Voorzieningenrechter schorst dwangsom Odfjell

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de dwangsom van (maximaal) 20 miljoen euro geschorst die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hadden opgelegd aan het tankoverslagbedrijf Odfjell in de Botlek. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vergunningvoorschriften waarop GS hun dwangsombesluit hebben gebaseerd, geen grondslag bieden voor het buiten gebruik laten stellen van tanks. Daarnaast hebben GS, van geen enkele tank die Odfjell nu gebruikt, aangetoond dat die niet geschikt zou zijn voor gebruik.

Odfjell heeft eind juli vorig jaar een terminal volledig gesloten en een aantal tanks begin dit jaar weer in gebruik genomen. GS verwijten Odfjell geen gegevens te hebben verstrekt waaruit blijkt dat een aantal opslagtanks die Odfjell weer gebruikt, geschikt is voor gebruik (“integer”). Uit die gegevens moet blijken dat de tanks regelmatig zijn geïnspecteerd volgens de voorschriften in de omgevingsvergunning van Odfjell en zijn goedgekeurd door een keuringsinstantie.

GS mogen Odfjell alleen verbieden tanks te gebruiken als GS hebben aangetoond dat die tanks niet integer zijn. Daarbij kan het ontbreken van gegevens in de administratie van Odfjell over periodieke inspecties en goedkeuringen van die tanks wel een rol spelen. GS hebben Odfjell nu echter gelast alle tanks buiten werking te stellen en buiten werking te houden, tenzij Odfjell bewijst dat zij geschikt zijn voor gebruik. Daarmee draaien GS de zaken om, zo stelt de voorzieningenrechter. Verder heeft Odfjell van de meeste tanks waarom het nu gaat inspectierapporten bij verweerder ingeleverd en is Odfjell bezig die te laten keuren. Daarom schorst de voorzieningenrechter de werking van het dwangsombesluit.

Voor de tanks met vloeistoffen uit de twee hoogste risicocategorieën gelden al sinds augustus vorig jaar afspraken tussen Odfjell en de DCMR. De oudste en daarom meest risicovolle tanks van Odfjell blijven sowieso buiten bedrijf. Er is een ontwerpvergunning in procedure waarin is bepaald dat Odfjell tanks die niet periodiek zijn geïnspecteerd en goedgekeurd niet mag gebruiken. GS moeten nog over die ontwerpvergunning beslissen.

Print Friendly and PDF ^