Verduistering geldbedrag dat ter beschikking was gesteld door Oxfam Novib

Rechtbank Den Haag 27 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:3569

In deze zaak kan zonder dispuut worden vastgesteld dat op 7 juni 2007 een overeenkomst is gesloten tussen Stichting Oxfam Novib (hierna: Oxfam Novib) en Stichting Jippy (hierna Jippy), welke laatste werd vertegenwoordigd door verdachte. Blijkens de overeenkomst zouden Oxfam Novib en Jippy een gezamenlijk project uitvoeren: Jippy zou een vrouwencondoom ontwikkelen en produceren en Oxfam Novib zou de daarmee gepaard gaande kosten aan Jippy financieren.

Overeengekomen is dat Oxfam Novib aan Jippy in totaal € 768.069,55 zou betalen. Hiervan was € 555.524,55 bedoeld voor het opstarten van een productiefaciliteit bij Biogreen Medical Sdn. Bhd. (hierna: Biogreen), gevestigd te Maleisië, ten behoeve van het vrouwencondoom en € 212.545,-- voor de werkzaamheden van Jippy ter vervulling van haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Van dit totaalbedrag is als voorschot op 31 mei 2007 een bedrag van € 35.000,-- en op 7 juni 2007 een bedrag van € 656.262,60 (90% van het totaalbedrag minus het voorschot) overgemaakt naar de rekening van Jippy. Indien de overeengekomen werkzaamheden van Jippy conform planning zouden verlopen, zou door Oxfam Novib de resterende 10% van het totaalbedrag, te weten € 76.806,95 aan Jippy worden overgemaakt.

Blijkens de getuigenverklaring van getuige, juridisch medewerkster bij Oxfam Novib is voorts met Jippy afgesproken dat gebruik zou worden gemaakt van de expertise van slachtoffer 1 op het gebied van condooms. De constructie is gekozen om hem in te huren op consultancybasis, via Jippy. In het bedrag dat aan Jippy is overgemaakt was een deel groot € 158.400,-- bedoeld als salaris voor slachtoffer 1 (voor elf maanden werk). Voorts was een bedrag van € 25.000,-- bestemd voor de reiskosten die slachtoffer 1 zou moeten maken voor het project. Tenslotte was een bedrag van € 29.145,-- bestemd voor de office kosten van Jippy.

Verdachte heeft verklaard dat hij het beheer over de girorekening van Jippy had, dat hij de overboekingen en dergelijke regelde en dat hij de enige was, die beschikking had over een bankpas van de desbetreffende rekening.

Op 22 april 2008 heeft aangever namens Oxfam Novib aangifte gedaan van verduistering van een grote som geld, nu Jippy zich niet aan voormelde overeenkomst zou hebben gehouden.

De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (primair) diefstal of (subsidiair) verduistering van de ten laste gelegde geldbedragen.

De rechtbank komt tot de conclusie dat verdachte een geldbedrag van € 378.717,60 heeft verduisterd. 

Bewezenverklaring

Verduistering, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

De rechtbank houdt in verdachtes voordeel sterk rekening met de medische situatie en de fysieke gesteldheid van verdachte. De medisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bij schrijven van 9 september 2013 aangegeven dat er bij verdachte sprake is van forse mobiliteitsbeperkingen, een sombere gemoedstoestand en medicatiegebruik waardoor hij grote delen van de dag een verlaagd bewustzijnsniveau heeft. Gelet op alle beperkingen is een taakstraf volgens de adviseur niet aan de orde. Voorts komt verdachte niet voor een reguliere penitentiaire setting in aanmerking. Zorg op zijn niveau zou alleen plaats kunnen vinden in het justitieel medisch centrum (JMC) in Scheveningen alwaar 24 uur per dag adequate medische en verpleegkundige zorg aanwezig is.

Naar het oordeel van de rechtbank staan de gezondheidsklachten van verdachte zowel oplegging van een gevangenisstraf als een werkstraf in de weg.

Voorts heeft de rechtbank acht geslagen op het Reclasseringsadvies van 21 maart 2012. Gelet op de ontkennende houding van verdachte heeft de reclassering zich onthouden van advies. Wel wordt geconstateerd dat verdachte zich slachtoffer voelt van de situatie en daarmee zijn eigen aandeel bagatelliseert. Daarnaast laat de gezondheid van verdachte volgens de reclassering het niet toe een verplicht reclasseringscontact vorm te geven. Bovendien zijn er op financieel gebied problemen. Er is inmiddels beslag gelegd op een deel van zijn uitkering en verdachte heeft zeer veel moeite om rond te komen.

Op grond van voormelde bevindingen is een geldboete naar het oordeel van de rechtbank evenmin aan de orde.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^