Verduistering in dienstbetrekking: manager supplies heeft de opbrengst voor verzenden goederen aan zichzelf doen toekomen

Rechtbank Midden-Nederland 27 mei 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:2121

Verdenking

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 1 januari 2006 tot en met 22 juni 2012 te Amersfoort:

Feit 1: Xerographic Resellers en/of XA Solutions BV heeft benadeeld door zich kantoorartikelen, welke verdachte uit hoofde van zijn dienstbetrekking onder zich had, wederrechtelijk toe te eigenen;

Feit 2: primair zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte door gefingeerde facturen op te maken, subsidiair afnemers van kantoorartikelen heeft opgelicht door die afnemers gefingeerde facturen te sturen om hen te bewegen tot afgifte van geld.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen en baseert zich daarbij op de inhoud van de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen en de verklaring van verdachte ter terechtzitting.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte de hem ten laste gelegde feiten heeft begaan en verzoekt de rechtbank dan ook om de verdachte daarvan vrij te spreken. De verdediging heeft daartoe het volgende aan gevoerd.

Ten aanzien van feit 1: van wederrechtelijke toe-eigening van kantoorartikelen is geen sprake, nu verdachte deze kantoorartikelen uit hoofde van zijn functie moest verkopen. Verdachte deed niets meer of anders dan hij behoorde te doen en droeg enkel de door hem verkregen opbrengst niet af aan zijn werkgever.

Ten aanzien van feit 2, primair: er is geen sprake van gefingeerde facturen.

Ten aanzien van feit 2, subsidiair: het handelen van verdachte betreft geen oplichting jegens de afnemers van de goederen, alle afnemers hebben gekregen waar zij recht op hadden.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem onder 1 en 2, primair, ten laste gelegde feiten heeft begaan en overweegt daartoe het volgende.

Aangever, directeur van XA Document Solutions te Amersfoort dat handelt onder de naam Xerographic Resellers, heeft verklaard dat verdachte binnen XA verkoper/manager supplies was. Verdachte is op 22 juni 2012 op staande voet ontslagen. Vanuit het magazijn van XA werden goederen geleverd aan Alpha International. Door middel van valse facturen heeft verdachte de opbrengst aan zichzelf doen toekomen. Verdachte ontving de bestellingen van Alpha International, plaatste de order in het systeem, maakte een leverbon aan, gaf opdracht aan het magazijn om de goederen te verzenden en maakte een creditnota of nul-factuur aan. Uiteindelijk stuurde hij zelf een factuur onder de naam van The Supply Company. Dit is volgens de Kamer van Koophandel een niet bestaand bedrijf. Op de facturen staan het bankrekeningnummer van verdachte en zijn eigen adres. Aangever heeft voorts de Kamer van Koophandel vermelding op de nota’s gecheckt bij de Kamer van Koophandel. Hier kwam een registratie van het bedrijf Uncle Systems uit. Uit gesprekken met Alpha International blijkt dat er tenminste vanaf 2006 werd gefactureerd vanuit The Supply Company.

Door het bureau financieel economische opsporing van de politie is onderzoek gedaan naar de modus operandi van verdachte. Uit hoofde van zijn functie als verkoper/manager supplies binnen XA kon de verdachte beschikken over goederen van dit bedrijf en kon hij ook invloed uitoefenen op de factuur- en geldstromen die normaliter samenhangen met het leveren van goederen tussen ondernemers. Tijdens dit onderzoek is voor de periode van 1 januari 2006 tot en met eind juni 2012 zicht verkregen op frauduleuze leveringen door verdachte aan verschillende bedrijven, waaronder Alpha International. Bij XA geplaatste bestellingen voor tonercartridges en overige computersupplies kwamen binnen bij verdachte. Door verdachte werd een bestelbon opgemaakt ten behoeve van het magazijn van XA. Het magazijn zorgde voor de levering. Verdachte maakte vervolgens valselijk een creditnota of een zogenaamde nul-factuur. Vervolgens werden valse facturen opgemaakt op naam van de The Supply Company of op naam van de vof A, waarvan verdachte mede-eigenaar is. Op de valselijk opgemaakte facturen van The Supply Company werd het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel vermeld van het bedrijf Uncle Systems BV. Voorts stond daarop het bankrekeningnummer van verdachte.

Verdachte heeft verklaard dat hij vanuit zijn functie bij XA kantoorartikelen, te weten toners, verkocht aan klanten van voornoemd bedrijf en dat hij vervolgens de facturering deed via het niet bestaande bedrijf ‘The Supply Company’ en via het bedrijf vof A, waardoor de opbrengsten van de verkoop aan hem, verdachte toekwamen. Verdachte heeft voorts verklaard de toners die hij verkocht waren teruggekomen van klanten van XA en daardoor het eigendom waren van Xerox. Hij verkocht daarnaast ook wel eens ‘niet teruggekomen’ toners uit het magazijn van XA.

Nadere bewijsoverwegingen

De verdediging heeft ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit aangevoerd dat van wederrechtelijke toe-eigening van kantoorartikelen geen sprake is, nu verdachte deze uit hoofde van zijn functie behoorde te verkopen. Verdachte deed niets meer of anders dan hij behoorde te doen, maar droeg enkel de door hem verkregen opbrengst niet af aan zijn werkgever XA. De verdediging verwijst hierbij naar een arrest van de Hoge Raad d.d. 16 april 2013 met vindplaats LJN BX5138.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe dat verdachte door zijn handelen wederrechtelijk, immers zonder toestemming van de eigenaar van die goederen, de beschikking heeft genomen over de goederen die hij uit hoofde van zijn dienstbetrekking onder zich had. Hiermee is voldaan aan alle bestanddelen van verduistering. De casus in het door de verdediging aangehaalde arrest is niet vergelijkbaar met onderhavige casus.

De verdediging heeft ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit aangevoerd dat er geen sprake is van gefingeerde facturen.

De rechtbank verwerpt ook dit verweer en overweegt daartoe dat verdachte weliswaar facturen heeft verstuurd naar aanleiding van bestaande betalingsverplichtingen aan XA, maar deze heeft hij verstuurd onder vermelding van valse gegevens, namelijk gegevens van – al dan niet bestaande – bedrijven en het rekeningnummer van verdachte. Afnemers dachten hierdoor verschuldigd te betalen aan XA, terwijl hierdoor onverschuldigd werd betaald aan verdachte. Aldus betreffen de door verdachte opgestelde nota’s gefingeerde facturen.

Bewezenverklaring

  • Feit 1: verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd;
  • Feit 2, primair: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

Strafoplegging

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^