Veroordeling wegens valsheid in geschrifte en overtreden Flora en Faunawet

Gerechtshof Arnhem 16 april 2013, LJN BZ7453

Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van het overtreden van artikel 13 van de Flora en Faunawet en artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en een taakstraf van 180 uur.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen van inheemse beschermde vogels die voor een deel in het wild waren gevangen. De verdachte maakte daarbij ook gebruik van vervalste ringen. De verdachte heeft daarmee niet voldaan aan de in de Flora- en Faunawet neergelegde regeling en evenmin is aannemelijk geworden dat hij heeft voldaan aan de eisen die in de wet opgenomen uitzonderingen zijn opgenomen. Daarom geen sprake van in gevangenschap gefokte vogels.

Beroep op overmacht en beroep op rechtsdwaling falen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^