Studiemiddag Strafrechtelijke Immuniteit van Overheden | Woensdag 6 februari 2013

BijzonderStrafrecht Academie organiseert op 6 februari a.s. een studiemiddag die in het teken zal staan van de strafrechtelijke immuniteit van overheden.

Omschrijving

De huidige stand van wetgeving en jurisprudentie maakt dat de staat volledige strafrechtelijke immuniteit geniet, decentrale overheden genieten beperkte immuniteit - namelijk slechts voor zover het gaat om de uitoefening van een exclusive bestuurstaak - en andere publiekrechtelijke rechtspersonen genieten in het geheel geen strafrechtelijke immuniteit.

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden is een onderwerp waarover de discussie bij tijd en wijle weer in alle hevigheid los barst. De vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, het (al dan niet falende) optreden van de overheid tijdens de Schipholbrand, het asbestschip Otapan en de vervolving van de gemeente Amsterdam in de Trafigura-zaak; allen zaken die aanleiding zijn geweest om de grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden te verkennen. De vraag die steeds weer gesteld wordt, is in hoeverre aan publiekrechtelijke rechtspersonen strafrechtelijke immuniteit dient toe te komen?

In die discussie neemt de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke rol in. In de rechtspraak van het EHRM hebben zich de laatste jaren ontwikkelingen voorgedaan die een nieuw licht werpen op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid en haar functionarissen. Dit roept de vraag op of de strafrechtelijke immuniteit van overheden, zoals wij die nu kennen, wel EHRM-proof is?

Ook de wetgever heeft niet stil gezeten. Al in 2006 is door Wolfsen het initiatiefwetsvoorstel strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers ingediend. Hoe ver gaat dit voorstel en wat is de huidige stand van zaken?

Deze en meer vragen zullen worden beantwoord tijdens de studiemiddag.

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Opening door mr. J. (Joyce) Verhaert (BijzonderStrafrecht Academie)

13.40 uur mr. M. (Marike) Bakker (Partner Ploum Lodder Princen) Strafbare overheden: criteria voor immuniteit en de jurisprudentie door de jaren heen

14.30 uur mr. drs. S.A. (Simon) Minks (Advocaat-Generaal Ressortsparket ‘s-Gravenhage) Verhindert Pikmeer de vervolging van overheden anno 2012?

15.15 uur Pauze

15.35 uur mr. D. (David) Roef (Universitair Docent Straf(proces)recht Maastricht University) Strafbare overheden: ontwikkelingen op wetgevend, mensenrechtelijk en boeterechtelijk vlak

16.30 uur Plenaire discussie

17.00 uur Afsluiting & borrel

 

LocatieDudok, Hofweg 1-a te Den Haag

 

Belangstelling? Schrijf je in op www.bijzonderstrafrechtacademie.nl of stuur een e-mail naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

De kosten voor deelname aan de studiemiddag bedragen € 55,- (excl. BTW). Voor studenten is deelname gratis. De syllabus zal digitaal worden verstrekt. Indien u een hardcopy wenst, zal hiervoor €12,50 extra in rekening worden gebracht.

 

** Voor deelname aan deze cursus kunnen (3) PO-punten worden behaald. Hiertoe zal een certificaat van deelname worden verstrekt.
Print Friendly and PDF ^