WODC: Toegankelijkheid van het recht

Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) laat niets aan duidelijkheid te wensen over, zo lijkt het. De praktijk van het afgelopen decennium laat echter zien dat de officiële rechtspraak overbelast is geraakt, hoge kosten met zich meebrengt en veelal traag werkt. Om de groeiende kosten van de rechtspraak te beteugelen poogde het vorige kabinet-Rutte kostendekkende griffierechten in te voeren, een plan waarvoor uiteindelijk onvoldoende politieke steun bestond. Het huidige kabinet is voornemens om de griffierechten in hogerberoepszaken fors te verhogen. Tegelijkertijd wordt ook bezuinigd op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. En het plan om de vergoeding voor strafrechtadvocaten in de fase van het voorarrest flink te verlagen leidde afgelopen november zelfs tot een heuse advocatenstaking van één dag. Een en ander maakt duidelijk dat  achtereenvolgende kabinetten – onder druk van de economische crisis en de bezuinigingen – bezig zijn de toegang tot de rechtspraak te beperken door het opwerpen van financiële barrières. Burgers – met uitzondering van de laagste inkomensgroepen – worden geacht de kosten van een juridischeprocedure zelf te dragen of dit risico af te dekken door middel van een rechtsbijstandverzekering.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^