Verdachte heeft als belastingadviseur over de jaren 2009 tot en met 2011 in totaal 3.185 aangiften ingediend waarbij volgens de verdachte bij ongeveer 80% onjuiste zorgkosten zijn opgevoerd

Rechtbank Overijssel 3 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:994 

Verdenking

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: al dan niet samen met anderen valsheid in geschrifte heeft gepleegd door aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen valselijk op te maken, dan wel al dan niet samen met anderen belastingfraude heeft gepleegd door opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen te doen;

feit 2: al dan niet samen met anderen de Belastingdienst heeft opgelicht door onjuiste aangiften inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen te doen.

Feiten

Verdachte had tot 1 januari 2010 een belastingadviespraktijk onder de naam [belastingadviespraktijk] Na ontbinding van deze rechtspersoon heeft hij het advieswerk onder eigen naam voortgezet. Verdachte stelde voor zijn cliënten aangiften inkomstenbelasting/ premieheffing volksverzekeringen (hierna: IB/PH) op en diende deze elektronisch in bij de Belastingdienst.

Omdat het vermoeden bestond dat de door verdachte ingevulde aangiften IB/PH onjuistheden bevatten is de Belastingdienst een onderzoek gestart en heeft op 19 maart 2013 een doorzoeking plaatsgevonden waarbij de computers van verdachte in beslag zijn genomen. Uit onderzoek van die computers en uit de bij de Belastingdienst aanwezige bestanden is naar voren gekomen dat verdachte over de jaren 2009 tot en met 2011 in totaal 3.185 aangiften IB/PH, waarin bijzondere zorgkosten waren opgevoerd, heeft ingediend bij de Belastingdienst. De FIOD heeft vervolgens willekeurig zeven belastingplichtigen uit het klantenbestand van verdachte gelicht waarbij alleen is gekeken of in de aangiften IB/PH van deze belastingplichtigen bijzondere zorgkosten waren opgevoerd. Verhoor van deze zeven belastingplichtigen, van wie aangiften IB/PH in de tenlastelegging zijn genoemd, heeft duidelijk gemaakt dat zij in die jaren geen zorgkosten hadden gemaakt, althans niet die bedragen die in de resp. aangiften stonden vermeld. De respectievelijke belastingplichtigen waren ook niet op de hoogte van het feit dat verdachte die bedragen aan zorgkosten in hun aangiften IB/PH opvoerde. Verdachte heeft, geconfronteerd met de verklaringen van de belastingplichtigen, bij de FIOD verklaard dat hij, als de mensen niet meer precies konden aangeven welke zorgkosten ze hadden gehad, standaardbedragen heeft aangehouden en geen rekening heeft gehouden met de voorwaarden die gelden voor aftrek van zorgkosten. Verdachte heeft verder verklaard dat hij denkt dat hij 80% van de zorgkosten in aftrek heeft gebracht met door hem bedachte standaardbedragen, waarbij hij niet weet of aan de voorwaarden daarvoor was voldaan. Ook heeft hij in een aantal aangiften door hem zelf verzonnen bedragen aan zorgkosten opgevoerd.

Beoordeling rechtbank

De handelswijze van verdachte heeft tot gevolg gehad dat de Belastingdienst aan een groot aantal belastingplichtigen ten onrechte negatieve aanslagen IB/PH heeft opgelegd en geldbedragen heeft uitbetaald. De rechtbank is gelet op het vooropgaande van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder feit 1 primair en onder feit 2 tenlastegelegde valsheid in geschrift en oplichting.

Verdachte heeft als belastingadviseur over de jaren 2009 tot en met 2011 in totaal 3.185 aangiften ingediend waarbij volgens de verdachte bij ongeveer 80% onjuiste zorgkosten zijn opgevoerd. Daardoor is de staat voor € 3.488.212,-- benadeeld. Verdachte zelf heeft een voordeel genoten van € 152.880,--. Verdachte heeft de rechtbank geen inzicht willen geven in zijn beweegredenen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook mag hij gedurende 5 jaar niet werkzaam zijn als belastingadviseur.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^