Verzoek om stukken op gemeentesite te publiceren is Wob-verzoek

Het is niet mogelijk om de actieve openbaarmakingsplicht uit de Wet openbaarheid van bestuur in rechte af te dwingen. Dit laat echter onverlet dat een burger een bestuursorgaan op grond van de Wob wel kan verzoeken om bepaalde stukken te publiceren op de website van de betreffende overheid. De weigering van een bestuursorgaan om tot publicatie op internet over te gaan levert een appellabel besluit op. Bij besluiten op dergelijke verzoeken mag het bestuursorgaan gewicht toekennen aan het belang dat toekomt aan het overzichtelijk en makkelijk raadpleegbaar houden van de eigen website.

Print Friendly and PDF ^