dienen te worden om aan het voorschrift te voldoen. Tevens zijn bij beide geluidscontroles geen metingen aan stoorgeluid opgevoerd van bijvoorbeeld in de buurt bevindende airco’s, windgeruis, geluid van de haven, zodat niet na te gaan is hoe groot deze invloed is geweest en welke correctie daarvoor zou moeten worden toegepast. Verder is geen meteocorrectie verwerkt, waardoor het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau onjuist (dat wil zeggen te hoog) bepaald is.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft deskundige, als gerechtelijk deskundige, het voorgaande nader toegelicht.

Gelet op het voorgaande zijn naar het oordeel van het hof de metingen van de toezichthoudend ambtenaar ondeugdelijk, waardoor de berekeningen van de overschrijding van de geluidsnorm niet juist zijn en deze niet kunnen worden gebruikt voor het bewijs.

Naar het oordeel van het hof is daarmee niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^